Conference

Article
ผลึกนาโนเซลลูโลสจากเส้นใยปอแก้วที่ผ่านกระบวนการ oxygen/organosolv
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36
Class
ชาติ
Date
26 - 28 ตุลาคม 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การเตรียมและศึกษาสมบัติของผลึกนาโนเซลลูโลสจากปอแก้ว

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเตรียมผลึกนาโนเซลลูโลสจากฟางข้าวและชานอ้อยเพื่อเสริมแรงในแผ่นฟิล์มวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตรของ แหล่งทุน :สวพ.มก.-สกว.,31 พ.ค. 2010 - 30 พ.ย. 2012