โครงการวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2017

98

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

94

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

6

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

199

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

12

Award

รางวัล ปี 2017

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 22 Project 2 8 0 0
2017 การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรอินฟิวชันสูญญากาศแห้งแบบใหม่เพื่อเพิ่มคุณค่าของเมล็ดข้าวหอมมะลิ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 พฤติกรรมเชิงกลของฟิล์มคลุมดินที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่มีส่วนผสมของพอลิแลคติกแอซิดและยางพาราในการทดสอบภายใต้สภาวะจริง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2017 นมข้าวเสริมเปปไทด์ขนาดนาโน; ฤทธิ์ทางชีวภาพและการดูดซึมในสภาวะหลอดทดลอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2017 การเพาะเลี้ยงรากชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glaba L.) ในระบบจุ่มชั่วคราว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การพัฒนาวัสดุคอมพอสิทของเส้นใยผักตบชวาด้วยเทคนิคไบเลเยอร์เพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับเสียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2017 สารเคลือบทู-โกแวก (To-Go Wax) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 วาฟเฟิลกรอบปราศจากกลูเตน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พ้าสต้าจากแป้งข้าวเสริมแคลเซียม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2017 การผลิตวิสกี้ข้าวไทยเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 การพัฒนาสูตร การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์สแน็คบาร์ผัดไทยวุ้นเส้นลดน้ำตาล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การเพิ่มขยายขนาด (scale-up) การผลิตมันสำปะหลังแผ่นอบกรอบผสมผักผลไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การพัฒนาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ส้มตำแห้งเยือกแข็งพอดีคำสู่ภาคอุตสาหกรรม และการต่อยอดเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การขยายขนาดการผลิตและทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แยมกล้วยผสมซินนาม่อนและเหล้ารัมสูตรไม่เติมน้ำตาล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การพัฒนาสูตร การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค สำหรับผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การขยายกำลังการผลิตวัสดุผสม TPS/PBAT/PLA เพื่อการผลิตเครื่องใช้สำหรับโต๊ะอาหารประเภทพลาสติกที่สามารถแตกสลายได้ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การขยายขนาดการผลิตซองบรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวจากพลาสติกชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การผลิตพลาสติกฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชในระดับกึ่งอุตสาหกรรม เพื่อการผลิตถาดเทอร์โมฟอร์มแบบใช้แล้วทิ้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2017 เส้นโซบะชาใบหม่อนปราศจากกลูเตนจากข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การประเมินการทดสอบทางประสาทสัมผัสเพื่อสัมพันธ์กับสมบัติการใช้งานของผ้าไหม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2017 โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาลักษณะสัมผัสของผ้าไหมตามแหล่งผลิตและประเภทการใช้งานโดยวิธีวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 โครงการย่อยที่ 2 ความสัมพันธ์ของสมบัติทางประสาทสัมผัสด้วยมือและสมบัติทางกายภาพของผ้าไหม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20222017 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2017 การศึกษาสารทดแทนฟอสเฟตและไบคาร์บอเนตในกุ้งแช่เยือกแข็ง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 82 Project 34 33 7 0
2017 ลักษณะหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 5 0 0
2017 อิทธิพลของสารอนินทรีย์ระดับนาโนต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติพื้นผิวของโฟมพอลิแลคติกแอซิด หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 1 1 0 0
2017 การปรับปรุงคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนมะพร้าวที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าว หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกและไส้อั่วโดยใช้วุ้นเส้นตกเกรดที่เป็นของเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตวุ้นเส้น หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การแปรรูปดักแด้ไหมอีรี่ หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 ข้าวเหนียวมูนกึ่งสำเร็จรูป หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 2 3 1 0
2017 น้ำดื่มกลิ่นรสผลไม้ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พ้าสต้าจากแป้งข้าวเสริมคุณค่าโภชนาการ หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 2 0 0 0
