Conference

การพัฒนาสมการสำหรับทำนายปริมาณน้ำมันทั้งหมดในเมล็ดข้าวโพดด้วยเทคนิค NIRS สำหรับใช้ในโปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48
ชาติ
3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาปริมาณน้ำมันทั้งหมดในเมล็ดข้าวโพดน้ำมันอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีและการประยุกต์ใช้ในโปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดน้ำมัน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ผู้สมัครเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน จำนวน 9 ท่าน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย,15 มี.ค. 2010 - 19 มี.ค. 2010