ผลงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2020

76

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

23

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

62

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

2

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 67
2020 exSirisatesuwon, C., inดร.บุญทิวา นิลจันทร์, อาจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Effects of Inhibitors on Kinetic Properties of Invertase from Saccharomyces cerevisiae", Sugar Tech, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, เมษายน 2020, หน้า 274-283
2020 exเกดประวีณ ฮั่นตระกูล, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Effects of plasticizers on water sorption and aging stability of whey protein/carboxy methyl cellulose films", Journal of Food Engineering, ปีที่ 272, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020, หน้า 109809-1-11
2020 exMr. Michael Bawa, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วศะพร จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการทำแห้งจิ้งหรีดขาวด้วยไมโครเวฟและลมร้อนต่อโภชนาการ ปริมาณจุลินทรีย์ และสี", Journal of Food Processing and Preservation., ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า e14407--
2020 exMiss Vattana Mom, exMr. Pawatra Chanlat, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ลักษณะและการหาสภาวะที่เหมาะสมในการทำพองข้าวแต๋นด้วยเตาไมโครเวฟครัวเรือน", Jounal of Food Processing and Preservation, ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า e14413--
2020 exนางสาวจิตติมา เรืองรัตนากร, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "Installation design of on-line near infrared spectroscopy for the production of compound fertilizer", Vibrational Spectroscopy, ปีที่ 106, ฉบับที่ -, มกราคม 2020, หน้า 1-103008-9
2020 exน.ส.เบญจรัตน์ เทพสงเคราะห์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, exPitchayapat Chonpracha, exRyan Ardoin, exWitoon Prinyawiwatkul, "Consumer perception of extruded snacks containing brown rice and dried mushroom", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 55, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 46-54
2020 exSintia Putri Pradita, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, exThaweephan (Duke) Leingpibul, "Utilizing an Intervention Forecasting Approach to Improve Reefer Container Demand Forecasting Accuracy: A Case Study in Indonesia", International Journal of Technology, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 144-154
2020 exN Chaitanoo, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, exDuke Leingpibul, "The use of physical simulation to evaluate thermal properties of food containers in cold chain logistics", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 773, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 012018-1-4
2020 exP Poochinya, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "The improvement of the high value-added supply chain: a cordyceps beverage case study", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 773, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 012016-1-4
2020 exJ Srilarp, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "The study of a small-sized Thai chili paste supply chain", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 773, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 012014-1-5
2020 exR J Neisyafitri, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "The analysis of a chilled beef supply chain for developing strategic improvement", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 773, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 012004-1-5
2020 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inดร.นพรัตน์ ปราบสงบ, อาจารย์, exProf. Gohtani Shoichi, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, "Emulsion stabilization mechanism of combination of esterified maltodextrin and Tween 80 in oil-in-water emulsions", Food Science and Biotechnology, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2020, หน้า 387-392
2020 exเนตรชนก กิ้มบัวทอง, inดร.ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, อาจารย์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Inhibition of melanosis and microbial growth in Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) using high CO2 modified atmosphere packaging", Food Chemistry, ปีที่ 312, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020, หน้า 126114-1-11
2020 exเกดประวีณ ฮั่นตระกูล, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Effects of pea protein on properties of cassava starch edible films produced by blown-film extrusion for oil packaging", Food Packaging and Shelf-life, ปีที่ 24, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2020, หน้า 1-100480-11
2020 exTheeraphorn Panrong, exProf.Thomas Karbowiak, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Effects of acetylated and octenyl-succinated starch on properties and release of green tea compounded starch/LLDPE blend films", Journal of Food Engineering, ปีที่ 284, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2020, หน้า 1-110057-11
2020 exChan Maketon, inนางอัษฏะวรรณ อร่ามรักษ์, อาจารย์, inดร.วรวัลย์ วอร์โร, อาจารย์, inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, "Hydroponic cultivation of black galingale (Kaempferia parviflora Wall. ex. Baker)", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 91-97
2020 exพรรณวิภา วงษ์พันธุ์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Characterization of starch, agar and maltodextrin blends for controlled dissolution of edible films", International Journal of Biological Macromolecules, ปีที่ 156, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 80-93
2020 exWu, MY, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, exLv, D, exZhang, F, exWang, PD, exLiu, C, exLi, B, "Water and humidity-induced shape memory cellulose nanopaper with quick response, excellent wet strength and folding resistance", CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, ปีที่ 392, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2020
2020 exLomthong, T, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exLumyong, S, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Poly(l-lactide)-Degrading Enzyme Production by Laceyella sacchari LP175 Under Solid State Fermentation Using Low Cost Agricultural Crops and Its Hydrolysis of Poly(l-lactide) Film", WASTE AND BIOMASS VALORIZATION, ปีที่ 11, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 1961-1970
2020 exS.Sobanbua, exS.Dolkittikul, inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Antimicrobial peptide presenting potential strain-specific real time polymerase chain reaction assay for detecting the probiotic Lactobacillus reuteri KUB-AC5 in chicken intestine.", Poultry Science. , ปีที่ 99, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 526-535
2020 exณัฐกานต์ กีสด, inดร.วิลาวัลย์ สินธุประภา, อาจารย์, exJinJing Wang, exQi Li, inดร.อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Isolation and characterization of a new low-diacetyl-producing yeast for fermentation of rice beer using high- and low-gravity wort", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 48-54
2020 exNipat Sritrakul, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Copra meal hydrolysis by the recombinant ??mannanase KMAN-3 and MAN 6.7 expressed in Escherichia coli", 3 Biotech, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 44-
2020 exWanpen Weil, exRobert Weil, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exPaul Seib, exYong-Cheng Shi, "Pyrodextrin from waxy and normal tapioca starches: Physicochemical properties", Food Hydrocolloids, ปีที่ 104, ฉบับที่ 105745, กรกฎาคม 2020, หน้า 105745-1-13
2020 exVaraporn Chaiyama, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, ex๋Jean Guy LeBlanc, exAlejandra de Moreno de LeBlanc, exJean Marc Chartel, inดร.วศะพร จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Action modes of the immune modulating activities of crude mushroom polysaccharide from Phallus atrovolvatus", Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre, ปีที่ 23, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2020, หน้า 100216-1-7
2020 exนายณัฏฐพล วัตนะกุล, inดร.สุมัลลิกา โมรากุล, อาจารย์, inดร.เยาวภา หล่อเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษกมล ณ จอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Integrative metabolomics-flavoromics to monitor dynamic changes of ‘Nam Dok Mai’ mango (Mangifera indica Linn) wine during fermentation and storage", Food Bioscience, ปีที่ 35, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2020, หน้า 100549-1-10
2020 exJullanun, P., inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Morphological characteristics and properties of TPS/PLA/cassava pulp biocomposites", Polymer Testing, ปีที่ 88, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020
2020 inนางสาวธิดารัตน์ พันโท, exBaricevic-Jones, I., inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exKadowaki, M., exKubota, M., exRoytrakul, S., exMills, E.N.C., "Young rice protein as a new source of low allergenic plant-base protein", Journal of Cereal Science, ปีที่ 93, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020, หน้า 102970-1-10
2020 inนางสาวพิธาลัย ผู้พัฒน์, อาจารย์, inดร.พิมพวรรณ คุ้มภัย, อาจารย์, inดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, exBoonyarit, J., exPlangmon, C., inดร.รังสิมา ชลคุป, "Application of Kawabata evaluation system for the tactile properties of woven silk fabrics in textile industry", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 773, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า 012035-
2020 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Injection-molded polyethylene/natural rubber blends", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 773, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 012064-
2020 inดร.อรวรรณ ละอองคำ, inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJiro Nakayama, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Age-related changes in the gut microbiota and the core gut microbiome of healthy Thai humans", 3 Biotech, ปีที่ 10, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020, หน้า 276-1-14
2020 exRungruangkitkrai, N., exMongkholrattanasit, R., inนางสาวพิธาลัย ผู้พัฒน์, อาจารย์, exChartvivatpornchai, N., exSirimungkararat, S., exWongkasem, K., inดร.ปวริน ตันตริยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNithithongsakol, N., inดร.รังสิมา ชลคุป, "UV-protection property of Eri silk fabric dyed with natural dyes for eco-friendly textiles", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 773, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า 012027-
2020 exธนภรณ์ ชาติกิจอนันต์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Development of nitrite compounded starch-based films to improve color and quality of vacuum-packaged pork", Food Packaging and Shelf Life, ปีที่ 25, ฉบับที่ -, กันยายน 2020, หน้า 100521-1-11
2020 inดร.รังสิมา ชลคุป, exศิรประภา ผ่องบุรุษ, exวัฒนา บุญส่ง, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, exคุณัชญ์ คงสินธุ์, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Antioxidant and antibacterial activities of cassava starch and whey protein blend films containing rambutan peel extract and cinnamon oil for active packaging", LWT- Food Science and Technology, ปีที่ 130, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 109573-1-10
2020 exMichael Bawa, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วศะพร จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพทางโภชนาการ ประสาทสัมผ้ส และเนื้อสัมผัสของขนมปังและคุกกี้ที่เสริมด้วยผงจิ้งหรีด", Journal of Food Processing and Preservation, ปีที่ 44, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2020, หน้า ---
2020 exRatanasumarn, N, inดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Cosmetic potential of lignin extracts from alkaline-treated sugarcane bagasse: Optimization of extraction conditions using response surface methodology", INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, ปีที่ 153, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2020, หน้า 138-145
2020 exKullananant, N, inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, inดร.เยาวภา หล่อเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The superiority of ultrapasteurization over conventional heat treatments regarding Riceberry beverage aroma", JOURNAL OF FOOD SCIENCE, ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020
2020 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChularat Sakdaronnarong, exMonsikan Vilaipan, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Techno-Economic Analysis for Bioethanol Plant with Multi Lignocellulosic Feedstocks", The International Journal of Renewable Energy Development, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2020, หน้า 319-328
2020 exAlghazwi, M, inดร.สุวิมล เจริญสิทธิ์, อาจารย์, exSmid, S, exZhang, W, "Impact of Ecklonia radiata extracts on the neuroprotective activities against amyloid beta (A beta(1-42)) toxicity and aggregation", JOURNAL OF FUNCTIONAL FOODS, ปีที่ 68, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020, หน้า 103893-1-9
2020 inนางสาวดวงรัตน์ หิรัญญะสิริ, อาจารย์, inดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "An Effective Approach to Compute Replenish Time Interval for Two Echelon Inventory System", Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, ปีที่ 12, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 807-817
2020 exนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, inนายธนภูมิ มณีบุญ, inนางสาวจันทร์แรม รูปขำ, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Occurrence of aflatoxin- and ochratoxin A-producing Aspergillus species in Thai dried chilli", Journal of Agriculture and Food Research , ปีที่ 2, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 100054-1-8
2020 exนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Comparative study on the effect of temperature and water activity on Aspergillus flavus and Aspergillus carbonarius isolates growth and mycotoxin production on a chili powder medium", Cogent Food & Agriculture, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, หน้า 1782097-1-13
