โครงการวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2013

103

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

246

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

8

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

152

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

27

Award

รางวัล ปี 2013

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 11 7 0 0
2013 โครงการติดตามประเมินผลและขยายผลโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อผลผลิตและปริมาณแป้งในหัว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2013 การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของสตาร์ชโปรตีนและไขมัน และการใช้ไมโครเวฟร่วมกับการอบด้วยลมร้อน สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากแป้งข้าวที่มีค่าอัตราการย่อยได้ของแป้งต่ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2013 อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสีบ่งชี้เวลาในการอบแห้งผลไม้โดยเครื่องอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2013 กระบวนการบีบ การทำบริสุทธิ์ และการแยกส่วนไขมันเมล็ดเงาะ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2013 การศึกษาความคงตัวของโคเอนไซม์คิวเทน ลิโพโซม โดยใช้แอลจิเนต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การวัดและการวิเคราะห์สมบัติการดูดซับก๊าซของคาร์บอนกัมมันต์สังเคราะห์ผสมในฟิล์มพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำสำหรับบรรจุภัณฑ์แอคทีฟหลังการเก็บเกี่ยว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2013 เส้นใยขนาดเล็กในช่วงนาโนเมตรจากแบคทีเรียและความสามารถในการเป็นสารเสริมแรงในยางธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 ลักษณะเฉพาะของสารให้กลิ่นในน้ำตาลมะพร้าวที่เปลี่ยนแปลงระหว่างการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2013 การพัฒนากระบวนการผลิตผงอินูลินสกัดจากหัวแก่นตะวันพร้อมทั้งการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2013 อิทธิพลของสารประกอบที่ไม่ใช่ยางต่อคุณภาพของยางธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 อิทธิพลของการสภาพภูมิอากาศโลกต่อการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การตรวจสอบอะฟลาทอกซินและซีราลีโนนพร้อมกันในธัญชาติด้วยอิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์ต้นแบบ (เคยู-เอซีวัน) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกต่อการแพร่กระจายของ เชื้อราสร้างสารพิษอะฟลาทอกซินและซีราลีโนนในข้าวของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0

External Active Project

Year:

