การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง

Publish Year National Conference 1
2007 inดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์, inนางวัชรี เลิศมงคล, รองศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, "เสถียรภาพการให้ผลผลิตของมันสำปะหลังสายพันธุ์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", ประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Copyrights 1
2010 inดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายจำลอง เจียมจำนรรจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exเกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inนางวัชรี เลิศมงคล, รองศาสตราจารย์, exจำลักษณ์ ศรีปัญญา, exสุภาวดี บุญมา, "มันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80", มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย, 2010