2020 exMr. Michael Bawa, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วศะพร จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอาหารต่อการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ และโภชนาการของจิ้งหรีดขาว", Journal of insect science, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 1-10
2020 exอัจฉราวรรณ ศรีษา, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Antifungal films from trans-cinnamaldehyde incorporated poly(lactic acid) and poly(butylene adipate-co-terephthalate) for bread packaging", Food Chemistry, ปีที่ 333, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 127537-1-13
2020 inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exKemika Angkaew, "Effect of superheated-steam drying compared to conventional parboiling on chalkiness, head rice yield and quality of chalky rice kernels", Journal of Stored Products Research, ปีที่ 87, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020, หน้า 101627-1-16
2020 exกฤติยา เขื่อนเพชร, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "The Effects of pasteurization by conventional and ohmic heating methods and concentration processes on the madan (Garcinia Schomburgkiana Pierre) juice properties", Applied Engineering in Agriculture, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2020, หน้า 205-219
2020 exNattapong Prichapan, exDavid Julian McClements, inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, "Encapsulation of Iron within W1/O/W2 Emulsions Formulated Using a Natural Hydrophilic Surfactant (Saponin): Impact of SurfactantLevel and Oil Phase Crystallization", Food Biophysics, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020, หน้า 346-354
2020 exDang, KM, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exPollet, E, exAverous, L, "Morphology and properties of thermoplastic starch blended with biodegradable polyester and filled with halloysite nanoclay", CARBOHYDRATE POLYMERS, ปีที่ 242, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 11639
2020 exMandik, YI, exCheirsilp, B, exSrinuanpan, S, exManeechote, W, exBoonsawang, P, exPrasertsan, P, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "Zero-waste biorefinery of oleaginous microalgae as promising sources of biofuels and biochemicals through direct transesterification and acid hydrolysis", PROCESS BIOCHEMISTRY, ปีที่ 95, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 214-222
2020 exJinta Chayawat, inดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, อาจารย์, "Reducing chicken nugget oil content with fortified defatted rice bran in batter", FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 29, ฉบับที่ 10, กรกฎาคม 2020, หน้า 1355-1363
2020 inดร.กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJunichirou Shibata, exYuki Yasuda, exMunehiko Tanaka, exKazufumi Osako, "Optimization of Hydrolysis Conditions for Production of Gelatin Hydrolysates from Shark Skin Byproduct and Evaluation of Their Antioxidant Activities", Journal of Aquatic Food Product Technology, ปีที่ 29, ฉบับที่ 8, กรกฎาคม 2020, หน้า 736-749
2020 exอรุชิดา ขำคมกุล , exธนพร เสน่ห์ลักษณา, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Active meat packaging from thermoplastic cassava starch containing sappan and cinnamon herbal extracts via LLDPE blown-film extrusion", Food Packaging and Shelf Life, ปีที่ 26, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 10055
2020 exSultan, I.N., inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Formulation of an Efficient Combinatorial Cellulase Cocktail by Comparative Analysis of Gibson Assembly and NEBuilder HiFi DNA Assembly Modus Operandi.", International Journal on Emerging Technologies, ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, กันยายน - ตุลาคม 2020, หน้า 490-495
2020 inดร.จุฑามาศ กลิ่นโซดา, inนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "Development of antimicrobial coating from tapioca starch incorporated with organic salt and acetic acid and its effect on cucumber quality", AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES, ปีที่ 54, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 314-327
2020 exPlupjeen, SN, exChawjiraphan, W, inดร.สุวิมล เจริญสิทธิ์, อาจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Lactococcus lactis KA-FF 1-4 reduces vancomycin-resistant enterococci and impacts the human gut microbiome", 3 BIOTECH, ปีที่ 10, ฉบับที่ 7, มิถุนายน 2020, หน้า 29
2020 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, exSudhir K. Sastry, exWarangkana Srichamnong, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "High pressure processing of tamarind (Tamarindus indica) seed for xyloglucan extraction", LWT, ปีที่ 134, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 110112-1-10
2020 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inนายณัฐภาส ผู้พัฒน์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Photoautotrophic Cultivation of Arthrospira maxima for Protein Accumulation under Minimum Nutrient Availability", Applied Food Biotechnology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2020, หน้า 225-234
2020 exจารุกิตติ์ ไกรแก้ว , inดร.สุมัลลิกา โมรากุล, อาจารย์, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Nutritional improvement of copra meal using mannanase and Saccharomyces cerevisiae", 3 Biotech, ปีที่ 10, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 274-1-10
2020 exJansrimanee, S., inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "Synergetic effects of ultrasound and sodium alginate coating on mass transfer and qualities of osmotic dehydrated pumpkin", Ultrasonics Sonochemistry, ปีที่ 69, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 10525
2020 exนางสาวกัตติกา ศรีหมอก, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Utilization of spent coffee ground oil in eco-friendly scouring and reactive dyeing process for cotton", Material Science Forum, ปีที่ 1005, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 85-92
2020 exJuthapak Pukngam, inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPimonrat Hansakulwat, "Development of Dyeing Process for Sulphatoethylsulphone Reactive-Disperse Dye on Natural and Synthetic Fibers", Material Science Forum, ปีที่ 1005, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 116-122
2020 inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางผุสดี แซ่ลิ่ม, อาจารย์, "Aroma Finishing and Pigment Printing of Thai Silk Fabric by 1-Step All-In Printing Process", Material Science Forum, ปีที่ 1005, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 123-130
2020 exNguyen Vu, H.P., inดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Fabrication of starch blend films with different matrices and their mechanical properties", Polymer Testing, ปีที่ 90, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2020, หน้า 10669
2020 exTorgbo, S., inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, "Biodegradation and thermal stability of bacterial cellulose as biomaterial: The relevance in biomedical applications", Polymer Degradation and Stability, ปีที่ 179, ฉบับที่ -, กันยายน 2020
2020 inนางสาวธิดารัตน์ พันโท, exKubota, M., inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exKadowaki, M., "Characterization and bioactivities of young rice protein hydrolysates", Journal of Cereal Science, ปีที่ 95, ฉบับที่ -, กันยายน 2020, หน้า 10304
2020 exPhakamas Rachamontree, exTom Douzou, exKraipat Cheenkachorn, exรศ. มาลินี ศรีอริยนันท์, inดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Furfural: A Sustainable Platform Chemical and Fuel", Applied Science and Engineering Progress, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 3-10
2020 exน.ส. ธนวรรณ วันทอง, inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, "Rambutan (Nephelium lappaceum) kernel olein as a non-hydrogenated fat component for developing model non-dairy liquid creamer: effect of emulsifier concentration, sterilization, and pH", Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 57, ฉบับที่ 12, เมษายน 2020, หน้า 4404-4413
2020 exNoivoil, N, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Oligo(lactic acid)-grafted starch: A compatibilizer for poly(lactic acid)/thermoplastic starch blend", INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, ปีที่ 160, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2020, หน้า 506-517
Publish Year National Journal 9
2020 exนิภาพร กุลณา, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วศะพร จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณค่าทางโภชนาการ สมบัติทางกายภาพ และการยอมรับทางประสาทสัมผัสของขนมขบเคี้ยวที่ได้รับผลจากอัตราส่วนของแป้งข้าวสินเหล็กต่อแป้งข้าวฟ่างดำที่แตกต่างกัน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, มีนาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 419-428
2020 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, inดร.นพรัตน์ ปราบสงบ, อาจารย์, "ผลของมอลโทเดกซ์ทรินที่ผ่านการเอสเทอร์ริฟิเคชันและมีโครงสร้างที่ชอบน้ำและไม่ชอบน้ำต่อสมบัติเชิงรีโอโลยีและความคงตัวของน้ำสลัด", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 108-116
2020 exอริสรา หิริโอตัปปะ, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดสำหรับทำนายคุณภาพน้ำอ้อยคั้นสด", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 68-75
