โครงการวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2016

105

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

125

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

19

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

130

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

43

Award

รางวัล ปี 2016

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 1 3 0 0
2016 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อผลผลิตและปริมาณแป้งในหัว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2016 การพัฒนาเอนไซม์เพื่อผลิตสารพรีไบโอติจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2016 การพัฒนาไบโอเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดเอทานอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2016 แผนที่บริหารอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และทรัพยากรเพื่อการวิจัยและวิชาการ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20222017 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 49 Project 26 33 3 0
2016 ผลของน้ำตาลแคลอรี่ต่ำต่อคุณสมบัติเชิงเคมีฟิสิกส์ของแป้งข้าวเจ้า หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 การพัฒนาระบบการนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2016 การศึกษาสูตรอาหารและแฟกเตอร์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลปริมาณอาหารที่คนไทยบริโภค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัยมก. ก่อนปี 2549 0 0 0 0
2016 สัณฐานวิทยาและสมบัติเชิงความร้อนของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลคติกแอซิดและยางธรรมชาติอิพอกไซด์ หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2016 ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 2 0 0 0
2016 การประเมินเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อช่วยในการคัดเลือกมันสำปะหลังลูกผสมที่มีค่าอุณหภูมิแป้งสุกต่ำ ที่ปรึกษาโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2016 การทำนายการตัดสินใจซื้อสินค้าอาหารพร้อมบริโภคของไทยในมหานครเซี่ยงไฮ้ โดยใช้แบบจำลองความถดถอยและแบบจำลองเครือข่ายประสาทเทียม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2016 อิทธิพลของส่วนผสมต้นกำเนิดของผู้ประกอบการและกลยุทธ์นวัตกรรม ที่มีต่อระดับนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ในองค์กร: กรณีศึกษาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2016 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสนใจเป็นผู้ประกอบการนวัตกรอุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบรดสติ๊กปราศจากกลูเตนโดยใช้เอนไซม์แทรนส์กลูทามิเนส หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2016 โครงการติดตามประเมินผลและขยายผลโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 ระบบการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณสำหรับหน่วยวิจัย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การพัฒนากระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกันเพื่อการผลิตเอทานอล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 1 0
2016 การพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าแบบสองขั้นตอนเพื่อผลิตโพลิแซคคาไรด์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การดัดแปรสตาร์ชข้าวเพื่อใช้เป็นวัสดุผนังในการเอ็นแคปซูเลทและปลดปล่อยโทโคฟีรอลในระบบทางเดินอาหารจำลอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2016 การพัฒนากระบวนการหมักเอทานอลจากลำต้นปาล์มน้ำมันที่ผ่านพรีทรีตเมนต์โดยใช้ระบบการเพาะเลี้ยงร่วมระหว่างยีสต์และแบคทีเรีย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การพัฒนาวัสดุคอมพอสิทของเส้นใยลำต้นปาล์มเพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับเสียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2016 การประเมินเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อช่วยในการคัดเลือกมันสำปะหลังลูกผสมที่มีค่าอุณหภูมิแป้งสุกต่ำ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์ไบโอแอคทีฟจากฟิล์มโปรตีนร่วมกับนาโนเซลลูโลสสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 3 0 0
2016 การสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีรูพรุนเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ (3DOM TiO2) ในการตกแต่งเพื่อเพิ่มสมบัติพิเศษบนสิ่งทอประเภทผ้าพอลิเอสเตอร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2016 ผลของการตกแต่งผ้าพอลิเอสเตอร์และพอลิแล็กติกแอซิดด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่มีรูพรุนเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ (3DOM TiO2) ต่อสมบัติการทำความสะอาดด้วยตัวเองและการย้อมสีดีสเพิร์ส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2016 การผลิตสารสกัดจากเปลือกมะม่วงเพื่อใช้ยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลเนื่องจากเอนไซม์ในผักและผลไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2016 ผลของฟอสฟอรัสในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กแบบมิกโซโทรฟิกเพื่อผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 