โครงการวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2014

117

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

162

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

12

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

144

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

20

Award

รางวัล ปี 2014

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 1 2 0 0
2014 โครงการติดตามประเมินผลและขยายผลโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อผลผลิตและปริมาณแป้งในหัว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การเพิ่มผลผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมแบบไร้อากาศระหว่างกากไขมันกับเศษอาหาร: การเติมแบคทีเรียย่อยสลายกรดไขมันอิสระสายยาว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 การเตรียม คุณลักษณะและสมบัติของเส้นใยไผ่ธรรมชาติเพื่อการใช้ในสิ่งทอ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การใช้ด่างเพื่อทดแทนบอแรกซ์ในขนมจากข้าวเหนียว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2014 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กแบบมิกโซโทรฟิกเพื่อผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 ระบบการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณสำหรับหน่วยวิจัย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การวัดคุณสมบัติต้านการเกิดออกซิเดชันเพื่อใช้เป็นแนวโน้มในการเป็นตัวบ่งชี้คุณสมบัติต้านการอักเสบ : กรณีศึกษาในสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การพัฒนาระบบให้ความร้อนแบบโอห์มมิคสำหรับอาหารในบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การศึกษาการเตรียมอะราบิโนไซโล-ออลิโกแซ็กคาไรด์จากรำข้าวสายพันธุ์ไทยที่มีปริมาณอะราบิโนไซแลนสูงโดยการใช้เอนไซม์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20222017 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 77 Project 55 73 6 0
2014 การสกัดสารเมือกแมงลักเพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เนื้อไก่แปรรูป หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2014 ผลของการใช้เทคนิคแทรกซึมภายใต้สภาวะสุญญากาศต่อการแช่อิ่มผลไม้ด้วยโพรไบโอติก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 โครงการแผนธุรกิจ KU Fresh Milk หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2014 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการซื้อขายและอัตราผลตอบแทนในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 การวิเคราะห์องค์ประกอบของข้อมูลในตัวแปรของตลาดล่วงหน้า หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2014 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการป้องกันความเสี่ยงด้วยสัญญาล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์เกิดใหม่และพัฒนาแล้ว หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2014 การผลิตอาหารเพื่อความมั่นคงด้านโภชนาการ: นวัตกรรมระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสารผสมอาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 4 0 0 0
2014 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในผลิตภัณฑ์คุกกี้ปราศจากกลูเตนโดยใช้เทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 1 4 0 0
2014 การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของเต้าหู้ยี้สีแดงโดยใช้เทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 2 0 0
2014 การศึกษาทิศทางงานวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมไหม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 การพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2014 ผลของการเตรียมตัวอย่างและอุณหภูมิการอบแห้งต่อคุณภาพของเห็ดเข็มทองแห้ง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2014 การแก้ปัญหาเครือข่ายโลจิสติกส์ของโซ่อุปทานปุ๋ยอินทรีย์เคมี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 การผลิตเอนไซม์ไซลาเนสจาก Thermobifida fusca PA1-1 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 การสร้างความเข้มแข็งงานวิจัยข้าวของคณะอุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวปราศจากกลูเทนจากข้าวเก่า หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2014 ฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชแตกสลายได้ทางชีวภาพสำหรับยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารประเภทที่มีความชื้นต่ำและไขมันสูง หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2014 ผลของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชที่ผ่านการฉายรังสีแกมมาต่อความสามารถในการขึ้นรูปด้วยกระบวนการอัดรีดฟิล์มเป่าและสมบัติของวัสดุผสมพอลิแลกติกแอซิด/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2014 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของฟิล์มเป่าเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/ไคโตซาน หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2014 โครงการศึกษาโครงสร้างต้นทุนการผลิตน้ำดื่มเกษตร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2014 งานวิจัยสำหรับนิสิตปริญญาโทด้วยทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะทำ การพัฒนาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและส่วนผสมเชิงหน้าที่จากฟักข้าว และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2014 โครงการวิจัยการพัฒนาคุณภาพของอาหารด้วยเทคโนโลยีไอน้ำร้อนยิ่งยวด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 5 0 0
2014 การประเมินความปลอดภัยของข้าวเหนียว: สารพิษเชื้อราและเชื้อราสร้างสารพิษเชื้อรา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2014 การกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารทะเลด้วยเทคโนโลยีไมโครบับเบิลร่วมกับสารฆ่าเชื้อ หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2014 การพัฒนาและประยุกต์ใช้วัสดุดูดซับจากเรยอนเลือทิ้งสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอนวัตกรรม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2014 การศึกษาระบบจุลินทรีย์ด้วยระบบทางเดินอาหารจำลอง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2014 ฐานข้อมูลด้านเคมีเชิงวิเคราะห์ขั้นสูงของมะพร้าวและผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2014 โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 7 14 4 0
2014 โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 1 0 0
2014 การพัฒนาศักยภาพการวิจัยของกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพของไบโอพอลิเมอร์และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2014 โครงการพัฒนาซอฟแวร์และความสามารถคณะผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณาของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2014 สมบัติด้านเคมีกายภาพของสารเมือกจากกระเจี๊ยบเขียว (Physicochemical characteristics of mucilage from okra) หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2014 การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของสตาร์ชโปรตีนและไขมัน และการใช้ไมโครเวฟร่วมกับการอบด้วยลมร้อน สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากแป้งข้าวที่มีค่าอัตราการย่อยได้ของแป้งต่ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสีบ่งชี้เวลาในการอบแห้งผลไม้โดยเครื่องอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 กระบวนการบีบ การทำบริสุทธิ์ และการแยกส่วนไขมันเมล็ดเงาะ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2014 การศึกษาความคงตัวของโคเอนไซม์คิวเทน ลิโพโซม โดยใช้แอลจิเนต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 เส้นใยขนาดเล็กในช่วงนาโนเมตรจากแบคทีเรียและความสามารถในการเป็นสารเสริมแรงในยางธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การพัฒนากระบวนการผลิตผงอินูลินสกัดจากหัวแก่นตะวันพร้อมทั้งการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2014 อิทธิพลของการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2014 การตรวจสอบอะฟลาทอกซินและซีราลีโนนพร้อมกันในธัญชาติด้วยอิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์ต้นแบบ (เคยู-เอซีวัน) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2014 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกต่อการแพร่กระจายของ เชื้อราสร้างสารพิษอะฟลาทอกซินและซีราลีโนนในข้าวของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2014 การเตรียมและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ยางและบรรจุภัณฑ์ที่ถูกเตรียมจากของเหลือที่ได้จากการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมยางด้วยการดูดซับสารมลพิษทางอินทรีย์โดยใช้ ออร์กาโนเคลย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2014 การทำนายคุณภาพทางประสาทสัมผัสของมะม่วงด้วยเครื่องสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดแบบพกพา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การสกัดและใช้ประโยชน์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อการประยุกต์ในทางการเตรียมยาแขวนตะกอน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2014 การศึกษาการย้อมสีครามบนผ้าพอลิแลคติคแอซิดโดยใช้วิธีการพื้นผิวตอบสนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2014 การเตรียมและตรวจสอบลักษณะเฉพาะของถาดย่อยสลายได้ทางชีวภาพไอโซแทคติก-พอลิพอพริลีน/ไมโคร-เซลลูโลสเพื่อภาชนะบรรจุอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2014 ผลของหมู่แอกทีฟของพลาสติไซเซอร์ต่อคุณภาพของเจลและโดแป้งข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2014 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและลักษณะเนื้อสัมผัสของชิ้นปลาแล่ปริมาณไขมันสูงและปานกลางจากปลาเพาะเลี้ยงซึ่งจับในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุเรียนแผ่นปราศจากน้ำมันโดยการขึ้นรูปจากเนื้อทุเรียนบด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2014 การผลิตวัสดุดูดซับชนิดต้นทุนต่ำจากเยื่อเมล็ดมะขามสำหรับบำบัดน้ำสีในโรงย้อมสิ่งทอ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2014 อิทธิพลของภาวะการสกัดเยื่อกลเชิงเคมีด้วยการระเบิดด้วยไอน้ำต่อสมบัติเชิงกลของกระดาษจากไม้สบู่ดำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 ไส้บรรจุต้านจุลินทรีย์จากเซลลูโลสที่ผ่านการอิมเพรคเนชั่นด้วย ไคโตซาน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2014 การวิเคราะห์ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อสมบัติทางกายภาพของแบตเทอร์และผลิตภัณฑ์ชุบทอดที่เตรียมจากแป้งผสมของแป้งสาลีและแป้งมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตข้าวหมากผสมเม็ดบีดโพรไบโอติก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2014 การเตรียมและการประเมินแบคทีเรียลเซลลูโลสที่ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์จากขมิ้นชัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การอยู่รอดของเชื้อซาลโมเนลลาและลิสทีเรียในผลิตภัณฑ์แหนมกึ่งแห้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรัมทำความสะอาดเครื่องสำอางผสมนีโอโซมจากน้ำมันรำข้าวไรซ์เบอรี่ที่กักเก็บในอนุภาคขนาดเล็กด้วยเทคนิคไมโคฟลูอิคไดเซอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 ผลของน้ำมันกะเพราต่อการรอดชีวิตของ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 ที่ผ่านการทำแห้งแบบพ่นฝอย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 การพัฒนาการผลิตกรดแกมมาอะมิโนบิวทิริก(GABA)รูปผงจากรำข้าวร่วมกับโปรตีนรำข้าวเข้มข้น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 การพัฒนากระถางที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์เสริมแรงด้วยเส้นใยจากทางใบปาล์มน้ำมัน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 สมบัติการต้านออกซิเดชัน สมบัติการต้านจุลินทรีย์และสมบัติการต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดจากเปลือกมะม่วงที่สกัดด้วยเอธานอลและน้ำ และการนำไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2014 การผลิตไซลิทอลจากวัสดุลิกโนเซลลูโลส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 4 0 0
2014 การผลิตนีโอโซมที่กักเก็บน้ำมันรำข้าวก่ำอินทรีย์ (Oryza sativa) และฤทธิ์ทางชีวภาพของนีโอโซมน้ำมันรำข้าวก่ำอินทรีย์เพื่อการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์เซรัม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 การพัฒนามาตรฐานวิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนาสำหรับการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของซอสปรุงรสไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2014 ผลของสารเหนี่ยวนำต่อการผลิตแอสตาแซนธินในสาหร่าย Haematococcus sp. ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 4 1 0
2014 ผลของโซเดียมคลอไรด์ต่อสมบัติของพอลิเมอร์ผสมระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและพอลิบิวทิลีนอะดิเพทโคเทเรฟทาเลท หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 ผลของการใช้สารเมือกจากเมล็ดแมงลักเพื่อเป็นใยอาหารและสารทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์กุนเชียงหมูไขมันต่ำ: การศึกษาร่วมกับการใช้สารสกัดใบแมงลักเพื่อเป็นสารต้านจุลินทรีย์และสารต้านอนุมูลอิสระ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 การปรับปรุงคุณภาพด้านกลิ่นของน้ำมะพร้าวสเตอริไลซ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การตกแต่งสำเร็จเชิงเคมีเพื่อลดกลิ่นควันบุหรี่บนผ้าฝ้าย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
2014 การยับยั้งการเกิดสารให้กลิ่นไม่พึงประสงค์ในกะทิบรรจุกระป๋องระหว่างการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 ผลของสภาพบรรยากาศดัดแปลงต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ สารพฤกษเคมี และความสามารถต้านออกซิเดชันของมะยงชิด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 ผลของการใช้สารเคลือบผิวต้านจุลินทรีย์จากแป้งมันสำปะหลังที่เติมเกลือของกรดอินทรีย์และกรดอะซีติกต่อคุณภาพแตงกวา ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2014 การพัฒนาผ้าฆ่าเชื้อเพื่อลดการปนเปื้อนของแบคทีเรียก่อโรคกลุ่มสร้างสปอร์บนพื้นผิวสัมผัสอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากรำข้าวสีด้วยสนามไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 อิทธิพลของเรซิน แทกคิไฟเออร์ต่อสมบัติของน้ำยางธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมกาว ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 1 0
2014 การพัฒนาโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวไรซ์เบอร์รี่และเห็ดโดยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แคปซูลแก่นตะวันสู่เชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 57 Project 14 36 4 0
2014 พัฒนากระบวนการผลิตข้าวพองสำเร็จรูปด้วยไมโครเวฟในเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 1 0
2014 การใช้ไมโครเวฟแบบสายพานไหลต่อเนื่องในการยืดอายุรำข้าวและรักษาสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0
2014 การศึกษาระบบการวัดแสงเนียร์อินฟราเรดที่เหมาะสมเพื่อการตรวจสอบปริมาณแป้งในหัวมันสำปะหลังสดโดยไม่ทำลาย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 Migration Barrier of BASF Products หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2014 การประยุกต์ใช้กระบวนการผลิตแบบไม่ใช้ความร้อน ร่วมกับเทคนิคการถนอมอาหารแบบผสมผสานและการพัฒนาสูตรเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา ปรับปรุงคุณภาพ และคงคุณค่าทางโภชนาการของไส้กรอกหมู หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2014 โครงการแผนการตลาดสำหรับเครื่องดื่ม Digital Drinks หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การพัฒนาถุงร้อนถุงเย็นจากพอลิแลคติกแอซิคและยางพารา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2014 สำนักประสานงานชุดโครงการ "อ้อยและน้ำตาล" หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การศึกษาผลของกรดอินทรีย์ระเหยง่าย (Organic Volatile Acid, OVA) ในกระบวนการหมักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การกำจัดสีจากน้ำเสียของโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลโดยใช้เทคนิคการตรึงเซลราไวท์รอลแบบลูกผสม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การเพิ่มประสิทธิภาพการแช่อิ่มอบแห้งผลไม้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและไมโครเวฟในการผลิตเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 1 0
2014 โครงการพัฒนานวัตกรรมการวางแผนอัตรากำลังเชิงยุทธศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์มันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0
2014 การวางแผนกรอบการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมเกษตรไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยสับปะรดเพื่อลดทอนคลื่นเสียง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การยับยั้ง Salmonella Ententidis โดยเชื้อ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 ในสัตว์ทดลอง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การสเตอริไลส์ข้าวพร้อมรับประทานและอาหารพร้อมรับประทานด้วยไมโครเวฟแบบสายพานต่อเนื่อง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 3 1 0
2014 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้หัวเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกเพื่อควบคุมคุณภาพไซเลจในระดับอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การเตรียมพรีไบโอติกจากกากมะพร้าวโดยกระบวนการทางเอนไซม์และการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2014 การทำพองข้าวเกรียบกุ้งสำเร็จรูปด้วยไมโครเวฟในเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 4 1 0
2014 โครงการพัฒนาเส้นใยไผ่เป็นวัสดุดูดซับเสียง (Acoustic) ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2014 โครงการพัฒนาและยกระดับความน่าเชื่อถือด้านสุขอนามัยของสินค้าอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออกในตลาดเอเชียและสหภาพยุโรป หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 โครงการกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามและการส่งเสริมการตลาด จ.สกลนคร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การศึกษาการเตรียมอะราบิโนไซโล-ออลิโกแซ็กคาไรด์จากรำข้าวสายพันธุ์ไทยที่มีปริมาณอะราบิโนไซแลนสูงโดยการใช้เอนไซม์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2014 การพัฒนาระบบให้ความร้อนแบบโอห์มมิคสำหรับอาหารในบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การวัดคุณสมบัติด้านการเกิดออกซิเดชันเพื่อใช้เป็นแนวโน้มในการเป็นตัวบ่งชี้คุณสมบัติด้านการอักเสบ : กรณีศึกษาในารกลุ่มฟลาโวนอยด์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2014 โครงการพัฒนารูปแบบและการบริหารการจัดการผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย พื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การพัฒนาสมบัติการทนความร้อนและความชื้นของวัสดุฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ซ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2014 การสร้างคุณค่าบนการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 6 0 0
2014 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบและผลิตภัณฑ์ใหม่ในสถานที่ผลิตอาหารแปรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานที่ผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (OTOPs/SMEs) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลความปลอดภัยอาหารรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ PS ชนิดต่างๆ ที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ต่างกัน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบขนมขบเคี้ยวชนิดแท่งที่ได้จากแป้งกล้วยหอม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2014 การศึกษาผลของแหล่งปลูกและความแก่อ่อนต่อคุณภาพของน้ำมะพร้าว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องดื่มน้ำฝรั่ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การศึกษาสูตรการผลิตที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 โครงการพัฒนาโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบโซ่ความเย็นและบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0
2014 การขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์แตกสลายได้ทางชีวภาพโดยกระบวนการอัดขึ้นรูปพลาสติกแผ่นของคอมพอสิตฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/เส้นใยธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2014 การศึกษาเปปไทด์ต้านอนุมูลอิสระและ non starch polysaccharide ที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันในช่วงการพัฒนาของน้ำนมข้าวเพื่อเอนแคปซูเลตเป็นผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวผง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การศึกษาผลของแหล่งปลูกและความแก่อ่อนต่อคุณภาพของเนื้อมะพร้าว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตอุตสาหกรรมอาหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การพัฒนาเส้นใยจากผลลูกตาลเพื่อผลิตแผ่นกันความร้อนและการประยุกต์ใช้งานสำหรับสิ่งทอเทคนิค" ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 โครงการศึกษาการพัฒนาการรวมกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมแฟชั่น (Fashion Cluster) และรูปแบบการเชื่อมโยงเชิงสร้างสรรค์อย่างครบวงจร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2014 ผลผลิตและสมบัติของคอลลาเจนจากเท้าไก่และเท้าเป็ดจากวิธีสกัดที่ต่างกัน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 โครงการเบื้องต้นการสกัดสาร Calcium, Glucosamine และ Collagen จากเปลือกไข่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากเห็ดสมุนไพร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ำตาล หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2014 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานที่ผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลความปลอดภัยอาหาร รองรับการเข้าส่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 Energy Efficiency in Textile and Apparel Industrial under APE หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2014 ASEAN Research Collaboration in Technology and Develop หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2014 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2014 กิจกรรมการวิเคราะห์ศักยภาพ/ขีดความสามารถในการแข่งขัน และจัดทำแผนพัฒนากิจการโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 4 0 0
2014 โครงการยกระดับศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อเป็นฐานการผลิตของAEC (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในผักสดด้วยเทคนิค เนียร์อินฟราเรด สเปกโทรสโกปี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2014 การประยุกต์ใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทสโกปีในการตรวจสอบสารกำจัดศัตรูพืชในอาหาร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0