<< 20222017 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 62 Project 22 43 0 0
2013 การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพโลก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2013 การวิเคราะห์ค่าความเป็นกรดด่าง ปริมาณโปรตีนและปริมาณไขมันของแหนมแบบรวดเร็วโดยใช้สเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2013 การศึกษาลักษณะทางประสาทสัมผัสของส้มโอสายพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2013 การศึกษาการผลิตมิรินแอลกอฮอล์ต่ำเพื่อใช้เป็นเครื่องปรุงในอาหารอาลาลจากพันธุ์ข้าวในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2013 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพเข้มข้น หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 3 0 0
2013 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สะเต๊ะสเปรดเพิ่มพลังงาน-โปรตีน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2013 การพัฒนาการแปรรูปกากถั่วเหลืองผงและการใช้ประโยชน์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 การพัฒนาแป้งข้าวสังข์หยดเพื่อใช้ในการผลิตเค้กเนย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 การศึกษาความคงตัวของกิจกรรมการต้านจุลินทรีย์และอนุมูลอิสระของน้ำมันหอมระเหยกะเพรา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
2013 การใช้ระเบียบวิธีพื้นผิวตอบสนองในการหาสภาวะการสกัดสารประกอบฟีนอลจากเปลือกมังคุดโดยการใช้คลื่นเสียงอัลตราซาวน์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2013 การใช้ระเบียบวิธีพื้นผิวตอบสนองในการหาสภาวะการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบกะเพราโดยการใช้คลื่นเสียงอัลตราซาวน์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 การพัฒนาและประยุกต์ใช้วัสดุดูดซับจากเรยอนเหลือทิ้งสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอนวัตกรรม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2013 การผลิตอาหารเพื่อความมั่นคงด้านโภชนาการ: นวัตกรรมระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสารผสมอาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 3 4 0 0
2013 การเสิรมโปรตีนในเบียร์ข้าวจากวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมน้ำมันพืช หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารต้านอนุมูลอิสระในกระบวนการผลิตไวน์ลูกหม่อน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2013 การผลิต การทำให้บริสุทธิ์บางส่วน และคุณสมบัติของไซลาเนสจาก Streptomyces mexicanus 901 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 การสังเคราะห์และการเคลื่อนย้ายของแป้งในเนื้อไม้และเปลือกของต้นยางต่อการผลิตน้ำยาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การศึกษาการแยกบริสุทธิ์ คุณลักษณะเอนไซม์แมนนาเนส จาก Acinetobacter sp. และประเมินศักยภาพการเป็นสารพรีไบโอติกของแมนโน-โอลิโกแซคคาไรด์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การเปลี่ยนเป็นน้ำตาลพร้อมกับการหมักกรดแลกติกจากแป้งมันสำปะหลังโดยเชลล์ตรึงเชื้อรา Rhizopus oryzae ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 การคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายฟีนอลและความเข้มข้นของฟีนอลที่สามารถย่อยสลายได้โดยแบคทีเรีย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงแดงเพื่อลดปริมาณอะฟลาทอกซิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 แบบจำลองทฤษฎีแถวคอยสำหรับโรงงานอ้อยในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2013 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่อิ่มอบแห้งด้วยส่วนประกอบอาหาร กระบวนการและการใช้แบบจำลอง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การวิเคราะห์ผลของส่วนประกอบอาหารและกระบวนการแช่อิ่มต่อคุณภาพของผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 การออกแบบกระบวนการอบแห้งผลไม้แช่อิ่มโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2013 แผนผังความชอบผู้บริโภคและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้สเปโตรสโคปีย่านใกล้อินฟาเรดแบบรวดเร็วของสมบัติทางกายภาพเคมีในผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การศึกษาความต้องการสินค้าสัตว์น้ำทะเล เพื่อวางแผนกลยุทธ์การกระจายสินค้าของศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าสัตว์น้ำ ในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขององค์การสะพานปลา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2013 การพัฒนาภาชนะบรรจุประเภทขวดจากยางพาราและโพลีแลคติกแอซิด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 การผลิตกรดแกมมาอะมิโนบิวทิริก (GABA)จากรำข้าวเพื่อใช้เสริมในผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2013 ผลของพลาสมาเฮกซะฟลูออโรโพรไพลีนต่อสมบัติของวัสดุบรรจุชีวฐาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การพัฒนากระดาษแข็งต้านทานน้ำด้วยกระบวนการอิเล็กโทรสเปรย์ด้วยพอลิแลคติกแอซิด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 