การพัฒนากระบวนการผลิตกรดแลกติกด้วยเซลล์ตรึง

Publish Year National Conference 1
2007 exชลลดา ศิริเสตสุวรรณ, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "The production of lactic acid by chitosan-immobilized Lactobacillus rhamnosus ATCC 10863", The 19th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology TSB 2007: Biotechnology for Gross National Happiness., 9 - 12 ตุลาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year International Copyrights 1
2003 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exเกสร กิตติกุศลธรรม, exมีชัย ลัดดี, "กรรมวิธีการผลิตกรดแลกติก", Kasetsart University, 2003
Publish Year International Trademark 2
2016 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exชลลดา ศิริเสตสุวรรณ, exลลิตา พลมณี, "กรรมวิธีการผลิตกรดแลกติกด้วยเซลล์ตรึงแบบเบ็ดเสร็จที่มีระบบแยกกรดแลกติก", Kasetsart University, 2016
2012 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการผลิตกรดแลกติกด้วยระบบเซลล์ตรึง", Kasetsart University, 2012