2017 การใช้ประโยชน์จากไม้ไทยเพื่อผลิตไม้ชิพในการรมควันอาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 เส้นโซบะชาใบหม่อนปราศจากกลูเตนจากข้าว หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2017 มิรินจากข้าวไทย ผู้ร่วมวิจัย เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 1 1 1 0
2017 การพัฒนานวัตกรรมระบบการบรรจุแบบสภาพบรรยากาศดัดแปลงสำหรับเมล่อนตัดแต่งพร้อมบริโภค หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การศึกษาและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดปัญหากลิ่นถั่วในผลิตภัณฑ์คล้ายเนื้อ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 การพัฒนาแป้งเบเกอรี่จากข้าวหอมมะลิ/ข้าวไรซ์เบอรี่และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากแป้งที่ได้ ที่ปรึกษาโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การพัฒนาการผลิตโดขนมปังและเพสตรีแช่เยือกแข็ง หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 สารต้านการเจริญของเชื้อราก่อโรคพืชจากสารสกัดหัวกลอย (Plant fungicide from Dioscorea hispida sp. Tuber Extract) หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมันงาให้อยู่ในรูปผงเอ็นแคปซูเลต หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพของพริกแห้งและพริกป่นที่ปลอดภัยต่อการบริโภคและการใช้ในระดับอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 1 0
2017 การพัฒนากระบวนการเพื่อยืดอายุการเก็บของผักสดตัดแต่ง หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 1 0
2017 การต่อยอดฉลากวัดความเปรี้ยวของแหนมเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 ไฮ-ไฟ ฟรุตเยลลี่ หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การพัฒนาส้มตำแห้งเยือกแข็งพอดีคำ หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 1 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับส้มตำทำแห้งเยือกแข็งพร้อมน้ำปรุงรส หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 น้ำมะกรูดอัดลมแคลอรี่ต่ำเสริมใยอาหารสูง หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การจัดตั้งสายการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรีปราศจากกลูเทน และการถ่ายทอด กระบวนการผลิตเค้กกล้วยหอมปราศจากกลูเทนจากแป้งข้าว (Establishment of a production line for gluten-free bakery products and Technology transfer for manufacturing gluten-free banana cake from rice flour) หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยหอมผงชงดื่ม หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพจากไข่ขาว (Development of healthy snack product from egg white) หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์รังนกกึ่งสำเร็จรูปโดยการทำแห้งด้วยกระบวนการแช่เยือกแข็งเพื่อขยายสู่ตลาดใหม่ (Development of instant bird nest and its package by freeze-drying for new market expansion) หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การพัฒนาการผลิตน้ำซอสหมูแดงเพื่อยกระดับการผลิตให้เป็นอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การพัฒนากระบวนการผลิตสารสกัดจากข่อยเพื่ออุตสาหกรรมทางการแพทย์ หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การพัฒนากระบวนการผลิตกล้วยน้ำว้าบดและการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารเชิงอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การปรับปรุงกระบวนการผลิตกล้วยน้ำว้าบด หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมรสช็อคโกแลตจากกล้วยน้ำว้าบด หัวหน้าโครงการย่อย เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมจากกล้วยบด หัวหน้าโครงการย่อย เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตขนมกล้วยกึ่งสำเร็จรูปเพื่อผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการย่อย เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตผงรสกล้วยเพื่อผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการย่อย เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 เครื่องดื่มฟังก์ชันจากโยเกิร์ตถั่วเหลืองและฟักทอง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การทำพองข้าวแต๋นด้วยไมโครเวฟ หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2017 การผลิตเส้นไหมเหลืองปั่นจากเศษรังไหมที่เหลือจากการสาวด้วยเทคโนโลยีการปั่นด้ายแบบ OE (Open-End Spinning Technology) ผู้ร่วมวิจัย เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การประยุกต์ไฮโดรคอลลอยด์เพื่อสร้างความหนืดในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 1 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำนมข้าวออร์แกนิค หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 พัฒนากระบวนการเพื่อเพิ่มความปลอดภัย มะพร้าวน้ำหอมสดแช่เยือกแข็งด้วยเทคโนโลยีเฮอร์เดิล หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 2 0 0 0