2020 exปรัสรา กนกบดีวณิช, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, exปารมี พูลสวัสดิ์, ex สุพิชชา ไหมสมบุญ, "สมบัติเชิงเคมี กายภาพ และประสาทสัมผัสของเค้กที่เติมพิวเร่มะม่วง", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. , ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 79-89
2020 exPrawta Chantaro, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Pre-treatment on Quality of Cassava Chips", วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 154-164
2020 exสุธาสินี ยอดอุดม, inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล, อาจารย์, "ปัจจัยในการพัฒนาศักยภาพทางด้านนวัตกรรมของประเทศไทย", จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์, ปีที่ 42, ฉบับที่ 165, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 19-38
2020 exศิรประภา ดีประดิษฐ์, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเทคนิคการพยากรณ์ราคามะพร้าวน้ำหอมด้วยวิธีการพยากรณ์แบบเฉพาะ และวิธีการพยากรณ์ลำดับชั้น", วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020
2020 exสุภามาศ หาญเพิ่มชัย , inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, exมินตรา นักธรรม, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, "ผลของการปอกเปลือกและเวลาในการนึ่งต่อสมบัติด้านความหนืดของแป้งกล้วยดิบและด้านเนื้อสัมผัสของเจลแป้ง", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. , ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 367-378
2020 exพัชรนันท์ สุขแสงพนมรุ้ง, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, exอริสรา หิริโอตัปปะ, exปิยะมาศ คงแขม, "การตรวจติดตามปริมาณความชื้นในพริกแกงเขียวหวานระหว่างกระบวนการผัดโดยใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2020, หน้า 257-264

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 15
2020 inนายธนภูมิ มณีบุญ, exนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, exRetty Putri Utami Dwipa, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Mycobiota and Mycotoxins Contamination in Sesame Seeds, Lotus Seeds and Job’s Tears Seeds from Thailand", WMFmeetsASIA – the 12th Conference of The World Mycotoxin Forum, 13 - 15 มกราคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Regulations Relating to Mycotoxins in Food and Feed in Thailand", WMFmeetsASIA – the 12th Conference of The World Mycotoxin Forum, 13 - 15 มกราคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exChananya Chuaysrinule, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Influence of temperature and water activity on growth and production of aflatoxin B1 by Aspergillus flavus and ochratoxin A by A. carbonarius isolated from dried chili", The 6th International Union of Microbiological Societies (IUMS) Outreach Programme on Food Safety and Microbial Toxins, 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2020, Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2020 exRetty Putri Utami Dwipa, inนายธนภูมิ มณีบุญ, exChananya Chuaysrinule, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Competition of Toxigenic Isolates of Aspergillus flavus and Aspergillus carbonarius Under Shifting Temperature", The 6th International Union of Microbiological Societies (IUMS) Outreach Programme on Food Safety and Microbial Toxins, 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2020, Yorgrakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2020 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRetty Putri Utami Dwipa, exChananya Chuaysrinule, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Mycotoxigenic fungi and mycotoxins in selected cereals in Thailand and theirs exposure assessment", The 6th International Union of Microbiological Societies (IUMS) Outreach Programme on Food Safety and Microbial Toxins, 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2020, Yograkarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2020 inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Effect of Banana Peel Powder on Citrinin Production by Monascus purpureus", The 6th International Union of Microbiological Societies (IUMS) Outreach Programme on Food Safety and Microbial Toxins, 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2020, Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2020 inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, exArisara Hiriotappa, exPatcharanun Suksangpanomrung, exMintra Nugthum, exRutchadaporn Nootas, exPISITTINEE CHAPANYA, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Rapid Analysis of First Sugarcane Juice Qualities in Raw Sugar Milling Process Using Near-Infrared Spectroscopy", The 7th Asian NIR Symposium (ANS 2020), 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2020, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2020 exArisara Hiriotappa, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, exPatcharanun Suksangpanomrung, exMintra Nugthum, exRutchadaporn Nootas, exPISITTINEE CHAPANYA, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Rapid Determination of Sugarcane Qualities Based on Shredded Cane Spectra Using Short Wavelength Near-Infrared Spectroscopy", The 7th Asian NIR Symposium (ANS 2020), 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2020, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2020 exPatcharanun Suksangpanomrung, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, exArisara Hiriotappa, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, exPiyamart Khongkhaem, "Monitoring Fat Content of Grated Coconut Meat in Coconut Milk Extraction Process Using Near-Infrared Spectroscopy", The 7th Asian NIR Symposium (ANS 2020), 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2020, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2020 exSupamas Hanpermchai, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, "Effects of banana flour and soybean oil on the physical qualities of batter and banana cake", International Conference on Food and Applied Bioscience (FAB2020), 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2020 exMintra Nugthum, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, "Effect of sucralose substitution on moisture transfer and physicochemical characteristics of Marian plum leather", The 22nd Food Innovation Asia Conference 2020 (FIAC 2020):Future Food Innovation for Better Health and Wellness , 18 - 19 มิถุนายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exอัจฉราวรรณ ศรีษา, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Development of bioplastic active packaging to inhibit fungal growth in bakery product using cast-extrusion", The 22nd Food Innovation Asia Conference 2020 (FIAC 2020) , 18 - 20 มิถุนายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "เทคโนโลยีไมโครเวฟเพื่อนวัตกรรมอาหารในการปฎิวัติอุตสาหกรรม4.0และความปรกติใหม่", The 1st Agro-Industrial Technology Online Conference on The Agro-Industrial Revolution, New Normal and The Future of Work , 17 กันยายน 2020, Jakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2020 exKanyarat Kitsubthawee, exKraipat Cheenkachorn, exSanti Chuetor, inดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMalinee Sriariyanun, "Characterizations of lignocellulose waxes and study of their effects on enzymatic saccharification for biofuel production.", 5th International Conference on Agricultural and Biological Sciences (ABS), 4 - 9 ตุลาคม 2020, เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
2020 exศตวรรษ ตัญญู, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "Effect of processing parameters and additives on the qualities of frozen ready-to-eat brown rice products", International Conference on Food and Applied Bioscience (FAB 2020), 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 8
2020 exนส. พิชชาภา หาญเกษม, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "วิธีการลดขนาดเครื่องนวดเนื้อสุญญากาศและการหาสภาวะที่ดีที่สุดในการนวดเนื้อสุญญากาศสำหรับการผลิตเนื้ออกไก่ปรุงสุกแช่แข็ง", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.กุลนาถ ทองขาว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ, inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, inดร.จุฑามาศ กลิ่นโซดา, inดร.สิรินันท์ ชมภูแสง, "Profiling traditional rice vinegar bacterial diversity through PCR-DGGE technique", The 58th Kasetsart University Annual Conference, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exธนพร แซ่ลู่, "การกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exสุภัทรา ทัศนกิจ, "ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ความสามารถในการทำกำไร ทรัพย์สินไม่มีตัวตนและมูลค่าหลักทรัพย์ กรณีศึกษาธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศักยภาพของเปลือกกล้วยในการผลิตสารสีและสารลดคอเลสเตอรอลด้วยวิธีหมักแบบอาหารแข็ง", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exเรือนเพชร มีมุสิก, "ความสามารถในการทำกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์กับมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 8 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, 16 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exกุลรรัช วรทัตกิตติกุล, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์การจัดการโซ่อุปทานโรงคัดบรรจุผักสดตัดแต่งเพื่อการส่งออกไปยังสหราชอาณาจักร", The 5th Regional Conference on Graduate Research. , 18 มกราคม 2020, ขอนแก่น ประเทศไทย
2020 exดุษณีย์ ทองทุม, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "สมบัติทางกลของเซลแกนรูปทรงเชิงเรขาคณิตของขาพาเลทรองรับสินค้าที่มีโครงสร้างแบบเเซนวิชขึ้นรูปด้วยการพิมพ์สามมิติ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34, 14 - 17 กรกฎาคม 2020, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=15]