Conference

Article
การวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบทางเคมีในวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย พืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 4
Class
ชาติ
Date
22 - 23 กรกฎาคม 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-