ผลของสารพรีไบโอติกส์ แมนโนโอลิโกแซคคาไรด์จากกากมะพร้าวโดยการทำงานของเอนไซม์ลูกผสมแมนนาเนส KMAN-3 ต่อการยึดเกาะและการเจริญของเชื้อในระบบทางเดินอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การปรับปรุงกระบวนการผลิตและคุณภาพของเส้นใยไผ่ธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การศึกษาการนำไฮโดรเจลจากเรยอนเหลือทิ้งมาใช้เป็นวัสดุดูแลบาดแผล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การเพิ่มการรอดชีวิตของ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 ที่ผ่านการทำแห้งแบบพ่นฝอยโดยกรดแอล-แอสคอร์บิก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดใหม่จากแอสตาแซนธินสกัดจากเปลือกกุ้งขาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งทางเกษตรเพื่อผลิตสารพรีไบโอติกแมนโน-โอลิโกแซคคาไรด์โดย Acinetobacter sp. ST1-1 สำหรับอาหารเสริมของสุนัข หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2016 การปรับปรุงคุณสมบัติของฟิล์มพอลิเมอร์ชีวฐานจากโปรตีนเวย์-เซลลูโลสเบลนด์โดยใช้สารพลาสติไซเซอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2016 เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์เชิงบูรณาการเพื่อทดแทนการรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลำไย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การศึกษาคุณสมบัติเกาะติดของ Lactobacillus plantarum กับเซลล์ Caco-2 ของมนุษย์ของและผลต่อจุลินทรีย์ในลำไส้ของผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถนอมผิวสำหรับผู้สูงอายุที่มีส่วนผสมของน้ำมันรำข้าวก่ำที่ถูกกักเก็บในนีโอโซม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2016 การพัฒนาวัสดุชีวฐานจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและพอลิเอทิลีนเพื่อการใช้แทนพอลิเอทิลีนในอุตสาหกรรมฟิล์มเป่า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2016 การศึกษาการกำจัดสปอร์ของคลอสตริเดียม เปอร์ฟริงเจนส์และสปอร์ตัวแทนของคลอสตริเดียมโบทูลินัมในผลิตภัณฑ์หมูยอด้วยฟอสเฟตในสภาวะการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่างๆ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 ลักษณะเฉพาะของสารเพิ่มรสเค็มในพริกหอม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2016 ใช้ประโยชน์นาโนซิลิกาสังเคราะห์จากแกลบข้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์ระบบเฟล็กโซกราฟีบนกล่องกระดาษคราฟท์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 4 0 0
2016 การพรีทรีตเม้นต์สาหร่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดไขมันสำหรับการผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
2016 ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของเค้กปราศจากกลูเตนที่เตรียมจากแป้งมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 1 0
2016 ศึกษาผลของชนิดของไม้ในการรมควันต่อคุณภาพของไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์และปริมาณของสารก่อมะเร็งชนิดโพลีไซคลิกอะโรเมติกไฮโดรคาร์บอน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2016 ผลของการเสริมฤทธิ์ของไคโตซานและวัตถุกันเสีย สภาวะการบรรจุและอุณหภูมิการเก็บต่ออายุการเก็บรักษาก๋วยเตี๋ยว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 ผลของน้ำตาลและกรดอะมิโนในการเป็นสารตั้งต้นต่อสารให้กลิ่นในน้ำมะพร้าวแก่แปรรูปด้วยความร้อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ “ทีเอบราวนิน” จากใบชาด้วยการหมัก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 1 0
2016 การคัดเลือกเชื้อยีสต์ในท้องถิ่นเพื่อใช้ในการผลิตเบียร์ที่ใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบเสริม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2016 การพัฒนาเวกเตอร์ไวรัสพืชสำหรับการผลิตโปรตีนบำบัดโรคของคนในพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2016 การศึกษาองค์ประกอบทางโภชนาการ และคุณสมบัติการยับยั้งการเกิดผลิตภัณฑ์ไกลเคชั่นของจิงจูฉ่าย หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การศึกษาสารกลุ่มที่ไม่ระเหยในสารสกัดจาก Limnophila aromatica (Lam.) Merr. ที่เกี่ยวข้องกับรสอูมามิและการเป็นสารเพิ่มกลิ่นรสในอาหาร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2016 ผลของชนิดของน้ำตาลต่อสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งข้าวเจ้าและเจลแป้งข้าวเจ้า หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การพัฒนาระบบให้ความร้อนแบบโอห์มมิคในการไหลแบบต่อเนื่อง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 77 Project 27 17 1 0
2016 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หลักสูตร พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs สู่ตลาดเวียดนาม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 สมบัติเชิงกลและเชิงความร้อนของโฟมคอมโพสิทที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ จากโพลิแลคติกแอซิดและยางพาราที่ส่วนผสมของเส้นใยมะพร้าว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 2 0 0
2016 การประเมินการได้รับสัมผัสสารเคมีแพร่จากวัสดุสัมผัสอาหารในประเทศไทย (ต่อยอดจากปี 2556) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การศึกษาคุณลักษณะของน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศของโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลและการใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกอ้อย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2016 โครงการประสิทธิภาพและราคาของน้ำอ้อยเพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 ประสานงานชุดโครงการ "อ้อยและน้ำตาล" หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์เส้นใยสับปะรดเพื่อสิ่งทอในเชิงพาณิชย์ อื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การศึกษาผลของสารสกัดกระเจี๊ยบเขียวต่อการสะสมไขมันในเซลล์ตับ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง-แช่เย็น หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การพัฒนาขนมครกแช่เยือกแข็ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 โครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2016 การผลิตเอนไซม์แมนนาเนสเพื่อใช้ในการเตรียมพรีไบโอติกจากการเนื้อมะพร้าวและการทดสอบค่าความเป็นพิษของพรีไบโอติก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพในการขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมข้าวและผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2016 คุณสมบัติในการป้องกันการโรคเบาหวานของจิงจูฉ่าย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2016 การผลิตเครื่องดื่มสกัดเข้มข้นจากพุทราจีน ขิง และเห็ดหูหนูดำ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การผลิตมัลติเพิลอิมัลชันที่มีผิวสัมผัสหลายชั้นเพื่อเอ็นแคปซูเลทสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2016 การประเมินความเสี่ยงของคนไทยต่อการได้รับสารพิษจากเชื้อราผ่านการบริโภคพริกแห้งและเครื่องเทศที่ผลิตภายในประเทศ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายสาขา/รายพื้นที่/กำหนดประเภท ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 ปฏิกิริยาที่ส่งผลให้เกิดการเผาไหม็ของโมลาสที่เก็บในถัง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง: การพัฒนาโครงสร้างองค์กรวิจัยและแนวทางของงานวิจัย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของพริกแห้งของไทยและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพริก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การกำจัดสีแอซิคในน้ำทิ้งด้วยวัสดุดูดซับจากเยื่อหุ้มเมล็ดมะขาม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2016 โครงการพัฒนาและยกระดับความน่าเชื่อถือด้านสุขอนามัยของสินค้าอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออกในตลาดเอเซียและสหภาพยุโรป หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 3 0 0
2016 ฟิล์มคลุมดินเพื่อระบบนิเวศ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 โครงการการพัฒนาหลักเกณฑ์ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 โครงการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานและวิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการระบบโซ่ความเย็น (Cold Chain) สำหรับภาคอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2016 การพัฒนากระบวนการทำพองข้าวเกรียบกุ้งและแคบหมูด้วยไมโครเวฟ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของพริกแห้งของไทยและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพริก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด และโลจิสติกส์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การศึกษากระบวนการย้อมครามและการพัฒนารูปแบบผ้าทอเดนิมสำหรับผ้ายีนส์ทอมือและทอเครื่องด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2016 การศึกษาการสกัดและคุณลักษณะของลิกนินจากชานอ้อย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชานอ้อยด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การสร้างมูลค่าบนการจัดการโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ฮาลาลจากสมุนไพรสำหรับธุรกิจสปา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 4 0 0
2016 การศึกษาการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมเกษตรไทย: เพื่อจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 โครงการพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์ไหมไทยและปฏิบัติการประยุกต์ใช้ต้นแบบโลจิสติกส์ในกลุ่มโซ่อุปทานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 คุณสมบัติการต้านโรคเบาหวานของสารสกัดฟลาโวนอยด์จากถั่วเขียว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2016 การศึกษารูปแบบเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับสีของระบบ granular activatied carbon (GAC) ในกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายขาว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2016 การพัฒนาสีย้อมและสารตกแต่งสำเร็จสำหรับสิ่งทอด้วยสารสกัดจากกากกาแฟ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 1 0
2016 ศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเครื่องดื่ม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 1 0 0 0
2016 การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาในการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษาอาเซียน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์และพัฒนาเม็ดเทอร์โมพลาสติกจากข้าวและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่มสาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 โครงการเครือข่ายวิจัยนานาชาติ"เครือข่ายนวัตกรรมอาหารและชีววัสดุ" หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0
2016 การพัฒนาระบบบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพทางลอจิสติกส์ในโซ่อุปทานผลิตผลสด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2016 สถานการณ์การปนเปื้อนสารพิษเชื้อราอะฟลาทอกซิน และออคราทอกซินเครื่องเทศในประเทศไทยด้วยวิธีการวิเคราะห์อภิมานและการประเมินความเสี่ยง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 ศึกษาวิจัยความสำเร็จของการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การผลิตไซลิทอลจากชานอ้อย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตขนมเปี๊ยะกุหลาบเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 ผลของกระบวนการเตรียมต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งเนื้อในเมล็ดมะขาม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2016 การแปรรูปมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรมอาหารเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 โครงการอบรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับอาหารแช่เย็นแช่แข็งและการทดสอบวัสดุ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การศึกษาโปรไฟล์ลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 คุณสมบัติของข้าวหลังจากผ่านการให้ความร้อนโดยคลื่นวิทยุเพื่อทำลายแมลง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 กิจกรรมการวิจัยและประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัย (สารพิษจากเชื้อรา) ภายใต้โครงการ "พัฒนาอุตสาหกรรมของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก" (Thailand Food Quality to the World) ประจำปี 2559 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 Survey of Thai Organic Rice Exports (การสำรวจการส่งออกข้าวอินทรีย์) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2016 การศึกษาโซ่อุปทานการขนส่งซากสัตว์และเนื้อสัตว์ในประเทศเพื่อการบังคับใช้มาตรฐาน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2016 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอะโรม่าพลังงานต่ำ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การวิเคราะห์สารเอสโตรเจนในมะพร้าว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การตรวจสอบสมบัติการปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกันของน้ำมันข้าวกล้องสกัดด้วยวิธีธรรมชาติ Virgin Brown Rice Essential Oil (Virgin-BREO) ตรา Rizsterols โดยใช้เทคนิคเซลล์ไลน์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ด้านโภชนาการ โภชนเภสัช ลักษณะเนื้อสัมผัส และศึกษาผลของการหุงสุกต่อคุณค่าทางโภชนาการและสารโภชนเภสัชของข้าวพันธุ์ที่นิยมปลูกและข้าวพันธุ์พื้นเมือง ปี 2559 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาการเกิดสีชมพูที่ไม่พึงประสงค์ในเนื้อไก่ปรุงสุก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 ผลของการทำแห้งเชื้อจุลินทรีย์โดยวิธี spray dry และ freeze dry ต่อการอยู่รอดของเชื้อ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นต่ำสุดในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียและค่าความเข้มข้นต่ำสุดในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียของสารสังเคราะห์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของ ODF ระหว่างการเก็บ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 Women in Agriculture Network Cambodia: Gender & Ecologically itive Agriculture หัวหน้าโครงการย่อย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2016 การวิจัยพื่้นฐานและเทคโนโลยีใหม่สำหรับไบโอเอทานอลจากเศษเหลือทิ้งจากการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศจีนและประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 9 0 0 0
2016 คุณสมบัติแอนตี้ออกซิแดนต์ของลิกนินจากลำต้นปาลม์น้ำมันภายหลังการระเบิดด้วยไอน้ำและการกำจัดลิกนินเพื่อการผลิตไบโอเอทานอล หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การศึกษาแนวทางการยืดอายุการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เค้กและพาย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 โครงการฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ปี 2560 หัวหน้าโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การพัฒนาขนมขบเคี้ยวชนิดกรอบพองจากมันสำปะหลังเพื่อผู้บริโภคภาวะเสี่ยง metabolic syndrome หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2016 การศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพระหว่างการเก็บของอาหารขบเคี้ยวจากข้าว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2016 โครงการศึกษาการบริหารจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ครบวงจรเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การปรับปรุงการผสมระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและพอลิเอสเทอร์แตกสลายได้ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0