Conference

Article
การเตรียมแป้งข้าวละลายนํ้าเย็นจากข้าวที่มีปริมาณแอมิโลสต่างกัน
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48
Class
ชาติ
Date
3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-