อิทธิพลของกระบวนการแช่เยือกแข็งและกระบวนการทำละลายที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของทุเรียนพันธุ์หมอนทองแช่เยือกแข็ง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 การรับรู้และการจำแนกความแตกต่างด้านรสพื้นฐานของผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2013 ผลของการใช้แก่นตะวัน (Helianthus tuberosus) เป็นสารทดแทนไขมันต่อคุณภาพของไส้กรอกไขมันต่ำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 การวิเคราะห์ค่าสี ปริมาณไขมัน และปริมาณความชื้น ในทุเรียนทอดกรอบแบบรวดเร็วโดยใช้สเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 การพัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑ์พริกป่นเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2013 การพัฒนาเม็ดสีธรรมชาติจากเปลือกเงาะและเปลือกแก้วมังกรสำหรับพลาสติกชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การเปรียบเทียบการไฮโดรไลซิสระหว่างเอทิวแลกเตดและบิวทิวแลกเตดสำหรับการทำกรดแลกติกให้บริสุทธิ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การผลิตไบโอเอทานอลจากลำต้นปาล์มโดยการตรึงเซลล์ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae Sc90 ในกระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกัน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2013 การศึกษาการนำสารสกัดจากขมิ้นและไคโซตานมาใช้เป็นสารตกแต่งสำเร็จสำหรับสิ่งทอ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2013 อิทธิพลของไคโตซานต่อสมบัติทางกายภาพ คุณภาพการหุงต้ม และคุณภาพการรับประทานของเส้นก๋วยเตี๋ยว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2013 ผลของการแช่น้ำและการทำให้สุกต่อสมบัติทางกายภาพและเชิงหน้าที่ของฟลาวถั่วดำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2013 สถานการณ์ความปลอดภัยอาหารและการศึกษาปัจจัยเสี่ยงของผักสลัดพร้อมบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 ผลของไบโอพอลิเมอร์ต่อสมบัติต่างๆ และประสิทธิภาพในการเอนแคปซูเลชันของอิมัลชันชนิดน้ำในน้ำมันในน้ำที่มีสารออกฤทธิ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2013 ผลของสารสกัดกระวานต่อการยับยั้งการเกิดออกซิเดชันในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การเตรียมฟิล์มพอลิเมอร์ผสมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/เอทิลีนไวนิลแอลกอฮอล์ด้วยกระบวนการเป่าขึ้นรูปฟิล์มแบบต่อเนื่อง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 ผลของการใช้คลื่นอัลตร้าซาวด์ต่อคุณภาพของมะเขือเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2013 การพัฒนากระถางกล้าไม้จากกากตะกอนน้ำมันปาล์มและกากตะกอนบ่อบำบัดและการประยุกต์อนุภาคไททาเนียมไดออกไซด์ระดับนาโนเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2013 การลดการปนเปื้อนจากแบคทีเรียโดยใช้ยีสต์ทนกรดที่คัดแยกได้ในประเทศไทยเพื่อใช้สำหรับการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 โครงการจัดทำแผนวิจัยแม่บท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การประยุกต์ใช้โปรไบโอติกที่ห่อหุ้มเซลล์ด้วยพรีไบโอติกร่วมกับอัลจิเนตในเครื่องดื่มสมุนไพรไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 การศึกษาคุณสมบัติด้านการอักเสบของโปรตีนรำข้าวส่วนต่างๆ ที่แยกได้และที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์โปรติเอส หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2013 การประยุกต์เทคนิคเมตาบอไลต์โปรไฟลิ่งสำหรับติดตามอายุการเก็บรักษาถั่วงอกสด (Vigna mungo) หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
2013 การประเมินการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 การศึกษากิจกรรมของ Limiting enzymes ในกระบวนการเมตาบอลิซึมของแป้งต่อการผลิตน้ำยางระหว่างต้นพันธุ์ RRIM600 และ GT1 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การพัฒนากลไกการนำงานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การเกิดกรดอินทรีย์ระเหยในกระบวนการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2013 การเตรียมและสมบัติของโฟมคอมโพสิทที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่มีส่วนผสมหลักเป็นโพลิแลคติกแอซิดที่ถูกเสริมแรงโดยเส้นใยมะพร้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 สมบัติเชิงกลและเชิงความร้อนของโฟมคอมโพสิทที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากโพลิแลคติกแอซิดที่มีส่วนผสมของเส้นใยชานอ้อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หน้าเค้กช็อกโกแลตลดไขมัน และไม่เติมน้ำตาล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมที่มีส่วนผสมของโปรตีนรำข้าวกักเก็บในนีโอโซม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2013 การใช้เทคโนโลยีไอน้ำร้อนยวดยิ่งในการผลิตข้าวหุงสุกเร็ว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 76 Project 31 53 9 0
2013 การรวบรวมลายทอผ้าไหมมัดหมี่ของไทยเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การไหลของข้อมูลในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2013 การศึกษาพฤติกรรมแห่ตามกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2013 จลนพลศาสตร์การลดลงของสารพิษตกค้างในการล้างผักด้วยเครื่องล้างด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดนำร่อง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2013 การดัดแปลงโครงสร้างของบะหมี่โภชนาการสูงคืนรูปเร็วโดยใช้ไมโครเวฟแบบต่อเนื่อง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 4 8 1 0
2013 การพัฒนาเครื่องเขียนที่สามารถย่อยสลายได้จากยางพาราและโพลิแลคติกแอซิด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันผสมสำหรับเด็ก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการวิเคราะห์น้ำมันรำข้าว กากรำข้าวและรำข้าวจากกระบวนการสกัด MED TECH ที่ปรึกษาโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 สำนักประสานงานชุดโครงการ"อ้อยและน้ำตาล วช.-สกว." หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2013 โครงการศึกษาแนวทางการฟอกย้อมเส้นไหมไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2013 การสำรวจเชิงวิเคราะห์วัสดุและคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารแช่เย็นและแช่แข็งที่จำหน่ายในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการส่งเสริมการใช้และเชื่อมโยงระบบ Backhauling เพื่อลดสัดส่วนการวิ่งรถเที่ยวเปล่า ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงธุรกรรมระหว่างองค์กรในโซ่อุปทานเป้าหมาย (XML) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าแช่เยือกแข็ง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การพัฒนากระบวนการผลิตผลอินูลินสกัดจากหัวแก่นตะวันพร้อมท้องการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 6 1 0 0
2013 โครงการพัฒนาโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบโซ่ความเย็นและบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 5 0 0
2013 การจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารพร้อมบริโภค หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 4 0 0
2013 โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างยั่งยืน ที่ปรึกษาโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเคลือบไมโครแคปซูลเจลาตินที่ห่อหุ้มน้ำมันกระเพราเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2013 ผลของการเปลี่ยนแปลงวัฏภาคต่อโทโคฟีรอลที่ถูกเอ็นแคปซูเลทด้วยสตาร์ชข้าวที่ดัดแปรด้วยความร้อนชื้น หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 สมบัติการกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายของโพลีแซคคาไรด์ที่ไม่ใช่สตาร์ชที่สกัดจากเมล็ดข้าวระยะกำลังเจริญเติบโต หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งจุลินทรีย์ของสเปรย์ระงับกลิ่นปาก (Mouth spray) ที่เตรียมจากพรอพอลิสแหล่งต่างๆ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การลดจุลินทรีย์ชนิดก่อโรคและสารกำจัดศัตรูพืชในผักสดโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฟองแก๊สขนาดไมโคร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2013 การประยุกต?ใช?เทคโนโลยีฟองก?าซขนาดไมโคร-นาโนเพื่อเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมผักสดส?งออก (กอ.23) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2013 สภาวะเครียดจากการเกิดออกซิเดชั่นของ closidium perfringens และการประยุกต์ใช้สารออกซิไดส์ในกระบวนการล้างเพื่อลดจำนวนเซลล์ของเชื้อ closidium perfringens ในพริกแห้ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2013 การประเมินการได้รับสัมผัสสารเคมีแพร่กระจายวัสดุสัมผัสอาหารในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 น้ำนมข้าวผงที่มีไบโอเปปไทด้ต้านอนุมูลอิสระและโพลีแซคคาไรด์ที่ไม่ใช่สตาร์ซที่มีสมบัติกระตุ้นภูมิคุ้มกันสูง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2013 การควบคุมพอลิแซคคาไรด์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาล หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การลดการสูญเสียโดยไม่ทราบสาเหตุในการกระบวนการผลิตน้ำตาล หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การผลิตข้าวสามกษัตริย์ไฟเบอร์ในถุง Retort pouch หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การพัฒนากระบวนการผลิตไอซ์เกิรต์เพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 3 7 0
2013 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นใยไผ่เพื่อเป็นวัสดุคอมพอสิตในอุตสาหกรรมรถยนต์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 1 0
2013 โครงการวิจัยเพื่อจัดทำแอพพิเคชั่นผ้าไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การนำผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมหนังจระเข้มาผลิตน้ำมันจระเข้ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างกุ้งเส้น หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2013 โครงการร่วมให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 3 0 0
