Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539

  Expertise Cloud

  active packagingAntimicrobialantimicrobial activityAntimicrobialsantioxidantAspergillus flavuscakecasingCHITINchitosanCollagen casingcrabessential oilethanolic extractEtlingera pavieanafilmfoodborne microorganismsfoodborne pathogenFoodborne pathogenic bacteriafoodborne pathogensFTIR-spectroscopygelgeraniolGood Distribution PracticesGood Storage PracticesGram-positive bacteriumgrowthHATR-FTIRHerbhumectantimpregnationinactivationindicatorinhibition of Candida albicanskaffir lime (Citrus hystrix DC.)leaveliposomal encapsulationListeriaListeria monocytogenesListeria monocytogenes Scott ALitopenaeus vannameilyposomeMangifera indicamangoMango peels cv. MahachanokMeat productMeat productsMICMode of actionmodified atmosphere staragemoldsMolecular weightmouth spraymyceliummyrobalannisinoligomerplasticizerpolymerprawnpreservativesProcessProduct fraud and product quality risk analysisProduct fraud preventive controlsProduct integrity preventive controlsricesausageshelf lifeshrimpSorption isothermspicespice extractssporesquidtemperatureTerminalia chebulatexturevacuum impregnationก๋วยเตี๋ยวการแข่งขันการยับยั้งจุลินทรีย์กำลังคนเกษตรเกษตรและอาหารความปลอดภัยอาหารไคโตซานจุลินทรีย์เทคโนโลยีการผลิตนักวิจัยขั้นสูงเนื้อไก่พรอพอลิสศูนย์ความเป็นเลิศสภาพบรรยากาศดัดแปลงสมุนไพรสร้างความพร้อมสารต้านจุลินทรีย์สารสกัดหน่วยวิจัยเฉพาะทางอาหารอาหารพร้อมบริโภค

  Interest

  สารยับยั้งจุลินทรีย์จากธรรมชาติ จุลชีววิทยาทางอาหาร ความปลอดภัยอาหาร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 20.22 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง 2414 ชั้น 4 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 68 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 29 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 39 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 58 เรื่อง (เชิงวิชาการ 52 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 6 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Antimicrobial activity of ultrasound-assisted solvent-extracted spicesThongson C., Davidson P., Mahakarnchanakul W., Weiss J.2004Letters in Applied Microbiology
  39(5),pp. 401-406
  82
  2Biodegradable rice starch/carboxymethyl chitosan films with added propolis extract for potential use as active food packagingSuriyatem R., Auras R., Rachtanapun C., Rachtanapun P.2018Polymers
  10(9)
  65
  3Antimicrobial effect of thai spices against Listeria monocytogenes and Salmonella Typhimurium DT104Thongson C., Thongson C., Davidson P., Mahakarnchanakul W., Vibulsresth P.2005Journal of Food Protection
  68(10),pp. 2054-2058
  52
  4An assessment of antibacterial mode of action of chitosan on Listeria innocua cells using real-time HATR-FTIR spectroscopyTantala J., Thumanu K., Rachtanapun C.2019International Journal of Biological Macromolecules
  135,pp. 386-393
  42
  5Behavior of pathogenic Vibrio parahaemolyticus in prawn in response to temperature in laboratory and factoryBoonyawantang A., Mahakarnchanakul W., Rachtanapun C., Boonsupthip W.2012Food Control
  26(2),pp. 479-485
  24
  6Antimicrobial activity of collagen casing impregnated with nisin against foodborne microorganisms associated with ready-to-eat sausageBatpho K., Boonsupthip W., Rachtanapun C.2017Food Control
  73,pp. 1342-1352
  22
  7Moisture Sorption Isotherms and Prediction Models of Carboxymethyl Chitosan Films from Different Sources with Various PlasticizersTantala J., Rachtanapun C., Tongdeesoontorn W., Jantanasakulwong K., Rachtanapun P.2019Advances in Materials Science and Engineering
  2019
  22
  8Antimicrobial activity of oligomer and polymer chitosan from different sources against foodborne pathogenic bacteriaSukmark T., Rachtanapun P., Rachtanapun C.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(4),pp. 636-643
  18
  9Antimicrobial activity of chitosan and carboxymethyl chitosan from diferent types and sources of chitosanTantala J., Thongngam M., Rachtanapun P., Rachtanapun C.2012Italian Journal of Food Science
  24(SUPPL.),pp. 97-101
  15
  10Effect of chitosan on Bacillus cereus inhibition and quality of cooked rice during storageRachtanapun C., Tantala J., Klinmalai P., Ratanasumawong S.2015International Journal of Food Science and Technology
  50(11),pp. 2419-2426
  13
  11Assessment of antimicrobial activity, mode of action and volatile compounds of Etlingera pavieana essential oilNaksang P., Tongchitpakdee S., Thumanu K., Oruna-Concha M.J., Niranjan K., Rachtanapun C.2020Molecules
  25(14)
  12
  12Antimicrobial and Functional Properties of Duckweed (Wolffia globosa) Protein and Peptide Extracts Prepared by Ultrasound-Assisted ExtractionDuangjarus N., Chaiworapuek W., Rachtanapun C., Ritthiruangdej P., Charoensiddhi S.2022Foods
  11(15)
  12
  13Polymeric Packaging Applications for Seafood Products: Packaging-Deterioration Relevance, Technology and TrendsLaorenza Y., Chonhenchob V., Bumbudsanpharoke N., Jittanit W., Sae-tan S., Rachtanapun C., Chanput W.P., Charoensiddhi S., Srisa A., Promhuad K., Wongphan P., Harnkarnsujarit N.2022Polymers
  14(18)
  10
  14Mold-free shelf-life extension of fresh rice noodles by synergistic effects of chitosan and common food preservativesTantala J., Meethongchai S., Suethong W., Ratanasumawong S., Rachtanapun C.2022Food Control
  133
  8
  15Effect of molecular sizes, sources of chitosan and plasticizer types on properties of carboxymethyl chitosan filmsTantala J., Rachtanapun C., Rachtanapun P.2012Advanced Materials Research
  506,pp. 611-614
  8
  16Simplify product safety and quality risk analysis of raw materials for conventional, soilless culture and organic saladsSurareungchai S., Borompichaichartkul C., Rachtanapun C., Pongprasert N., Jitareerat P., Srilaong V.2021Food Control
  130
  5
  17Effect of chitosan on physical properties, texture and shelf life of sushi riceRachtanapun C., Aroonsakul K., Rattanamanee N., Augkarawat C., Ratanasumawong S.2018Italian Journal of Food Science
  30(5),pp. 82-87
  4
  18Effect of packaging film and oxygen absorber on shelf life extension of Chinese Pastry (Kha-Nom Pia)Chuaythong C., Rachtanapun C.2018Italian Journal of Food Science
  30(5),pp. 51-56
  4
  19Investigation and modeling of moisture sorption behaviour of rice starch/carboxymethyl chitosan blend filmsSuriyatem R., Rachtanapun C., Raviyan P., Intipunya P., Rachtanapun P.2015IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  87(1)
  4
  20Preliminary antimicrobial casing incorporated with chitosan by vacuum impregnationKaowkum P., Boonsupthip W., Thumanu K., Rachtanapun C.2012Italian Journal of Food Science
  24(SUPPL.),pp. 93-96
  3
  21Active antimicrobial collagen casingTantala J., Vangnai K., Rachtanapun P., Rachtanapun C.2019Italian Journal of Food Science
  31(5),pp. 171-175
  2
  22Synergistic antimicrobial activities of thai household essential oils in chitosan filmTantala J., Rachtanapun P., Rachtanapun C.2021Polymers
  13(9)
  2
  23Comparison of Risk Assessment Schemes in GHPs and HACCP, FSMA Preventive Controls for Human Food, ISO 22000, and GFSI Recognized Standards with Risk Scoring Guidance in General Use with Fresh ProduceSurareungchai S., Borompichaichartkul C., Rachtanapun C., Pongprasert N., Jitareerat P., Srilaong V.2022Horticulturae
  8(2)
  2
  24Antimicrobial effect of myrobalan (terminalia chebula) ethanolic extract against foodborne microorganismsKaewmane P., Rachtanapun C., Luangpirom N.2012Italian Journal of Food Science
  24(SUPPL.),pp. 88-92
  1
  25Calcium impact on xanthan gel and frozen coconut qualityUan-On T., Rachtanapun C., Chung D., Jhoo J.W., Kim G.Y., Boonsupthip W.2019Italian Journal of Food Science
  31(5),pp. 101-108
  0
  26Inhibitory effects of plant extracts on the growth of five pathogenic bacteriaSuwanmanon K., Rachtanapun C., Surapat S., Chiu C., Guu Y.2010Taiwanese Journal of Agricultural Chemistry and Food Science
  48(4),pp. 197-203
  0
  27Encompassing potential preventive controls using GFSI, USDA National Organic Program, FSMA Preventive Controls for Human Food and FSMA Intentional Adulteration in ready-to-eat organic leafy green salad: A case study from ThailandSurareungchai S., Borompichaichartkul C., Rachtanapun C., Pongprasert N., Pongprasert N., Jitareerat P., Jitareerat P., Srilaong V., Srilaong V.2024Food Control
  157
  0
  28Carboxymethyl Chitosan-Based Materials in Packaging, Food, Pharmaceutical, and CosmeticsRachtanapun P., Rachtanapun C., Jantrawut P., Thanakkasaranee S., Kasi G., Tantala J., Panraksa P., Chaiwarit T.2024Advances in Polymer Science
  292,pp. 139-203
  0