โครงการวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2006

86

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

127

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

160

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

2

Award

รางวัล ปี 2006

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 69 Project 17 33 1 0
2006 การทดสอบคุณสมบัติของพอลิสไตรีนกับยางธรรมชาติในกระบวนการอิมัลชั่นโคพอลิเมอร์ไรซ์เซชั่น หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 2 0 0 0
2006 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 1 0
2006 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากฝ้ายในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของเส้นใยฝ้ายปรับปรุงพันธุ์และฝ้ายสี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การพัฒนาการปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อะฟลาทอกซินระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 17025 เพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการบรรจุอาหารและผลิตผลเกษตร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2006 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนวัตกรรมอาหารคบเคี้ยว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อสมบัติทางกายภาพและความคงตัวของระบบที่มีแป้งมันสำปะหลังเป็นส่วนประกอบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การส่งเสริมและพัฒนาไหมและผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2006 การกำจัดสีย้อมและโลหะหนักที่ใช้ในการผลิตผ้าไหมโดยวิธีทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 ผลของโปรไบโอติก กลุ่มแบคทีเรียกรดแลคติกต่อการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2006 โครงการสร้างหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีรักษาความสดใหม่ของอาหาร หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 คุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาผักผลไม้พร้อมบริโภคโดยใช้ความรู้ทางสรีรวิทยา และ Hurdle Technology หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
2006 การใช้สารธรรมชาติและไบโอพอลิเมอร์เพื่อรักษาคุณภาพของผักและผลไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 ผลของการใช้วัสดุและระบบการบรรจุแบบแอคทีฟร่วมกับการใช้อุณหภูมิต่ำต่อคุณภาพของผักและผลไม้สดชนิดตัดแต่งพร้อมบริโภค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การพัฒนาคุณภาพผลไม้แช่เยือกแข็งด้วยหลักการลดผลึกน้ำแข็ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การลดความเปลี่ยนแปลงจากการแช่เยือกแข็งเจลสตาร์ช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 โครงการวิจัยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยของอาหาร หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2006 การพัฒนาไบโอเซ็นเซอร์เพื่อตรวจสอบสารป้องกันกำจัดศัตรพืชในผักและผลไม้สด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การศึกษาผลิตพอลิโคนิลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อฮิสตามีน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การประยุกต์ใช้สารสกัดจากกระชายในฟิล์มบริโภคได้เพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารพร้อมบริโภค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารบนอุปกรณ์เครื่องใช้ในกระบวนการผลิตอาหารทะเลโดยโอโซนและน้ำอีเลกโตรไลท์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การยับยั้งการเกิดสารก่อมะเร็งในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ด้วยกระชายเหลือง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการวิจัยการยอมรับของผู้บริโภค หัวหน้าโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การพัฒนามาตรฐานวิธีการทดสอบความแตกต่างในการชี้บ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ OTOP ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การพัฒนามาตรฐานวิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนาในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ อาหาร และผลิตภัณฑ์ OTOP ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การเปรียบเทียบคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินทางประสาทสัมผัสของประเทศไทยกับต่างประเทศบางประเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 วิธีการประเมินทางประสาทสัมผัสในการวิเคราะห์อายุการเก็บรักษาของผลไม้แผ่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของน้ำจิ้มไก่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของขนมไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 แผนผังความชอบของผลิตภัณฑ์ถนอมผิว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การวิจัยวิธีการมาตรฐานในการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ OTOP ในประเทศไทย