2013 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาหมึกปรุงรสอบกรอบจากซูริมิและเศษปลาหมึก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การต้านแองจิโอเทนซิน I คอนเวิร์ทติ้งเอนไซม์ของโปรตีนไฮโดรไลเซตชนิดผงแห้ง ที่ผลิตจากเนื้ออกไก่ด้วยปฏิกิริยาย่อยสลายพันธะด้วยเอนไซม์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การพัฒนาเปปไทด์จากเนื้อไก่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยไผ่แบบครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2013 การพัฒนาผลไม้แช่เยือกแข็งของไทยให้ทนต่อการแช่เยือกแข็งและทำละลาย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 3 0 0
2013 การพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากไหมอีรี่และการสร้างแบรนด์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การจัดการและประเมินการใช้ประโยชน์มันสำปะหลังชนิดไม่มีอะมิโลสเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ที่ปรึกษาโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2013 การพัฒนาโซ่อุปทาน และตลาดสินค้าเกษตร และอาหารสัญลักษณ์ Q อย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0
2013 การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลทรายโดยการลดและทำลายเดกซ์แทรนปนเปื้อนในกระบวนการผลิต ภายใต้แผนงานวิจัย การควบคุมพอลิแซคคาไรด์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาล หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การประยุกต์ใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่งเพื่อลดระดับการแตกหักของเมล็ดข้าวท้องไข่ระหว่างการขัดสี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 อิทธืพลของสายพันธุ์และอายุต่อองค์ประกอบทางเคมี และสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของกล้วยน้ำว้าและแป้งกล้วย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2013 การสร้างคุณค่าในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมสินค้าฮาลาล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การปรับรูปแบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสินค้าฮาลาลเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การวิจัยตลาดและผู้บริโภคอาหารไทยสำเร็จรูปประเภทฮาลาลเพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2013 การเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสในการแข่งขันของสินค้าอาหารสำเร็จรูปประเภทฮาลาลของไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ความสามารถตามสอบได้ของสินค้าฮาลาล ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2013 การผลิตมัลติเพิลอิมัลชันที่มีผิวสัมผัสหลายชั้นเพื่อเอ็นแคปซูเลทสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงสร้างทางเคมีและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสตาร์ชข้าวท้องไข่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้รวมผสมน้ำนมเหลือง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปพื้นที่ภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การศึกษาการใช้ CDG และ MSG เพื่อลดปริมาณเกลือ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การจัดทำวัสดุแบบบรระจุภัณฑ์ โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย(พืชผัก) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตน้ำนมมะพร้าว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบกาแฟและชา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2013 การวิจัยและประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัย (สารพิษเชื้อรา) ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก (Thailand Food Quality to the World) ประจำปี 2556 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การสำรวจข้อมูลเรื่องอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2013 การพัฒนา Flavored-Umami Peptides จากเศษเนื้ออกไก่ลอกหนัง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การทดสอบประสิทธิภาพของ "Active Ozone" ในการลดสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ชนิดก่อโรค หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 ผลของการสกัดด้วยตัวทำละลายต่อสีของน้ำมันรำข้าว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์น้ำตาลทราย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องดื่มเบอร์รี่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การพัฒนาอาหารกินเล่นสุนัขต้นแบบ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การแปรรูปดักแด้ไหมอีรี่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0
2013 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเส้นไร้กลูเตนจากแป้งข้าวท้องไข่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 3 0 0
2013 การยับยั้งมะเร็งเต้านมด้วยสารโทโคโฟรอล ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 1 0 0 0
2013 การปรับรูปแบบโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2013 การผลิตมัลติเพิลอิมัลชันที่มีผิวสัมผัสหลายชั้นเพื่อเอ็นแคปซูเลทสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2013 การผลิตมัลติเพิลอิมัลชันที่มีผิวสัมผัสหลายชั้นเพื่อเอ็นแคปซูเลทสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0