2017 การให้ความร้อนแบบโอห์มมิคสำหรับอาหารเหลวผสมชิ้นอาหารในภาชนะบรรจุ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2017 การพัฒนาเอนไซม์เพื่อผลิตสารพรีไบโอติจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การพัฒนาไบโอเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดเอทานอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2017 แผนที่บริหารอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และทรัพยากรเพื่อการวิจัยและวิชาการ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การศึกษาตัวรีดิวซ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการย้อมสีครามธรรมชาติบนผ้าฝ้าย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2017 การพัฒนา เทคนิคลูปเมดดิเอดเตท ไอโซเทอมอล แอมปลิฟิเคชั่น หรือแลมป์ ร่วมกับการเลี้ยงเชื้อในอาหารเหลวเพื่อการตรวจวิเคราะห์แบบรวดเร็วสำหรับวิบริโอ พาราฮีโมไลติคัส ในอาหารทะเลสดและอาหารทะเลพร้อมบริโภค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การศึกษาผลของไทเทเนียมไดออกไซด์อนุภาคขนาดนาโนเมตรต่อการกำจัดสีดิสเพิร์สบนผ้าพอลิเอสเตอร์หลังการย้อม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2017 การสังเคราะห์โคพอลิเมอร์ไคโตซาน-พีแอลเอ โดยใช้เอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน เพื่อการประยุกต์ใช้ในระบบนำส่งยาแบบควบคุมการปลดปล่อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 2 1 0
2017 ผลของพาหะต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของซอสปรุงรส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การผลิตและวิเคราะห์สารให้กลิ่นโกโก้จากโปรตีนรำข้าวเข้มข้นและส่วนโปรตีนที่แยกได้ที่ผ่านการไฮโดรไลซ์ด้วยเอนไซม์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 เสถียรภาพและลักษณะการปลดปล่อยของสารสกัดแอนโทไซยานินจากรำข้าวมีสีที่ห่อหุ้มด้วยโปรตีนรำข้าวเข้มข้น โดยใช้แบบจำลองระบบทางเดินอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 ผลของสารพลาสติไซเซอร์ต่อความคงตัวและการปลดปล่อยสารต้านออกซิเดชันจากฟิล์มพอลิเมอร์ชีวฐาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2017 ผลของสตาร์ชเสียหายต่อความสามารถในการย่อยสตาร์ชในหลอดทดลองของข้าวกล้องงอกดัดแปรด้วยความร้อนชื้น และการควบคุมระดับกลูโคสในเลือดหนู หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2017 ประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่อคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ และการยับยั้งการเจริญเติบโตในเซลล์มะเร็งของจิงจูฉ่าย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การผลิตสารแมนโนโอลิโกแซคคาไรด์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร สำหรับอาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2017 การศึกษาสูตรสารห่อหุ้มที่เหมาะสมโดยการใช้ระเบียบวิธีพื้นผิวตอบสนองเพื่อเพิ่มการรอดชีวิตของโปรไบโอติกจากการทำแห้งแบบพ่นฝอย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 การศึกษาการผลิตและกิจกรรมการยับยั้งของแบคเทอริโอซินที่ผลิตจากเชื้อ Lactococcus lactis KA-FF 1-4 เมื่อเสริมด้วยสารประกอบโอลิโกแซคคาไรด์ในสภาวะจำลองระบบลำไส้ของมนุษย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การประเมินสารพฤกษเคมีและกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดของเมล็ดงอกและต้นอ่อนของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าวโดยการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงร่วมด้วยในการสกัด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การเตรียมโครงร่างเลี้ยงเซลล์จากแบคทีเรียลเซลลูโลส-ไฮดรอกซีแอปาไทต์ร่วมกับอนุภาคนาโนแมกนีไทต์เพื่อการประยุกต์ใช้สำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกที่มีคุณสมบัติการยึดเกาะกับผนังลำไส้และปรับเปลี่ยนระบบภูมิคุ้มกันจากน้ำนมแม่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองหมัก GABA สูงจากกากถั่วเหลือง เพื่อเป็นวัตถุดิบในการเพิ่มปริมาณ GABA ในผลิตภัณฑ์อาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2017 การเปลี่ยนแปลงชนิดของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในระหว่างกระบวนการหมักน้ำส้มสายชูแบบดั้งเดิมด้วยเทคนิค PCR-DGGE หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2017 ความสัมพันธ์ของโครงสร้างทางเคมีของสารโพลีฟีนอลต่อการยับยั้งการเกิดสารก่อมะเร็งไนโตรซามีนในระบบจำลองและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมลดโซเดียมโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2017 การวิเคราะห์สมรรถนะวิจัยเพื่อปฏิรูปการบริหารจัดการงานวิจัย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การปรับปรุงความเป็นเนื้อเดียวกันให้กับวัสดุผสมระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและพอลิบิวทิลีนอะดิเพตโคเทอเรพธาเลตด้วยซีโอไลต์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 การเตรียมซีโอไลต์ดูดซับอนุภาคนาโนซิลเวอร์โดยวิธีสีเขียว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การปรับปรุงกลิ่นหอมและคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระในไวน์มัลเบอร์รี่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การผลิตสารให้กลิ่นมะกรูดในรูปผงโดยกระบวนการอินคลูชันคอมเพล็กซ์และการประยุกต์ใช้ในแบบจำลองอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์นักเก็ตไก่ด้วยไฮโดรคอลลอยด์และสารต้านอนุมูลอิสระ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2017 การเพาะเลี้ยงเส้นใยและการสร้างสาร Grifolan จากเห็ดไมตาเกะ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การพัฒนาถาดพลาสติกชีวภาพแบบใช้แล้วทิ้งจากวัสดุฐาน เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/ เส้นใยธรรมชาติ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2017 การใช้แสงยูวีพัลส์เพื่อเพิ่มวิตามินดีในเห็ดเศรษฐกิจของไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การเปรียบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของสายพันธุ์เม่าที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการวางแผนธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าข้าวชนิดเพิ่มความนุ่ม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2017 การออกแบบกระบวนผลิตข้าวชนิดเพิ่มความนุ่มโดยใช้แบบจำลอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2017 แผนธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวชนิดเพิ่มความนุ่ม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 นวัตกรรมอาหาร สำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2017 เครื่องดื่มข้าวหมากเสริมโปรไบโอติกส์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การทดสอบคุณสมบัติของโพรไบโอติกLactobacillus reuteri KUB-AC5 ต่อการป้องกันและรักษาโรคอุจจาระร่วงแบบเฉียบพลันในหนูทดลอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 94 Project 17 21 1 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดอบกรอบ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาเครื่องดื่มซินไบโอติกผงจากข้าวมอลท์ภายใต้แผนการวิจัยและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวและมันสำปะหลังเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรัง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2017 การเตรียมกล้าเชื้อสำหรับการผลิตเอนไซม์เคราติเนสและการทำแห้งเอนไซม์เคราติเนสด้วยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอยในระดับโรงงานต้นแบบ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรรายย่อยในการผลิตโคเนื้อคุณภาพสู่ตลาดอาเซียน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 คุณภาพและผลผลิตของข้าวโพดข้าวเหนียวโอเปกทูและข้าวโพดเทียน ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2017 การพัฒนากรอบและทิศทางการวิจัยของอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพภายใต้บริบทประเทศไทย 4.0 (s-curve) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การผลิตมัลติเพิลอิมัลชันที่มีผิวสัมผัสหลายชั้นเพื่อเอ็นแคปซูเลทสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2017 การห่อหุ้มซีแซนทินในอนุภาคนาโนพอลีแลคติกแอซิดด้วยกระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคนิคการย้อมสีครามจากธรรมชาติแบบใหม่บนไหมละฝ้ายในเชิงพานิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การทำให้รำข้าวคงตัวและการสกัดน้ำมันรำข้าวบีบเย็นที่มีออริซานอลสูงโดยการให้ความร้อยแบบโอห์มมิค หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0
2017 สำนักประสานงานชุดโครงการ "อ้อยและน้ำตาล" หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การผลิตบรรจุภัณฑ์เทอร์โมฟอร์มจานพอลิแลคติกแอซิค/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ซสำหรับเนยสดแช่เย็น หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การปรับปรุงการผสมและสมรรถนะของวัสดุผสมพอลิแลคติกแอซิค/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ซด้วยซีโอไลต์สำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารแบบใช้ครั้งเดียว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการศึกษาระบบข้อมูลความต้องการของตลาด ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง: กลุ่มที่ 18 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2017 อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการยกระดับดาวเด่น SMEs ไทย (DIP STAR)ประจำปีงบประมาณ 2560 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การยืออายุการเก็บรักษาและคุณภาพ green bean โดยการใช้บรรจุภัณฑ์ปรับบรรยากาศ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาโฟมย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากพอลิแลกติคแอซิดและยางธรรมชาติดัดแปรโดยใช้สารก่อผลึกระดับนาโน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0
2017 สมบัติเชิงกลและเชิงความร้อนของพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากกากมันและยางธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0
2017 เทคโนโลยีทางเลือกใหม่สำหรับการวิเคราะห์ดัชนีชี้คุณภาพอ้อยแบบรวดเร็ว หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด และโลจิสติกส์ ปี 2560 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การจัดทำฐานข้อมูลการบริโภคอาหารแบบอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การคัดกรองและคัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์เพื่อการผลิตสารให้ความหวานอิริทริทอลจากยีสต์ที่ทนทานความดันออสโมติก ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นอบกรอบรสสมุนไพร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2017 การศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษาขนมอบด้วยเทคโนโลยีการบรรจุ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการพัฒนาธุรกิจใหม่ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูปตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2017 โครงการปรับปรุง/พัฒนาผลิตภัณฑ์ออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามและพัฒนากระบวนการผลิต วางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามจังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงแช่อิ่มอบแห้งเสริมพรีไบโอติกส์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาองค์รวมของกระบวนการผลิตน้ำตาลมะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลมะพร้าวภายใต้แนวคิดด้านความปลอดภัยคุณภาพ และประสิทธิภาพแบบยั่งยืน ปีที่ 2 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การผลิตถ่านกัมมันต์จากทะลายปาล์มเปล่าในระดับกึ่งอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การศึกษาโซ่คุณค่าของมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ในประเทศกัมพูชา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2017 การพัฒนาฟิล์มต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์จากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่มีการเติมสารสกัดกรดฟีนอลิกและนาโนเซลลูโลสจากชานอ้อยสำหรับการประยุกต์ใช้ทางเวชสำอาง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2017 การพัฒนาสูตรและการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของวัสดุผสมฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ซ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 ลูกบอลยางพาราสำหรับการใช้งานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ปรึกษาโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2017 การพัฒนาเทคนิคการย้อมครามและการตกแต่งสำหรับผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2017 การปรับปรุงสมบัติความต้านทานน้ำของวัสดุโฟมจากกากมัน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 3 0 0
2017 การใช้ชานอ้อยดัดแปรในการปรับปรุงคุณภาพของวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2017 สารให้กลิ่นในข้าวไรซ์เบอร์รี่และผลของกระบวนการให้ความร้อนต่อกลิ่นของเครื่องดื่มข้าวไรซ์เบอร์รี่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2017 การใช้ประโยชน์เซลลูโลสจากชานอ้อยในการเตรียมโครงเลี้ยงเซลล์สำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การวิเคราะห์สถานการณ์การผลิต การบริโภค และทัศนคติในการบริโภคน้ำตาลของผู้บริโภคในประเทศไทย และโภชนาการของน้ำตาล หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 แบบจำลองแถวคอยสำหรับการวางแผนการขนส่งอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2017 การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชานอ้อยด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley ภาคกลาง ปี 2559 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การแปรรูปแก้วมังกรหวานน้อย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 1 0
2017 การศึกษาคุณลักษณะของน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศของโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลและการใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกอ้อย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การคัดกรองความพร้อมผลงานวิจัยจากฐานข้อมูลการวิจัยที่มีการเชื่อมโยงกับสารสนเทศของประเทศ ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2017 นวัตกรรมสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กสมองพิการในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากสารให้ความหวานชนิด Isomalt หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรวิจัยในอุตสาหกรรมอาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การทดสอบเครื่องล้างผักและผลไม้ด้วยอัลตราโซนิกส์มาประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ จำนวน 3 รูปแบบ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาเครื่องทำแห้งแบบ Jet impingement สำหรับการศึกษาในระดับห้องปฏิบัติการเพือใช้ประโยชน์เครื่องระดับอุตสาหกรรมในการแปรรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การสกัดสีธรรมชาติจากรำข้าวสีด้วยสนามไฟฟ้าแบบปานกลางภายใต้ความดัน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2017 เครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยระบบการให้ความร้อนแบบโอห์มมิค หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การค้นคว้ากลไกทางโมเลกุลด้านสมบัติปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกันของน้ำมันรำข้าวบีบเย็นในระบบหลอดทดลอง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์บะหมี่จากแป้งข้าว หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2017 การเพิ่มมูลค่าบัวแดงโดยการสกัดสีย้อมธรรมชาติและเส้นใย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การศึกษากระบวนการผลิตเอนไซม์เบต้าไซโลซิเดสโดยใช้ชานอ้อย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการศึกษาระบบข้อมูลความต้องการตลาด (Demand Driven) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 กรรมวิธีการแปรรูปน้ำมันงาให้อยู่ในรูปผง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การตรวจสอบโรคกรีนนิ่งของต้นส้มในประเทศไทยโดยใช้เทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส และสารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ก่อโรคพืช หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การทดสอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมน้ำเชื่อมพรีไบโอติกเป็นสารเสริมอาหารเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนมสุกรแม่พันธุ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 ผลของพรีไบโอติกต่อการเจริญเติบโตของหมู หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 ผลของพรีไบโอติคต่อการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในอุจจาระหมู หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาขนมขบเคี้ยวโปรตีนสูงจากซูริมิ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อมะพร้าวอบนุ่มสำหรับเป็นอาหารว่าง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงแช่อิ่มอบแห้งเสริมพรีไบโอติกส์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจานด่วนจากร้านที่มีชื่อเสียงพร้อมบริโภคบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบเพื่อช่วยยืดอายุการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การศึกษาโพรไฟล์ลักษณะทางประสาทสัมผัสและการยอมรับของผู้บริโภคต่อเนื้อหมู หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ผลไม้สดไทยด้วยเทคโนโลยีการสร้างเจล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การทดสอบเครื่องล้างผักและผลไม้ด้วยอัตราโซนิกส์มาประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนากระบวนการทำแห้งไข่ขาวผงแห้ง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ไส้ขนมจากเนื้อลำไย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่อง Bio Turbo หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การศึกษาวิธีการแปรรูปกลีเซอรอลเป็นผลิตภัณฑ์ผงสำหรับใช้เสริมในอาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การให้คำปรึกษาและทดสอบวิธีการทำความสะอาดชิ้นเนื้อมะม่วงวัตถุดิบแปรรูปของบริษัทมาลี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 ยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวแช่เยือกแข็งด้วยเทคโนโลยีเฮอร์เดิล หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การจัดทำ Technology Roadmap ของอุตสาหกรรมข้าวไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การตรวจวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดเทอร์โมพลาสติกจากข้าวและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปี 2560 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การประเมินคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผักสดในบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาคอมพาวด์และฟิล์มพลาสติกชีวภาพเป็นบรรจุภัณฑ์แอคทีฟต้านออกซิเดชัน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การศึกษาสาเหตุของการเสื่อมเสียของครีมเครื่องสำอางในบรรจุภัณฑ์บลิสเตอร์ (Blister Pack) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ปี 2561 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการสืบค้นข้อมูลรายชื่อบริษัทที่มีแนวโน้มใช้งานกล่องกระดาษแข็ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูปตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2017 โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ด้านการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสารโภชนเภสัช (กลุ่มไฟโตสเตอรอลและแกมมา-ออริซานอล) ต่อการปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกัน และเมแทบอลิซึมของไขมันในเซลล์โมเดลของพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกและข้าวพันธุ์พื้นเมือง ปี 2560 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 ยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวแช่เยือกแข็งด้วยเทคโนโลยีเฮอร์เดิล หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาสมบัติฟิล์มวัสดุผสมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ซ/พอลิบิวทิลีนอะติเพทโคเทเลทเพื่อการบรรจุผลิตผลสด (ระยะที่ 2) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของพืชผักและสมุนไพรเพื่อรักษาคุณค่าเชิงรสชาติแท้ (Authentic Thai Taste)แก่ธุรกิจอาหารไทยทั่วโลก ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การศึกษาคุณลักษณะเฉพาะเชิงกลิ่น รสชาติและผลเชิงสุขภาพของผักและ สมุนไพรไทยเพื่อรักษารสชาติแท้ของอาหารไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2017 การพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เส้นจากข้าวไทยสู่เชิงพาณิชย์ในระดับอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การปรับปรุงคุณภาพของเนื้อไก่ไข่ปลดระวางโดยใช้สารละลายกรดและด่าง หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0