และการรวบรวมฐานข้อมูลผู้บริโภค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การเปรียบเทียบการยอมรับในด้านสีและลักษณะปรากฎของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดไม่อัดแกสในประเทศไทยของกลุ่มผู้บริโภคต่าง ๆ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านข้าวและคาร์โบไฮเดรต หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 อิทธิพลของโครงสร้างละเอียดของสตาร์ชข้าวที่มีระดับแอมิโลสต่างกันต่อสมบัติการละลายน้ำเย็นและการดัดแปรสตาร์ชข้าวให้ละลายในน้ำเย็น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การพัฒนาสารข้นพิมพ์ผ้าจากสตาร์ชข้าวที่ละลายในน้ำเย็นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การผลิตสตาร์ชข้าวจากข้าวหักโดยวิธีทางกายภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 อิทธิพลของการดัดแปรแป้งด้วยกระบวนการใช้ความร้อนชื้นต่อลักษณะของผลิตภัณฑ์บะหมี่จากแป้งข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 ผลของการดัดแปรสตาร์ชทางเคมีต่อสมบัติของสตาร์ชจากกล้วยดิบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2006 อิทธิพลของพันธุ์และสภาวะการเก็บเกี่ยวรักษาเมล็ดสบู่ดำต่อคุณภาพของน้ำมันที่สกัดได้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การเพิ่มปริมาณไขมันไม่อิ่มตัวในน้ำมันปาล์มดิบด้วยเอไซม์ไลเปสสหรับไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจเส้นทางกล้วยไม้เพื่อสนับสนุนการผลิต การตลาด และการส่งออกแบบครบวงจร : กรณีพื้นที่ศึกษาภาคกลางและพื้นที่ใกล้เคียง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2006 การสร้างแบคทีเรียบาซิลัสดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อผลิตเอนไซม์เคราติเนสและการประยุกต์ใช้เอนไซม์เคราติเนสในการเพิ่มมูลค่าเศษขนไก่จากอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์ปีก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งสินค้าทางอุตสาหกรรมเกษตรที่มีการบรรทุกสินค้าขากลับในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2006 การวิเคราะห์ผลของส่วนประกอบอาหารและอุณหภูมิต่อความคงตัวของอิมัลชันชนิดน้ำมันในน้ำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 3 0 0
2006 สารสกัดจากดาวเรืองด้วยเอนไซม์และการใช้ประโยชน์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การดัดแปรแป้ง/สตาร์ชข้าวเจ้าด้วยวิธีการอบผสานเนื้อเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ขนมจีนพร้อมบริโภคเพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 5 0 0
2006 คุณภาพทางประสาทสัมผัสของข้าวเจ้าเมล็ดยาวหุงสวยจากแหล่งตลาดในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การออกแบบผลิตภัณฑ์ข้าวมูลค่าเพิ่มไปยังประเทศสหภาพยุโรปที่มีศักยภาพในการส่งออก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การพัฒนาเทคนิคด้านอิมมูโนวิทยาในการตรวจการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในผลิตผลเกษตรเพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การสำรวจความเสี่ยงของสารพิษออกคราทอกซินเอในกาแฟและข้าวโพดที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การผลิต Immunoaffinity column ต้นแบบที่จำเพาะต่ออะฟลาทอกซินในถั่วลิสงและข้าวโพด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อซีราลีโนนเพื่อเพัฒนาวิธีการตรวจสอบแบบรวดเร็ว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน "โปรไบโอติก และพรีไบโอติก เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ" หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การคัดเลือก และศึกษาคุณสมบัติโปรไบโอติกของแบคทีเรียกรดแลกติกจากลำไส้ไก่สำหรับการป้อนให้ไก่เพียงครั้งเดียว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การวิเคราะห์โครงสร้างของสารยับยั้งจุลชีพที่สังเคราะห์จากแลกติกแบคทีเรียชนิด Pediococcus acidilactici KUB-L0026 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การทำไมดครเอนแคปซูเลชันแลคติดแอสิดแบคทีเรียที่เป็นโพรไบโอติกด้วยแคลเซียมแอลจิเนทเพื่อใช้ผสมในอาหารไก่อัดเม็ด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 ผลของอัตราการย่อยได้ของแป้งในอาหารสุกรต่อกระบวนการคลุกไอน้ำอัดเม็ด การใช้ประโยชน์ได้ของแป้ง การย่อยได้ของสารอาหาร และสมดุลจุลินทรีย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนวัตกรรมวัสดุชีวฐานเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2006 การผลิตพลาสติกชีวฐานจากพืชเศรษฐกิจไทยโดยใช้เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชั่น หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะนวัตกรรมระบบนำส่งสารโภชนเภสัชและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (การพัฒนาระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ : สารประกอบในกลุ่มเทอร์ปีนส์) หัวหน้าโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 ผลของตัวทำละลายและกระบวนการแปรรูปต่อสารประกอบไตรเทอร์ปีนส์จาก Centella asiatica (Linn.) Urban หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การควบคุมอันตรกิริยาการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของไบโอพอลิเมอร์เพื่อห่อหุ้มและนำส่งสารประกอบไตรเทอร์ปีนส์จาก Centella asiatica (Linn.) Urban หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การศึกษาโครงสร้างและความเสถียรของระบบมัลติเพิลอิมัลชันของเอธานอลในน้ำมันในน้ำที่ใช้ห่อหุ้มสารประกอบไตรเทอร์ปีนส์จาก Centella asiatica (Linn.) Urban หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2006 การผลิตนาโนพาร์ติเคิลจากไคโตแซนเพื่อห่อหุ้มสารประกอบไตรเทอร์ปีนส์จาก Centella asiatica (Linn.) Urban ด้วยวิธี Rapid Expansion of Supercritical Solution Process หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2006 การศึกษาประสิทธิผลของระบบการนำส่งที่ควบคุมการปลอดปล่อยสารประกอบไตรเทอร์ปีนส์จาก Centella asiatica (Linn.) Urban ใน skin, gastrointestinal และ inflammation models หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตลินินที่เหมาะสมและการใช้ประโยชน์จากเมล็ด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์จากกากเมล็ดลินินที่ปลูกในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20222017 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 39 Project 19 42 4 0
2006 การศึกษาสมบัติของสตาร์ชและแป้งข้าวฟ่างเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 2 0 0
2006 การศึกษาผลของการแปรรูปต่อสารฟีนอลิกทั้งหมดและคุณสมบัติ การต้านอนุมูลอิสระของใบบัวบก (Centellla asiatica (Linn.) Urban) หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2006 การใช้วิธีการกระจายหน้าที่การทำงานเชิงคุณภาพเพื่อกระบวนการออกแบบหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 2 0 0 0
2006 ประสิทธิภาพของสมุนไพรไทยในการเพิ่มความปลอดภัยของเนื้อไก่ภายใต้สภาพบรรยากาศดัดแปลง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 2 0 0
2006 การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2006 การหาปริมาณสินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัยในระบบการผลิตสองขั้น หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2006 การศึกษาแนวโน้มความต้องการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของทรัพยากรบุคคลทางด้านการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรในอุตสาหกรรมอาหาร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2006 ผลของการเคลือบสตาร์ชดัดแปรที่มีต่อสมบัติทางกายภาพของกระดาษคราฟท์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2006 การพัฒนากระบวนการผลิตกรดแลกติกด้วยเซลล์ตรึง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 3 0
2006 การพัฒนากระบวนการผลิตไซลิทอลด้วยเซลล์ตรึง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 1 0
2006 การพัฒนาวัสดุที่มีการต้านทานการซึมผ่านสูงเพื่อนำไปใช้ในการขึ้นรูปถาดด้วยเทคนิคเทอร์โมฟอร์ม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2006 ผลของขนาดอนุภาคข้าวโพดต่อลักษณะการบดประสิทธิภาพกาผลิตไข่ สมรรถภาพการผลิตและพฤติกรรมการกินของไก่ไข่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2006 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ผลึกน้ำตาลเกาะไม้ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษด้วยมือแบบไทยจากใบอ้อยเพื่องานหัตถุกรรมและบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การวิจัยเพื่อพัฒนาการปลูกพลับอย่างเป็นการค้าในพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง "การวิจัยเพื่อพัฒนากาปลูกพลับอย่างเป็นการค้าในพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2006 โครงการวิจัยและพัฒนาการแปรรูปมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ
ผู้ประสานงาน
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การศึกษาสถานภาพและแนวทางการดำเนินงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus thuringiensis สายพันธุ์ไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2006 โครงการศึกษาการขยายผลการผลิตโปรไบโอติกระดับโรงงานต้นแบบเพื่อใช้ทดแทนสารปฏิชีวนะในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่และเลี้ยงกุ้ง หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2006 การผลิตโปรไบโอติกระดับโรงงานต้นแบบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่และกุ้ง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2006 การใช้เชื้อโปรไบโอติกและผลของเชื้อต่อการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในลำไส้ไก่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2006 การศึกษาการผลิตเอทานอลจากกิ่งสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2006 การสกัดสารออกฤทธิ์จากสบู่ดำและการใช้ประโยชน์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
2006 การออกแบบวิธีการวัดค่าและซอฟแวร์การวัดค่าความกรอบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 ผลของแบคทีเรียกรดแล็กติกต่อการสร้างสารระเหยให้กลิ่นในการหมักขนมจีนแป้งหมัก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2006 การพัฒนาการผลิตสารสกัดธรรมชาติจากพืชเพื่อใช้ยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลเนื่องจากเอนไซม์ในผักและผลไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2006 ผลของระดับมันสำปะหลังในอาหารสุกรต่อกระบวนการคลุกไอน้ำอัดเม็ด การใช้ประโยชน์ได้ของแป้ง สมรรถภาพการผลิต และค่าการย่อยได้ของสารอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2006 การออกแบบเครือข่ายสายโซ่อุปสงค์ สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร : กรณีศึกษาการผลิตโปรตีนจากถั่วเหลือง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2006 สมบัติทางกายภาพ เคมี และเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้ง และสตาร์ชจากกล้วยดิบที่มีผลต่อลักษณะของอาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 เอทานอลและไซโลสจากต้นปาล์มน้ำมันโดยการระเบิดด้วยไอน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2006 การศึกษารูปแบบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขนมอบโดยการสร้างตัวแบบจำลอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2006 แป้งชุบทอดจากแป้งข้าวในผลิตภัณฑ์นักเก็ตไก่ไขมันต่ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การวิเคราะห์องค์ประกอบของกรดไขมันในน้ำมันปาล์มแบบวิธีไม่ทำลายโดยใช้เทคนิค Near-Infrared Spectroscopy ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การพัฒนาแบบจำลองในการสร้างนวัตกรรมใหม่จากผลไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2006 การผลิตและใช้เทคโนโลยีเอนไซม์เพื่อจัดการและเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมเกษตร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 4 0 0
2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารอบแห้งเพื่อยืดอายุการเก็บ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทอผ้ายกดอก ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การใช้ประโยชน์ของเซริซินจากน้ำต้มรังไหม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 52 Project 14 52 2 0
2006 โครงการพัฒนาการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง โดยการปรับปรุงการย่อยแป้งดิบด้วยเอนไซม์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 ผลของสารโพลีเมอร์ เอนไซม์ไลเปส และเกลือน้ำดีต่อการปลดปล่อยกรดไขมันโอเมก้า-3 จากอิมัลชั่นแบบผิวสัมผัสสองชั้นของน้ำมันปลาทูน่า หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2006 การเคลือบสารสกัดสมุนไพรบนไส้บรรจุไส้กรอกเพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 3 0 0
2006 การพัฒนาระบบและวิธีจำลองสภาวะการขนส่งและกระจายสินค้าของผลิตผลเกษตรเขตร้อน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 การศึกษาและสร้างงานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 9 0 0
2006 การพัฒนาสารเคลือบจากวัสดุธรรมชาติเพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตผลเกษตร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 การพัฒนาแผ่นฟิล์มต่อต้านจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2006 การศึกษาวิจัยแนวทางการสร้างความสามารถด้านการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 อิทธิพลของสภาวะต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตต่อสมบัติของแป้งและสตาร์ชข้าวฟ่าง หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2006 การปรับปรุงความสามารถในการย่อยแป้งดิบของเอ็มไซม์อะไมเลสจากเชื้อรา โดยวิธีใช้รังสีแกมมาเพื่อใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 การหมักเชื้อ LAB ในน้ำมะพร้าวและเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งกระบวนการผลิตและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 การพัฒนาการผลิตสารสกัดโปรตีนจากรำข้าวและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 การศึกษาสำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลการคำนวณปริมาณอาหารที่คนไทยบริโภค หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 การจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสับปะรด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 3 0 0
2006 การตัดเลือกเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกผลิตสารยับยั้งเชื้อราสำหรับอุสาหกรรมเบเกอรี่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 3 0 0
2006 การปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพ เนื้อสัมผัสและยืดอายุการเก็บรักษาของปลานิลแดดเดียวโดยใช้การอบแห้งที่อุณหภูมิต่ำรวมกับโอโซน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 การพัฒนาหลักและแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 การพัฒนาคุณภาพของมะม่วงแผ่นเพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 1 0
2006 โครงการนำร่องการจัดทำมาตรฐานกลางระบบติดตามสินค้าเกษตรและอาหาร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 การศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพของกลุ่มตลาดต่างประเทศ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 การปรับปรุงความสามารถในการย่อยแป้งดิบของเอนไซม์ อะไมเลส จากเชื้อ Aspergillus awamori โดยวิธีใช้รังสีแกมมา เพื่อใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 3 0 0
2006 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมักระดับอุตสาหกรรมของเชื้อในโครงการต่างๆ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 14 0 0
2006 การประยุกต์การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมภายในห่วงโซ่การผลิตกุ้งขาวแช่เยือกแข็ง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 การพัฒนาคุณภาพและบรรจุผลิตภัณฑ์สำหรับสมุนไพรแช่อิ่ม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 การจัดทำระบบสารสนเทศวิชาการด้านความปลอดภัยอาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 อิทธิพลของการจับอนุภาคยางจากหางน้ำยางโดยเตรียมเป็นยางนาโนคอมโพสิทกับแร่ดินเหนียว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 7 0 0
2006 ผลอายุการเก็บเกี่ยวที่มีอิทธิพลต่อปริมาณฟลาโวนอยด์และคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระในผลหว้า (Syzygium cumini) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 การผลิตอนุภาคนาโนของพอลิ(แอล-แลคไทด์) บรรจุวิตามินเอปาล์มมิเตทโดยกระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือจุดวิกฤต หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 โครงการ การปรับปรุงคุณภาพทางโภชนะและกายภาพของกากถั่วเหลืองเปียกเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพสู่วิสาหกิจชุมชน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรและอาหาร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Creation) ให้กับอุตสาหกรรมอาหารยุค Mood Comsumption หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 ตัวแบบการวิเคราะห์กรอบข้อมูลแบบผกผัน เพื่อการประมาณปัจจัยนำเข้า และผลได้ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0
2006 การผลิตไซลิทอลโดยเซลล์ที่ถูกห่อหุ้มด้วยลิควิดอิมัลชันเมมเบรน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 1 0
2006 ผลของความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงสารให้กลิ่นสำคัญในรูปอิสระและยึดจับกับสารไกลโคไซด์ในตะไคร้ และใบมะกรูด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2006 การศึกษาสภาวะการขนส่งทางรถบรรทุกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 1 0 0 0
2006 การแก้ปัญหาสีชมพูในน้ำมะพร้าวแช่เยือกแข็ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 กระบวนการผลิตข้าวชาเขียวด้วยกระบวนการอินฟิวชัน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 การพัฒนาคุณภาพการย้อมสีผลิตภัณฑ์ฝ้าย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0
2006 การวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 สถานภาพการผลิตหัวมันสำปะหลังและคุณภาพหัวมันสำหรับการผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 Development of High Performance Vaccine Composed of Novel Biodegradable Chitosan Nanoparticle. หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 2 0 0 0
2006 ชุดโครงการ : ไผ่บนที่สูง โครงการย่อยที่ 9 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากใบ กาบ เปลือกหน่อและกิ่งไม้ไผ่พันธุ์หวานอ่างขาง และพันธุ์หยก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมสัตว์ปีก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 การผลิตและการปรับปรุงคุณลักษณะของเอนไซม์ย่อยสลายจากจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทยที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการประยุกต์ใช้ในอาหารสัตว์ปีก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2006 การศึกษาความเป็นโปรไบโอติกของกลุ่มเชื้อแบคทีเรียลักษณะ %G+C สูงเพื่อการตอบสนองภูมิคุ้มกันในไก่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 การเพิ่มมูลค่าไขมันในน้ำเสียจากกระบวนการชำแหละและแปรรูปไก่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 โครงการการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพสมุนไพรไทย โครงการย่อยที่ 3 เรื่อง การเสริมคุณค่าอาหารจากสมุนไพรไทยในอาหารขบเคี้ยวจากข้าวกล้อง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 การศึกษาและสร้างฐานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์และออกซิเดชันของสารสกัดพืชสมุนไพรไทยในน้ำกะทิ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 เทคโนโลยีและมาตรฐานการตัดเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรมในระดับสากล หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2006 โครงการนำร่องเพื่อการศึกษาระบบปฏิบัติการและการเชื่อมโยงเครือข่ายของการผลิตต้นน้ำในการจัดวางรากฐานระบบห่วงโซ่อุปทานและการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมไหมไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0