โครงการวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2009

76

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

187

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

165

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

43

Award

รางวัล ปี 2009

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 25 Project 3 17 2 0
2009 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากฝ้ายในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 สรีรวิทยาการผลิตยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 ระบบกรีดยางแนวใหม่ต่อการเพิ่มคุณภาพของน้ำยางพารา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะด้านนวัตกรรมอาหารขบเคี้ยว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 1 0
2009 การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2009 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะนวัตกรรมระบบนำส่งสารโภชนเภสัชและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (การพัฒนาระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ : สารประกอบในกลุ่มเทอร์ปีนส์) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การควบคุมอันตรกิริยาการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของไบโอพอลิเมอร์เพื่อห่อหุ้มและนำส่งสารประกอบไตรเทอร์ปีนส์จาก Centella asiatica (Linn.) Urban หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2009 การศึกษาโครงสร้างและความเสถียรของระบบมัลติเพิลอิมัลชันของเอธานอลในน้ำมันในน้ำที่ใช้ห่อหุ้มสารประกอบไตรเทอร์ปีนส์จาก Centella asiatica (Linn.) Urban หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การศึกษาประสิทธิผลของระบบการนำส่งที่ควบคุมการปลดปล่อยสารประกอบไตรเทอร์ปีนส์จาก Centella asiatica (Linn.) Urban ใน skin, และ ในเซลล์มะเร็ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2009 การควบคุมสภาพเป็นผลึกของการเคลือบในการปลดปล่อยไทมอลเพื่อใช้เป็นตัวต้านจุลินทรีย์และตัวต้านออกซิเดชั่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การจัดการความรู้งานวิจัยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 คุณค่าทางโภชนาการ และสหสัมพันธ์ของดัชนีต้านอนุมูลอิสระและธาตุอาหารในผลิตภัณฑ์ต้นกล้าธัญพืชไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การพัฒนาพื้นที่ชนบทโครงการภูฟ้าพัฒนาฯ โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวชนบท หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การใช้ประโยชน์จากถั่วแดงญี่ปุ่นในพื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การผลิตพลังงานจากชีวมวลไม้โตเร็วในพื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การใช้ประโยชน์จากชาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบชา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2009 การทดสอบประสิทธิภาพสารตกแต่งสำเร็จที่มีต่อการทนยับในผ้าไหม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การศึกษาอิทธิพลของการฉายรังสีเพื่อให้เกิดพันธะเชื่อมโยงแบบร่างแหในเฟสยางของโพลิเมอร์ผสมระหว่าง polylactic acid กับ epoxidized natural rubber หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 1 0
2009 สภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการพรีทรีตเม็นท์ของชีวมวลประเภทลิกโนเซลลูโลสเพื่อการผลิตไบโอเอทานอล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2009 ความคงตัวระหว่างการเก็บรักษาของเปบไทด์ลดความดันเลือดจากถั่วเขียวที่ถูกห่อหุ้มด้วยคาร์โบไฮเดรตผสมในสภาวะกลาส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การผลิตอนุภาคนาโนของวิตามินที่ละลายได้ในไขมันโดยการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การพัฒนาไบโอเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดน้ำตาลแลคโตส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การจัดการพืชพลังงานแบบครบวงจรในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2009 การตรวจสอบปริมาณผงชูรสในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20222017 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 71 Project 33 73 2 0
2009 การศีกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนแบคเทอริโอซิน จากเชื้อ Lactobacillus salivarius : ความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้เป็นยาต้านจุลินทรีย์และในการถนอมอาหารโดยวิธีทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 การศึกษาเวลามาตรฐานแบบพรีดีเทอร์มีนในกระบวนการผลิตเย็บ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 การใช้เหง้ามันเพื่อเลี้ยงเส้นใยเห็ด Lentinus polychrous Lev. เพื่อผลิตเอนไซม์ในกลุ่ม ligninolytic ในการย่อยสลายสีย้อม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 คุณสมบัติสารเคลือบบริโภคได้จากโพลีแซคคาไรด์กระเจียบเขียวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 4 3 0 0
2009 การศึกษาค่าการนำไฟฟ้าของอาหารโดยวิธี Ohmic หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 2 2 0 0
2009 ศึกษาความชื้นสมดุลของข้าวกล้องงอกเพื่อประโยชน์ในการอบแห้งและการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 การทำมะขามผงด้วยเครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้งคู่ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 2 0 0
2009 โครงการวิจัยนวัตกรรมการผลิตอาหารขบเคี้ยวจากกระบวนการเอกซ์ทรูชั่น หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 2 0 0
2009 โครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีเส้นใยธรรมชาติและพลังงานทดแทน หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2009 โครงการสร้างหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีรักษาความสดใหม่ของอาหาร หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 4 0 0
2009 อิทธิพลของสารเคลือบผิวต่อคุณภาพของลองกองระหว่างการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสของผลไม้แช่เยือกแข็งของไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2009 การใช้สารฆ่าเชื้อทางเลือกใหม่เพื่อรักษาคุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 โครงการวิจัยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยของอาหาร หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2009 ผลของสารยับยั้งโควรั่มเซ็นซิ่งต่อการเจริญของแบคทีเรียที่มีอาหารเป็นพาหะ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 ประสิทธิภาพการต้านเชื้อจุลินทรีย์และต้านการเกิดอนุมูลอิสระของน้ำมันหอมระเหยที่กักเก็บด้วยไลโพโซม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2009 การศึกษาการยับยั้งการเกิดสารก่อกลายพันธุ์ของกระชายเหลืองในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ผ่านความร้อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการวิจัยการยอมรับของผู้บริโภค หัวหน้าโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2009 การศึกษาลักษณะทางประสาทสัมผัสและการยอมรับของผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์จากข้าว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2009 การพัฒนาวิธีการทดสอบและการจัดแผนผังการยอมรับของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภท โฟมล้างหน้า หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 ลักษณะทางประสาทสัมผัส และการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอสเย็นตาโฟ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2009 การเปรียบเทียบเทคนิคการประเมินทางประสาทสัมผัสโดยวิธีพรรณนาและเทคนิค Flash Profile ในการพัฒนาแนวความคิดผลิตภัณฑ์น้ำส้ม U.H.T. หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การศึกษาความสัมพันธ์ของคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสและคุณภาพทางกายภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของขนมไทยเพื่อกำหนดมาตรฐาน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน "โปรไบโอติก และพรีไบโอติก เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ" หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2009 การศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียกรดแล็กติกที่พบในระบบทางเดินอาหารของปลาสวยงามภายใต้ระยะเวลาการเลี้ยงต่างๆ ด้วยเทคนิค DGGE ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การเพิ่มการรอดชีวิตของ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 จากกระบวนการอัดเม็ดอาหารไก่โดยการเอ็นแคปซูเลชันด้วยคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสผสมรำข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การโคลนยีนที่แสดงออกเอนไซม์แมนนาเนส จากเชื้อ Klebsiella oxytoca CW2-3 และสมบัติของเอนไซม์ในการผลิตสารพรีไบโอติก Mannooligosaccharide หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนวัตกรรมวัสดุชีวฐานเพื่ออุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
2009 การผลิตพลาสติกชีวฐานจากพืชเศรษฐกิจไทยโดยใช้เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชั่น หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
2009 คอมพอสิทชีวฐานของพอลิแลกไทด์และเส้นใยธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การศึกษาหาเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกจำเพาะ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 ในลำไส้ไก่ และการตอบสนองของเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติก ในการสร้างภูมิต้านทาน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตรขนาดย่อม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การคัดเลือกและผลิตแบกทีเรียกรดแลกติกเพื่อปรับปรุงคุณภาพกากถั่วเหลือง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การพัฒนาเครื่องชูรสจากหัวและเปลือกกุ้ง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การพัฒนาสมบัติเยื่อกระดาษจากทางใบปาล์มน้ำมันเพื่อบรรจุภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูปสำหรับบรรจุผลไม้สด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2009 การแยกโปรตีนและแล็กโทสจากของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิตเนยแข็ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การศึกษาคุณสมบัติการต้านออกซิเดชั่นและสารประกอบแอนโธไซยานินจากเปลือกองุ่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การขจัดสีย้อมผ้าในน้ำทิ้งโดยใช้เทคนิคการดูดซับทางชีวภาพด้วยมวลชีวภาพของฟังไจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2009 การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์บีทีชนิดน้ำเข้มข้นระดับกึ่งอุตสาหกรรม ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การวิเคราะห์ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อการลดปริมาณน้ำมันในผลิตภัณฑ์ทอด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0
2009 การใช้ประโยชน์จากเมล็ดถั่วลิสงที่ปนเปื้อนสารพิษอะฟลาทอกซินไปใช้ ปลูกทำพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การศึกษาระบบ Bioreactor Membrane เพื่อผลิตสาหร่ายโดยใช้น้ำสกัดชีวภาพจากไส้เดือน เป็นสารอาหารอย่างครบวงจร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 11 1 0
2009 ผลของการใช้กากมันสำปะหลังต่อกระบวนการผลิตอาหารสุกรอัดเม็ด ลักษณะทางกายภาพของเม็ดอาหาร การย่อยได้ของสารอาหาร สมรรถภาพการผลิต และคุณภาพซาก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 อิทธิพลการแกว่งตัวของอุณหภูมิระหว่างการขนส่งที่มีผลต่อคุณภาพมะม่วงน้ำดอกไม้ตัดแต่งในภาชนะบรรจุปรับสภาพบรรยากาศ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2009 การผลิตสารสกัดโปรตีนจากรำข้าวเพื่อใช้ยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลเนื่องจากเอนไซม์ในผักและผลไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2009 การพัฒนาการสกัดคาโรทีนอยด์จากดาวเรืองด้วยเอนไซม์ตรึงบนขี้เถ้าแกลบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การพัฒนากระบวนการผลิตเปลือกมะนาวแช่อิ่มอบแห้งแบบออสโมซิส ด้วยการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตซุปผักและสมุนไพรกึ่งสำเร็จรูปโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2009 การศึกษาสารให้กลิ่นสำคัญในใบมะกรูดสด ใบมะกรูดทำแห้งด้วยตู้อบลมร้อน และใบมะกรูดทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การศึกษาสารให้กลิ่นสำคัญในตะไคร้สด ตะไคร้ในน้ำ และตะไคร้ในน้ำมัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การอบแห้งแบบร่วมเพื่อผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูปแทนการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2009 การทำนายระดับความหวานของผลไม้เพื่อการกำหนดระดับความเข้มข้นของน้ำเชื่อมในสายการผลิตผลไม้บรรจุกระป๋อง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การศึกษาผลของสภาวะในการอบแห้งต่อคุณภาพของขิงแห้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 บทบาทของโปรตีนต่อโครงสร้างของผลิตภัณฑ์โกโก้ทนความร้อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การพัฒนากระบวนการแช่แข็งแบบควบคุมทิศทางลมสำหรับผลไม้แช่แข็งคุณภาพสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2009 การกำหนดภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเซลลูโลสจากใบไผ่ตง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2009 การพัฒนากระทงอบสำเร็จรูปจากแป้งข้าวกล้องสำหรับอาหารว่าง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
2009 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดขนุนทอดสุญญากาศและการทดสอบการยอมรับ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การพัฒนาใช้สีย้อมดีเอ็นเอร่วมกับปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสในการตรวจสอบ Salmonella Enteritidis ที่มีชีวิตในเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2009 การเพิ่มการทนความร้อนของโปรไบโอติกโดยการเอ็นแคปซูเลชันด้วยคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสผสมแป้งข้าวเจ้า หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การดัดแปรสตาร์ชข้าวแบบพันธะเชื่อมข้ามและอีเทอริฟิเคชั่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การห่อหุ้มวิตามินอีในอนุภาคไมโคร/นาโนไคโตซาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 ลักษณะโครงสร้างและสมบัติทางกายภาพของไมโครแคปซูลน้ำมันปลาทูน่าที่ผลิตด้วยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอยกับสารไฮโดรฟิลิกแมโครโมเลกุล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การประยุกต์ใช้ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์เป็นวัตถุกันเสียจากธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมู หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2009 การศึกษาคุณลักษณะของเอนไซม์แมนแนนเนสเพื่อใช้ในกระบวนการเตรียมพรีไบโอติกจากกากมะพร้าว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2009 การพัฒนากระดาษต้านทานน้ำโดยวิธี Atmospheric Plasma Treatment หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การผลิตอาหารไก่เม็ดเสริมโปรไบโอติกที่เอ็นแคปซูลเลชันด้วยแคลเซียมอัลจิเนตผสมไคโตแซน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจประสิทธิภาพอิมมูโนโครมาโตกราฟิคสตริปสำหรับตรวจสอบการปนเปื้อนซีราลีโนนอย่างรวดเร็ว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การพัฒนาชุดตรวจสอบสารพิษเชื้อราในอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การผลิตโมโนโคลนอลที่จำเพาะต่ออะฟลาทอกซินเพื่อการพัฒนาชุดตรวจสอบแบบรวดเร็ว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การพัฒนาอิมมูโนโครมาโตกราฟฟิคสตริปเพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของซีราลีโนนอย่างรวดเร็ว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 69 Project 26 57 9 0
2009 การพัฒนาวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากกากรำสกัดน้ำมันเพื่อใช้ทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2009 วิจัยกระบวนการผลิตน้ำอ้อยขุ่นเข้มข้นแช่แข็ง และน้ำอ้อยใสยูเอชที่เพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 1 0
2009 การพัฒนาฐานข้อมูลและงานวิจัย QSAR เพื่อการจัดการความปลอดภัยสารเคมี: กรณีศึกษาสารสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การเตรียมและคุณสมบัติของ Polyactic acid (PLA)/epoxicized natural rubber/organoclay นาโนคมโพสิท หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2009 การพัฒนากระบวนการผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กและเส้นใหญ่แบบใหม่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 5 0 0
2009 การพัฒนาเทคโนโลยีการลดสีสำหรับการผลิตน้ำตาลทรายขาวที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตโปรไบโอติกโดยใช้เชื้อผสมระหว่างแบคทีเรียกรดแลคติกและยีสต์โดยเทคนิคพื้นผิวตอบสนอง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2009 พลาสติกชีวภาพพอลิแลคติแอซิค-เทอร์โมพลาสติกฟลาวร์ : การผลิตเรซินคอมพาวด์โดยกระบวนการเอกซ์ทรูชั่นและการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 2 0
2009 การศึกษาแนวทางการใช้ใบรับของคลังสินค้า (Warehouse receipt) ในตลาดจริง (Cash market) และการนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการส่งมอบรับมอบในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (Futures market) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2009 โครงการวิจัยแนวโน้มแฟชั่นสีสำหรับฤดูกาล Autumn/Winter 2010/11 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์น้ำตาลปิ๊บบรรจุในซอง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์น้ำเชื่อม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การศึกษาอิทธิพลของลักษณะทางเคมีและความคงทนต่อความร้อนของสีต่อการเคลื่อนที่เนื่องจากความร้อนของสีดีสเพิร์สบนเส้นใยโพลีแลคติกแอซิด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2009 โครงการพัฒนานักออกแบบแฟชั่นไหมไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 วิธีการนำมาตรฐานสากลทางด้านขนาด ระบบการเผื่อหลวม ระบบการสร้างแบบและปรับแบบ มาประยุกต์ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชุมชนในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การรวมของกลุ่มชมชุนแบบคลัสเตอร์ของประเทศไทย เพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาไก่เพื่อการกำหนดนโยบายการผลิตของอุตสาหกรรมสัตว์ปีกในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2009 การพัฒนาสร้างชุดเครื่องจักรสำหรับกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มดิบชนิดประสิทธิภาพสูง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 ศูนย์เรียนรู้ปาล์มน้ำมันระดับชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2009 การพัฒนาวิธีการยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวน้ำหอม (Cocos nucifera Lin) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0
2009 โครงการศึกษากรรมวิธีการผลิตต้นแบบและการประเมินอายุการเก็บเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกป่นที่มีคุณภาพและปลอดภัย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 5 0 0
2009 การประยุกต์ใช้สารสกัดอัลลิซินจากกระเทียม ไคโตซานและสารประกอบเชิงซ้อนอัลลิซิน-ไคโตซานเป็นสารต้านเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกหมูไขมันต่ำ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0
2009 การผลิตอาหารไก่เม็ดเสริมโปรไบโอติกที่เอ็นแคปซูเลชันด้วยเจลอะลูมิเนียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสและรำข้าว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2009 การผลิตอาหารไก่เม็ดเสริมโปรไบโอติกที่เอ็นแคปซูเลชันด้วยแคลเซียมอัลจิเนตผสมไคโตแซน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การศึกษาและสร้างฐานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อนปีที่ 3 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0
2009 แนวทางการลดปริมาณน้ำมันในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดทอด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2009 ผลของการหมักต่อปริมาณสารกาบาและคุณภาพของขนมจีนสดและแห้ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 3 3 0
2009 กระบวนการผลิตข้าวกล้องเริ่มงอกพร้อมรับประทานบรรจุกระป๋อง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2009 โครงการคาดการณ์นโยบายความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศคู่ค้าสำคัญ : ความเสี่ยงต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 โครงการวิจัยแผนการพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่งกรมการปกครอง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบ สินค้าเกษตรและอาหาร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การล้างผักตระกูลกะหล่ำด้วยเครื่องอัลตราโซนิคส์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2009 โครงการระบบสารสนเทศวิชาการความปลอดภัยอาหาร ระยะที่ 2 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การสำรวจวิธีการจัดหาผักและผลไม้สดของโรงแรม ภัตตาคาร และผู้รับจัดเลี้ยงในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 1 3 0 0
2009 โครงการศึกษาและพัฒนาคุณภาพข้อมูลโลจิสติกส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับผู้ประกอบการ SMEs หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดอัดแก็ส หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2009 การใช้ประโยชน์จากน้ำมันรำข้าวและผลพลอยได้จากอุตสาหกรรม น้ำมันรำข้าวในอาหารเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0
2009 การประเมินความปลอดภัยและอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 0 0 0
2009 การผลิตไซรัปกล้วยตากเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การพัฒนากระบวนการทำแห้งน้ำเลมอนด้วยเทคนิคเจลบีดและการพ่นฝอย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การพัฒนากระบวนการผลิตมะนาวผงด้วยเทคนิคการดูดซับด้วยอนุภาคแป้งและการทำแห้งแบบพ่นฝ่อย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การยึดอายุการเก็บรักษารำข้าวโดยใช้ความร้อนจากเครื่องไมโครเวฟแบบต่อเนื่องเพื่อยับยั้งเอนไซม์ไลเปสและเอนไซม์ไลพอกซิจิเนส หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2009 กรรมวิธีการผลิตเส้นหมี่สดจากแป้งข้าวกล้องเริ่มงอก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2009 การทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งจุลินทรีย์ของพรอพอลิสในผลิตภัณฑ์สเปรย์ระงับกลิ่นปาก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การศึกษาอิทธิพลของจุลินทรีย์ในขั้นตอนกระบวนการผลิต เส้นก๋วยเตี๋ยวที่มีผลต่ออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0
2009 ผลิตภัณฑ์อัดเม็ดจากกากลูกหม่อน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 ผลของความร้อนต่อคุณภาพด้านกลิ่นของมะพร้าวน้ำหอมเผา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2009 การทดสอบความเสถียรของเอนไซม์ย่อยสลายในกระบวนการอัดเม็ดอาหารสัตว์ปีกในไก่เนื้อ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การศึกษาวิเคราะห์การกำหนดเรื่องพริกแห้งเป็นมาตรฐานฯบังคับ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2009 การพัฒนาอุปกรณ์แอฟฟินิตีคอลัมน์เพื่อลดต้นทุนการตรวจสอบอะฟลาทอกซิน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2009 ศึกษากรรมวิธีผลิตน้ำอ้อยผง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0
2009 การลดการใช้สารกลุ่มซัลไฟต์เพื่อยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลของมะพร้าวน้ำหอมส่งออก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2009 การศึกษาผลของอายุการเก็บเกี่ยวต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำมะพร้าวน้ำหอมพาสเจอร์ไรส์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2009 การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์น้ำพริก ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2009 การพัฒนาความปลอดภัยในการบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยว ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 3 0
2009 โครงการประยุกต์ใช้การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการเพิ่มศักยภาพการ แข่งขัน Supply chain champion ของอุตสาหกรรมกุ้งไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0
2009 การผลิตผลิตภัณฑ์ซุปข้าวกล้องงอกกึ่งสำเร็จรูปเสริมโปรตีนรำข้าวเข้มข้น หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การคงคุณภาพตลอดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ข้าวกึ่งสำเร็จรูป (Phase2) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 โครงการจัดทำคู่มือแนะนำการใช้วัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์จากธัญชาติประเภทอาหารเส้น หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 โครงการศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์สมุนไพรเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การศึกษาความต้องการด้านปริมาณและองค์ความรู้ของบุคลากรด้านโลจิสติกส์ไทย ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การจัดทำกลยุทธ์การเทียบเคียงมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 โครงการหลัก:โครงการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ และการตลาด บริษัทไทยเบตเตอร์ฟูดส์ จก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 ศักยภาพของเรซินและบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากวัตถุดิบเกษตรไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2009 การศึกษาศักยภาพการขนส่งและการตลาดผักอินทรีย์ ตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 Capacity building of Thai food industries on "carbon footprint labelling" to promote the development of low-carbon trade between EU and Thailand for climate change mitigation ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 1 2 0 0
2009 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากยอไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การผลิตแบคทีเรียโปรไบโอติกที่ยับยั้งเชื้อก่อโรคสำหรับการเพาะเลี้ยงปลานิล หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0