เอทานอลและไซโลสจากต้นปาล์มน้ำมันโดยการระเบิดด้วยไอน้ำ

Publish Year International Journal 1
2008 exPitchaya Pumiput, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Production process of hydrolysate from steam explosion of oil palm trunk for xylitol fermentation", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2008, หน้า 73-78
Publish Year National Conference 2
2016 exปณิดา อู่ไทย, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, ex อันฟาล ตาเละ, exอันธิกา บุญแดง, "การหาสภาวะที่เหมาะสมในการหมักกรดอิทาโคนิกจากทะลายปาล์มน ้ามันโดยวิธีพื นผิว ตอบสนอง", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 54 2-5กพ 2559, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exเคียวเพชร ลบแย้ม, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "ผลของการบำบัดภายหลังการระเบิดด้วยไอนํ้าของกิ่งสบู่ดำต่อปริมาณเอทานอล", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 3-6 กพ 2558, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย