ใช้ประโยชน์นาโนซิลิกาสังเคราะห์จากแกลบข้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์ระบบเฟล็กโซกราฟีบนกล่องกระดาษคราฟท์

Publish Year International Journal 2
2015 exนายนิทัศน์ ทิพโสตนัยนะ, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, exผศ.สุภาภรณ์ นพกุลดิลกรัตน์, "Enhancement of flexographic print quality on bleached kraft liner using nano-silica from rice husk", Progress in Organic Coatings, ปีที่ 87, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2015, หน้า 232-241
2013 exนิทัศน์ ทิพย์โสตนัยนา, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Printing Qualities on Inkjet-Printed Paper from Varnish Coating Agent with Rice Husk Silica Particles", Advanced Materials Research , ปีที่ 626, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2013, หน้า 691-695
Publish Year International Conference 4
2013 exนิทัศน์ ทิพย์โสตนัยนา, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSupaporn Noppakundilokrat, "Reaction times and calcination temperatures on characteristics and optical properties of synthetic SiO2 powder from rice husk for coating in paper printing", The 3rd international conference on science and social sciences 2013: research and development for sustainable life quality (ICSS 2013), 18 - 19 กรกฎาคม 2013, มหาสารคาม ประเทศไทย
2012 exนายนิทัศน์ ทิพยโสตนัยนา, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Preparation and Characterization of Nano-Silica Particles from Rice Husk for Paper Coating Material", The 4th KKU International Engineering Conference (KKU-IENC 2012), 10 - 12 พฤษภาคม 2012
2012 exนิทัศน์ ทิพย์โสตนัยนา, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Printing Qualities on Inkjet-Printed Paper from Varnish Coating Agent with Rice Husk Silica Particles", 2012 International Conference on Advanced Material Engineering & Technology (ICAMET2012), 28 - 30 พฤศจิกายน 2012, มาเลเซีย
2011 exN. Tipsotnaiyana, , inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesized Silica Power from Rice Husk for Printing Raw Materials Application", Chiang Mai International Conference on Biomaterials & Applications (CMICBA 2011),, 9 - 10 สิงหาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย