โครงการวิจัยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยของอาหาร

Sub Project

Publish Year National Journal 1
2005 inดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์, "In vitro Antifungal Activity of Thai Herb and Spice Extracts against Food Spoilage Fungi", Kasetsart J. (Nat. Sci), ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 400-405
Publish Year National Conference 1
2009 ex ทีปวัฒน์ สถิตย์ , inดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เครื่องรับรู้ชีวภาพสำหรับตรวจวัดอะซิติลไทโอโคลีนที่เตรียมโดยวิธีการกักเก็บเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเทอเรสในอิเล็กโทรพอลิเมอไรซ์ฟิล์มของพอลิไพโรล", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 17 - 20 มีนาคม 2009, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย