การเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับสีของระบบ granular activatied carbon (GAC) ในกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายขาว