โครงการวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2010

92

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

194

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

135

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

31

Award

รางวัล ปี 2010

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 19 Project 17 27 0 0
2010 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 เคยู-ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 12 7 0 0
2010 การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2010 การจัดการความรู้งานวิจัยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การจัดการพืชพลังงานแบบครบวงจรในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2010 สารยับยั้งจากเชื้อ Lactobacillus sp. ประสิทธิภาพ 11 สายพันธุ์ แยกจากลำไส้ไก่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การศีกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนแบคเทอริโอซิน จากเชื้อ Lactobacillus salivarius : ความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้เป็นยาต้านจุลินทรีย์และในการถนอมอาหารโดยวิธีทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2010 การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายเส้นใยสีน้ำตาลให้ต้านทานเพลี้ยจั้กจั่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การคัดเลือกและการปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรียกรดน้ำส้มทนร้อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเซลลูโลสที่อุณหภูมิสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2010 การพัฒนาเทคนิคความดันอินฟิวชันสำหรับผลิตข้าวเสริมสุขภาพทางโภชนเภสัช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2010 ผลของสภาวะออสโมติกดีไฮเดรชันและชนิดของน้ำตาลต่อคุณภาพผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2010 การศึกษาการตกแต่งผ้าไหมด้วยสมุนไพรไทย โดยสารประกอบเชิงซ้อนเบต้าไซโคลเด็กซ์ตริน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การวิจัยและพัฒนากระบวนการตรวจสอบผลผลิตทางการเกษตรด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2010 การคัดเลือกสายพันธุ์สาหร่ายขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำมันสูงเพื่อการผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2010 การใช้ประโยชน์ของวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมการสกัดสมุนไพรไทยสำหรับการผลิตพลาสติกชีวฐาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
2010 อิทธิพลของการเตรียมวัตถุดิบและการอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศต่อคุณลักษณะผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากผัและผลไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของสารผสมระหว่างแป้งมันสำปะหลังและไฮโดรคอลลอยด์ที่มีส่วนประกอบอาหารอื่นเพือ่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2010 การพัฒนาขนมไทยเพื่อสุขภาพและยืดอายุการเก็บรักษาโดยใช้ขนอาลัวเป็นแบบจำลอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2010 อิทธิพลของลักษณะโครงสร้างของเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้งต่อการแพร่ของน้ำในเส้นระหว่างการคืนรูป หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year:

<< 20222017 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 58 Project 40 77 2 0
2010 ประโยชน์ของ EVA ต่อต้นทุนเงินทุนและมูลค่าหลักทรัพย์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2010 การพัฒนาเครื่องดื่มโปรไบโอติกจากข้าวมอลต์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2010 การประเมินศักยภาพเบื้องต้นของหัวมัน Dioscorea spp. เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัยมก. ก่อนปี 2549 0 2 0 0
2010 การศึกษากระบวนการผลิตข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 5 1 0 0
2010 ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการตรวจสอบคุณภาพ สินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย ผู้ร่วมวิจัย เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 2 12 0 0
2010 การพัฒนาการผลิตมะขามเปียกพาสเจอร์ไรส์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 2 0 0
2010 การใช้แบบจำลองเชิงปริมาณในการวิเคราะห์ทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริโภคกุ้งพรีเมี่ยมในเขตกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2010 สรีรวิทยาการผลิตยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2010 ระบบกรีดยางแนวใหม่ต่อการเพิ่มคุณภาพของน้ำยางพารา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 ผลของการใช้สารสกัดใบสบู่ดำต่อการต้านกิจกรรมของยุงลาย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การพัฒนาโครงสร้างในเจลสตาร์ชข้าวให้ทนต่อการแช่เยือกแข็งและทำละลายโดยการเติมสารพอลิแซคคาไรด์ของไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0
2010 การเพิ่มความสามารถในการทนความร้อนของ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 โดยการเอ็นแคปซูเลชันด้วยคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การใช้เหง้ามันเพื่อเลี้ยงเส้นใยเห็ด Lentinus polychrous Lev. เพื่อผลิตเอนไซม์ในกลุ่ม ligninolytic ในการย่อยสลายสีย้อม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2010 คุณค่าทางโภชนาการ และสหสัมพันธ์ของดัชนีต้านอนุมูลอิสระและธาตุอาหารในผลิตภัณฑ์ต้นกล้าธัญพืชไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2010 การพัฒนาพื้นที่ชนบทโครงการภูฟ้าพัฒนาฯ โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวชนบท หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การใช้ประโยชน์จากถั่วแดงญี่ปุ่นในพื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การผลิตพลังงานจากชีวมวลไม้โตเร็วในพื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การใช้ประโยชน์จากชาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบชา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2010 การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตน้ำตาลอินูโลโอลิโกแซ็กคาไรด์จากเยรูซาเล็มอาร์ติโช็ค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 สภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการพรีทรีตเม็นท์ของชีวมวลประเภทลิกโนเซลลูโลสเพื่อการผลิตไบโอเอทานอล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 2 0
2010 ความคงตัวระหว่างการเก็บรักษาของเปบไทด์ลดความดันเลือดจากถั่วเขียวที่ถูกห่อหุ้มด้วยคาร์โบไฮเดรตผสมในสภาวะกลาส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์มต้านเชื้อแบคทีเรียจากเปลือกผลไม้ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การผลิตอนุภาคนาโนของวิตามินที่ละลายได้ในไขมันโดยการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การพัฒนาไบโอเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดน้ำตาลแลคโตส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การควบคุมมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรมโดยเทคนิค การตรวจสอบด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่านใกล้อินฟราเรด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 12 0 0
2010 การหาปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด และปริมาณแคปไซชินในผลิตภัณฑ์ซอสพริกและน้ำจิ้ม ไก่ด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การดัดแปรแป้งข้าวทางกายภาพเพื่อพัฒนาเป็นสารให้ความหนืดที่ทนกรดและความร้อน ในผลิตภัณฑ์ซอส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 การประยุกต์และลักษณะของยางนาโนคอมโพสิตกับคาร์บอนนาโนไฟเบอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 การประยุกต์ใช้เทคนิคจมูกอิเล็กโทรนิคในการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์กะทิไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การพัฒนาการผลิตผงสารสกัดโปรตีนรำข้าวเพื่อเป็นสารยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลเนื่องจากเอนไซม์และสารต้านออกซิเดชั่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2010 การพัฒนากระบวนการผลิตของทุเรียนแผ่นโดยการอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 4 0 0
2010 การพัฒนาตัวชี้วัดความชื้นสำหรับติดตามการเสื่อมคุณภาพของอาหารที่ไวต่อความชื้น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2010 การประยุกต์ใช้กระบวนการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคกับอาหารที่เป็นของผสม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 5 0 0
2010 การใช้คลื่นอัลตร้าซาวด์ในกระบวนการอบแห้งฟักทอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 การวิเคราะห์หาปริมาณสินค้าคงคลังสำรองสำหรับสินค้าที่มีอุปสงค์เชิงฤดูกาล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2010 การพัฒนาคุณภาพก๋วยเตี๋ยวสดและก๋วยเตี๋ยวกึ่งแห้ง(เส้นเล็ก)โดยการเร่งการเกิดRetrogradation ด้วยการดัดแปรน้ำแป้งข้าวโม่เปียกแบบ Annealing หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
2010 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากน้ำข้าวหมากเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 การพัฒนากระบวนการที่เหมาะสมในการย่อยวัสดุเซลลูโลสเหลือทิ้งเพื่อใช้ในการหมักเอธานอล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2010 การศึกษาผลของสารไบโอพอลิเมอร์ต่อการเอนแคปซูเลทน้ำมันรำข้าว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
2010 ผลของซูโครสและเกลือต่อสมบัติทางกายภาพของแป้งมันสำปะหลังที่มีไฮโดรคอลลอยด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2010 การพัฒนาการป้อนสับสเทรตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไซลิทอลในกระบวนการหมัก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 กระบวนการเจียวและคุณสมบัติของไขมันแข็งใต้หนังปลาบึก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การตรวจติดตามการมีชีวิตและศักยภาพการก่อโรคของวิบริโอ พาราฮีโมลิติคัสสายพันธุ์ก่อโรคอาหารเป็นพิษในสภาวะที่มีชีวิตแต่ไม่เพิ่มจำนวนภายใต้อุณหภูมิต่ำและขาดสารอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 ผลของสภาวะเครียดต่อประสิทธิภาพของวิธี RAPD-PCR ในการตรวจสอบ Salmonella Enteritidis ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 ผลของกระบวนการเร่งความเก่าต่อคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของเมล็ดข้าวและแป้งข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2010 อิทธิพลของการดัดแปรด้วยวิธีพรีเจลาทิไนซ์ต่อสมบัติการเป็น resistant starch และสมบัติเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งกล้วยดิบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 การเคลือบฟิล์มไคโตซานบนกุ้งสุกพร้อมบริโภคแช่แข็งเพื่อต้าน Listeria monocytogenes หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0
2010 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดริ้วรอยที่มีส่วนผสมของโปรตีนรำข้าว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2010 การพัฒนาสารข้นจากเมล็ดมะขามเพื่อใช้ในการพิมพ์ผ้าฝ้าย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2010 การประยุกต์ใช้ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ร่วมกับเอนไซม์ทรานกลูตามิเนสในผลิตภัณฑ์ไส้แฮมเบอร์เกอร์ไก่พร้อมปรุงที่ผลิตจากเนื้อไก่แยกกระดูกด้วยเครื่อง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2010 การพัฒนายางฟองน้ำกันกระแทกจากโคพอลิเมอร์ของน้ำยางธรรมชาติกราฟต์สไตรีนโดยการฉายรังสีแกมม่า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2010 การพัฒนาระบบพลาสมาสำหรับปรับสภาพผิววัสดุบรรจุ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2010 องค์ประกอบทางเคมีของน้ำส้มไม้ที่ผลิตจากวัตถุดิบไม้แต่ละชนิด ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 กรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบและสมบัติของน้ำมันศรีทองและเมทิลเอสเทอร์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 สถานการณ์ความเสี่ยงของสารพิษเชื้อราและการพัฒนาวิธีการตรวจสอบแบบรวดเร็วในอาหารเลี้ยงกุ้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 4 0 0
2010 โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยางธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 นาโนคอมโพสิทระหว่างยางธรรมชาติกับแร่ดินเหนียวที่ถูกเตรียมโดยวิธีกราฟติ้งเมลอินเตอร์คาเลชั่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 58 Project 61 65 9 0
2010 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชุบแป้งทอดจากปลาหมึกแห้งในระดับ pilot scale หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 การผลิตอาหารไก่เม็ดเสริมโปรไบโอติกที่เอ็นแคปซูเลชันด้วยแคลเซียม อัลจิเนตผสมไคโตแซน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 การปรับปรุงคุณภาพของอินทรีวัตถุและแร่ธาตุในน้ำกากส่า (Vinasse) ให้เป็นปุ๋ยชีวภาพ (Biogertilizers) โดย Azotobacter vinelandii หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 ประสิทธิภาพของเจลล้างมือที่ผลิตจากเม่าหลวง (Antidesma thwaitesianum Muell. Arg.) ต่อการทำลายจุลินทรีย์ก่อโรค ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 อิทธิพลของการเตรียมวัตถุดิบและการอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศต่อคุณลักษณะผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากผักและผลไม้ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2010 อิทธิพลของลักษณะโครงสร้างของเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้งต่อการแพร่ของน้ำในเส้นระหว่างการคืนรูป หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2010 การเตรียมผลึกนาโนเซลลูโลสจากฟางข้าวและชานอ้อยเพื่อเสริมแรงในแผ่นฟิล์มวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตรของไคโตซาน ที่ปรึกษาโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2010 การพัฒนาระบบการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและนำตาลทรายสู่มาตรฐานสากล หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 การพัฒนาขนมไทยเพื่อสุขภาพและยืดอายุการเก็บรักษาโดยใช้ขนมอาลัวเป็นแบบจำลอง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 1 0
2010 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 11 เพิ่มเติมสาขาขาดแคลน กลไกในการควบคุมผลึกคริสตัลไลท์และสเฟียรูไลท์ของสตาร์ชถั่วเขียวและสตาร์ชมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2010 การทดสอบสารเคลือบส้มจากไขรำข้าว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0
2010 การเคลือบระดับนาโนของวัสดุชนิดไฮโดรฟิลลิกด้วยฟลูออโรพอลิเมอร์โดยใช้กระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0
2010 การพัฒนาวัสดุนาโน เพื่อสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง/การห่อหุ้มระดับนาโนของอนุภาคนาโนแอสคอร์บิลไดปาล์มิเตทในไคโตซานโดยการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤตและการคลอสลิงค์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 การพัฒนาฟิล์มคลุมดินจากยางพาราและโพลีแลคติกแอซิด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 5 2 0
2010 การดัดแปรแบบแอนนีลต่อสมบัติทางวิทยากระแสของสตาร์ชข้าวที่มีขนาดโมเลกุลต่างกันและการเสริมกันกับสารไฮโดรคอลลอยด์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2010 การพัฒนาคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ำพริก ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 การศึกษารูปแบบบูรณาการระบบควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2010 การล้างผักด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงในระดับนำร่อง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2010 กระบวนการถนอมอาหารดักแด้ไหมอีรี่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2010 เครื่องเพาะข้าวกล้องเริ่มงอกในระดับนำร่อง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 3 2 0
2010 การคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการผลิตเอธานอลจากเซลลูโลสโดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 1 0
2010 โครงการการกำหนดค่าไนโตรเจนแฟคเตอร์ในผลิตภัณฑ์ปลานิลของไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 Awareness Raising Program on Current Trends in the Processed Food Market and their Implications for Small and Mediun Thai Food Processors หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 1 0 0
2010 การประยุกต์น้ำสับปะรดและสารสกัดจากเปลือกสับปะรดในการลดการเกิดสีคล้ำในผักกาดเขียวปลีดองเค็มบรรจุกระป๋อง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 3 0 0
2010 การพัฒนาระบบและการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพเบื้องต้นสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพตามมาตรฐาน ISO 14855-2 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2010 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลในโรงงาน : การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำตาลทรายขาวขั้นตอนเดียว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 การออกฤทธิ์ร่วมกันของสารต้านจุลินทรีย์จากสารสกัดพรอพอลิสและสมุนไพร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 6 0 0
2010 ระบบและเตาปฏิกรณ์ในการสลายตัวทางทางเคมีความร้อนของชีวมวลเหลือทิ้งภายในประเทศ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2010 เตรียมถ่านกัมมันต์คุณภาพสูงจากวัสดุพอลิเมอร์ธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0
2010 การสกัดและวิเคราะห์ปริมาณกรดไฮยาลูโรนิกจากหงอนไก่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2010 ผลของระยะการเจริญเติบโตต่อปริมาณ 6-gingerol และสมบัติการต้านออกซิเดชันของขิง (Zingiber officinale) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2010 การยืดอายุการเก็บรักษามะยงชิด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2010 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของสารผสมระหว่างแป้งมันสำปะหลังและไฮโดรคอลลอยด์ที่มีส่วนประกอบอาหารอื่นเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 5 6 0 0
2010 การทำไมโครแคปซูลจากสารสกัดเนื้อของเมล็ดมะม่วงที่เป็นของเหลือทิ้ง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 1 0 0
2010 สารประกอบฟีนอลิก สมบัติต้านออกซิเดชันและสารให้กลิ่นของมะเดื่อฝรั่ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0
2010 โครงการแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองและผลผลิตการเกษตรในท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2010 เครื่องดื่มชูกำลังและเครื่องดื่มเสริมสารทางเภสัชโภชนาจากน้ำข้าวกล้องเริ่มงอกสีนิล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 คาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอนของผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 การยืดอายุการเก็บรักษาของมะละกอพันธุ์เรดมาราดอล หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2010 การพัฒนาสารข้นจากเมล็ดมะขามเพื่อใช้ในการพิม์ผ้าฝ้าย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต: กรณีศึกษาในกระบวนการผลิตน้ำยางข้น ของฝ่ายโรงงาน 2 องค์การสวนยาง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2010 การวิเคราะห์เบื้องต้นของสาเหตุการเกิดสีคล้ำและผลของสารบางชนิดต่อสีคล้ำในผักกาดเขียวปลีดองบรรจุกระป๋อง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 การพัฒนาสูตรอาหารสัตว์เลี้ยงบรรจุกระป๋อง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 การจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาการอนุญาตใช้วัตถุเจือปนอาหารกลุ่ม วัตถุกันเสีย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 การประเมินความต้องการเกี่ยวกับการบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2010 พัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตข้าวโพด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตการย้อมสีธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 21 11 0 0
2010 การพัฒนาคานาเป้ข้าวกล้องงอกเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 3 0 0
2010 การทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบในระดับนำร่อง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 Plastic Packaging and Related Packaging materials Technology หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 การพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงสไปรูลิน่าแบบออโตโพโตทรอฟเพื่อการผลิตซี-ไฟโคไซยานินและ EPS ทางอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 3 0
2010 การพัฒนาออนโทโลยี เพื่อการจัดการความรู้ด้านการแปรรูปข้าว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่น12 เพิ่มเติมสาขาขาดแคลน ความคงตัวของโปรตีนเวย์ไฮโดรไลเสทผงที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งการเกิดสีน้ำตาล หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2010 การพัฒนาวิธีการ Multiplex Real-time PCR เพื่อตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษในอาหาร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 งานวิจัยกับบริษัทเอกชนในประเทศ ที่ปรึกษาโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 การห่อหุ้มระดับนาโนของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพอลิเมอร์ด้วยกระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 2 0 0
2010 ฤทธิ์ของชาเขียวในการป้องกันภาวะอ้วนลงพุง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 7 0 0 0