โครงการวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2008

69

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

205

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

164

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

23

Award

รางวัล ปี 2008

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 22 Project 12 17 3 0
2008 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากฝ้ายในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 สรีรวิทยาการผลิตยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 ระบบกรีดยางแนวใหม่ต่อการเพิ่มคุณภาพของน้ำยางพารา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0
2008 การพัฒนาโครงสร้างในเจลสตาร์ชข้าวให้ทนต่อการแช่เยือกแข็งและทำละลายโดยการเติมสารพอลิแซคคาไรด์ของไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2008 การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตรขนาดย่อม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การคัดเลือกและผลิตแบกทีเรียกรดแลกติกเพื่อปรับปรุงคุณภาพกากถั่วเหลือง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การขจัดสีย้อมผ้าในน้ำทิ้งโดยใช้เทคนิคการดูดซับทางชีวภาพด้วยมวลชีวภาพของฟังไจ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 3 0 0
2008 การประยุกต์ใช้ระบบวิเคราะห์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการตรวจสอบเชิงคุณภาพและปริมาณของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปในอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2008 การเพิ่มความสามารถในการทนความร้อนของ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 โดยการเอ็นแคปซูเลชันด้วยคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์บีทีชนิดน้ำเข้มข้นระดับกึ่งอุตสาหกรรม ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 1 0
2008 การใช้เหง้ามันเพื่อเลี้ยงเส้นใยเห็ด Lentinus polychrous Lev. เพื่อผลิตเอนไซม์ในกลุ่ม ligninolytic ในการย่อยสลายสีย้อม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การกำจัดสีย้อมจากน้ำทิ้งอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยรา Lentinus polychrous Lev. ที่ผ่านการทำแห้งแบบฟลูอิไดซ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2008 การวิเคราะห์ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อการลดปริมาณน้ำมันในผลิตภัณฑ์ทอด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2008 การใช้ประโยชน์จากเมล็ดถั่วลิสงที่ปนเปื้อนสารพิษอะฟลาทอกซินไปใช้ ปลูกทำพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การจัดการความรู้งานวิจัยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2008 การพัฒนาพื้นที่ชนบทโครงการภูฟ้าพัฒนาฯ โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวชนบท หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2008 การใช้ประโยชน์จากถั่วแดงญี่ปุ่นในพื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2008 การผลิตพลังงานจากชีวมวลไม้โตเร็วในพื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 2 0
2008 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตน้ำตาลอินูโลโอลิโกแซ็กคาไรด์จากเยรูซาเล็มอาร์ติโช็ค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year:

<< 20222017 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 62 Project 26 55 6 0
2008 โครงการศึกษาวิจัยความผูกพันธ์ต่อองค์กรเพื่อพัฒนากลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล Employee Engagement หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2008 การศีกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนแบคเทอริโอซิน จากเชื้อ Lactobacillus salivarius : ความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้เป็นยาต้านจุลินทรีย์และในการถนอมอาหารโดยวิธีทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2008 โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2008 การพัฒนาสับปะรดเคลือบช็อกโกแลตเสริมโปรไบโอติกอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2008 โครงการปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเส้นใย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยมก. ก่อนปี 2549 0 0 0 0
2008 การผลิตไซลิทอลจากสารละลายที่ได้จากการระเบิดกิ่งสบู่ดำด้วยไอน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2008 การใช้สารสกัดสบู่ดำยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคแบบฉวยโอกาสในคน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดสุคนธบำบัดจากน้ำมันหอมระเหยกฤษณา ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การสร้างแบคทีเรียบาซิลัสดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อผลิตเอนไซม์เคราติเนสและการประยุกต์ใช้เอนไซม์เคราติเนสในการเพิ่มมูลค่าเศษขนไก่จากอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์ปีก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2008 การผลิตอนุภาคนาโนจากโคเอนไซม์คิวเทน โดยการใช้กระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือจุดวิกฤต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตทรีฮาโลสโดย Propionibacterium freudenreichii หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสเพื่อตรวจหายีน cry ใน Bacillus thuringiensis แยกได้ในประเทศไทยที่มีฤทธิ์ฆ่าแมลงศัตรูในกลุ่มด้วง และแมลงวัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากไข่ขาวของไข่เป็ด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 3 0
2008 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเมล็ดขนุน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2008 การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือทางการเกษตรเพื่อพัฒนาสารยับยั้งจุลินทรีย์และสารต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2008 การสกัดและสมบัติของไขมันจากเมล็ดเงาะ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2008 การใช้ผนังเซลล์ของกากยีสต์เหลือใช้จากอุตสาหกรรมเกษตรผลิตไวน์และเบียร์ เพื่อลดการปนเปื้อนของแบคทีเรียที่มีอาหารเป็นพาหะ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การตรวจสอบปริมาณความชื้น และค่าเพอร์ออกไซด์ในมันฝรั่งทอดกรอบโดยใช้เครื่องสเปกโทรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การผลิตผืนผ้าไม่ถักทอจากเส้นใยสับปะรด ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การสังเคราะห์สีรีแอคทีฟชนิดใหม่ และการศึกษาการนำไปใช้ย้อมผ้าฝ้าย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2008 การศึกษาและวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ในมังคุด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2008 สารสกัดและทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพจากผักเหมียง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 อิทธิพลของสารทดแทนไขมันต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารว่างประเภทเพสตรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2008 การพัฒนาการผลิตสารสกัดจากรำสกัดไขมันทางการค้าเพื่อใช้ยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลเนื่องจากเอนไซม์ในผักและผลไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2008 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานผลิตกาแฟแบบคั่วบดโดยการจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2008 การเตรียมไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลสจากขยะพืชจากการเกษตรกรรมและการนำไปใช้ประโยชน์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2008 การดัดแปรข้าวหอมมะลิทางกายภาพเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิกึ่งสำเร็จรูปที่คืนรูปด้วยน้ำร้อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2008 การดัดแปรแป้งข้าวทางกายภาพโดยการปรับเปลี่ยนเค้าโครงทางแคลอรีเมตริกเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารเส้นจากแป้งข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2008 ปริมาณที่เหมาะสมของขมิ้นชันราชบุรีในขนมปัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2008 การเตรียมและสมบัติของอนุภาคที่มีโครงสร้างผลึกระดับนาโนเมตรจากแป้งข้าวเหนียว ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์มะกรูดแช่อิ่มอบแห้งด้วยการทำแห้งแบบออสโมซิส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2008 การป้องกันการสูญเสียกลิ่นน้ำพริกเผาผงด้วยวิธีเอนแคปซูเลชันและอินคลูชันคอมเพลกส์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2008 ผลของอุณหภูมิอัดเม็ดต่อคุณสมบัติทางกายภาพและโภชนะของเม็ดอาหาร สมรรถภาพการผลิต การย่อยได้ของสารอาหาร และพลังงานการใช้ประโยชน์ได้ของไก่เนื้อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทอผ้าด้วยกี่ทอมือแจ๊กการ์ด ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเค้กเนยและมัฟฟินจากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิผสมสำเร็จรูป หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การผลิตไซลิทอลจากสารละลายที่ได้จากการระเบิดหญ้าแฝกด้วยไอน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2008 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมนึ่งจากแป้งข้าวหอมมะลิสูตรลดพลังงานและน้ำตาล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การศึกษาความสามารถของแบคทีเรียกรดแล็กทิกในการยับยั้งการยึดเกาะเซลล์ลำไส้มนุษย์ของแบคทีเรียที่ก่อโรคอาหารเป็นพิษ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2008 การศึกษากระดาษต้านจุลินทรีย์สำหรับการประยุกต์ทางการบรรจุ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 4 0 0
2008 การพัฒนากระบวนการแช่แข็งแบบใหม่โดยเทคนิคลมเป่าพ่นเจ็ต สำหรับกุ้งแช่แข็งคุณภาพสูง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมแช่เยือกแข็ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การพัฒนาภาชนะบรรจุและการใช้งานที่พึงประสงค์ของสารกั้นสี จากแป้งข้าว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การศึกษาปัจจัยคุณภาพที่เป็นเอกลักษณ์และมีอิทธิพลต่อความชอบของผลไม้ไทยบางชนิด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2008 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของพฤติกรรมผู้บริโภคตามอารมณ์เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กิมจิเพสต์สำหรับผู้บริโภคชาวไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
2008 การพัฒนาแบบจำลองเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำมันในมายองเนสเสริมตัวต้านออกซิเดชันระหว่างการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 ผลของอุณหภูมิและสภาวะบรรยากาศดัดแปลงต่อการเปลี่ยนแปลงสารระเหยในส้มโอตัดแต่งพร้อมบริโภค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2008 การกักเก็บสมุนไพรไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการต้านจุลินทรีย์และต้านอนุมูลอิสระในอาหารพร้อมบริโภค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2008 การใช้โปรตีนรำข้าวเป็นสารให้ความชุ่มชื้นและสารทำให้ผิวเต่งตึงในผลิตภัณฑ์ถนอมผิว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2008 การผลิตสีธรรมชาติจากใบอ่อนของข้าวงอกและการใช้ประโยชน์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2008 การพัฒนาไบโอเซนเซอร์เพื่อประเมินความสดของปลา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การห่อหุ้มสารต้านจุลชีพในอนุภาคไคโตซานซึ่งมีขนาดในระดับ ไมโคร/นาโนเมตร สำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ต้านจุลชีพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2008 การปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวสำเร็จรูปพร้อมรับประทานบรรจุในภาชนะปิดสนิท หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 1 0
2008 ความเปลี่ยนแปลงของสตาร์ช, โปรตีน. และลิผิดในระหว่างสภาวะการขึ้นรูปโครงสร้างของแป้งข้าวที่ต่างกัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 สมบัติทางฟิสิกส์ เคมี และเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งลูกเดือย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2008 การอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารอบแห้งสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การพัฒนาคู่มือเฉดสีสำหรับผ้าไหมไทย เพื่อการพัฒนาชุดสีย้อมผ้าไหมสำเร็จรูป หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตมะขามป้อมแผ่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การพัฒนาเจลแต้มสิวจากสารสกัดเปลือกมังคุดเพื่อขรับรองมาตรฐาน GHP และ GMP จากองค์การอาหารและยา ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 1 0
2008 การขยายสเกลผลิตและทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันการเกาะติดสำหรับผลไม้อบแห้งและผลิตภัณฑ์เจลลี่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การลดการปนเปื้อนสารพิษเชื้อราและการพัฒนาการตรวจสอบสารพิษเชื้อราในอาหารและอาหารสัตว์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การผลิตถั่วป่นอนามัยและปลอดภัยสำหรับอาหารไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การพัฒนาการตรวจสอบฟูโมนิซินและทึทูทอกซินในธัญพืชและผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 80 Project 20 38 4 0
2008 การศึกษาอิทธิพลของลักษณะโครงสร้างทางเคมีต่อระดับความเข้มของสีต่อหน่วยน้ำหนักและสมบัติการย้อมติดสีบนโพลีเอสเตอร์ของลีดีสเพิร์สชนิดเอโซ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การวิเคราะห์การเปลี่ยนทดแทนแบบขนาน สำหรับกองยานพาหนะและอุปกรณ์เครื่องมือในอุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2008 การผลิตและแยกสารสกัดมูลค่าเพิ่มจากรำข้าวเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การวิเคราะห์และจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ข้าวสำหรับการติดฉลากคาร์บอน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในการบรรเทาภาวะโลกร้อน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การศึกษาอิทธิพลของลักษณะทางเคมีและความคงทนต่อความร้อนของสีต่อการเคลื่อนที่เนื่องจากความร้อนของสีดีสเพิร์สบนเส้นใยโพลีแลคติกแอซิด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2008 การพัฒนาไบโอเซนเซอร์เพื่อตรวจสอบซัลไฟต์ในอาหาร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2008 การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ข้าวสำหรับผู้บริโภคชาวอังกฤษ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และเบลเยียม โดยใช้การวิเคราะห์แบบ Conjoint หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 2 0 0
2008 โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวนึ่งกล้องเริ่มงอกเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนการ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2008 การศึกษาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนำตาลจากอ้อย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การประยุกต์ใช้สารสกัดอัลลิซินจากกระเทียม ไคโตซานและสารประกอบเชิงซ้อนอัลลิซิน-ไคโตซานเป็นสารต้านเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกหมูไขมันต่ำ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2008 ประสิทธิภาพของคลอรีนไดออกไซด์ต่อการทำลายฟิล์มชีวภาพแบบผสมที่เกิดจากแบคทีเรียที่มีอาหารเป็นพาหะในกระบวนการผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 ผลของอุณหภูมิแช่เยือกแข็ง การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และระยะเวลาระหว่างการเก็บรักษาต่อการอยู่รอดและความต้านทานของแบคทีเรียโคลิฟอร์มในอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคแช่เยือกแข็ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การพัฒนากระบวนการฟอกสีน้ำมันปาล์ม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 1 0
2008 การทำสายพันธุ์บริสุทธิ์ในข้าวพันธุ์พื้นเมืองกาฬสินธุ์โดยการวิเคราะห์รูปแบบของไอโซไซม์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2008 การถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตถั่วป่นอนามัยสู่ชุมชน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การผลิตน้ำเชื่อมมอลโทสจากแป้งมันสำปะหลังด้วยเอนไซม์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตแป้งอินูลินและอินูโลโอลิโกแซ็กคาไรด์ทางอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ
อื่นๆ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2008 การศึกษาผลของคาร์ราจีแนน เกลือ และซูโครสต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของแป้งมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2008 การจัดทำระบบจัดการคุณภาพโดยการเพิ่มความเชื่อมั่นจากสายการผลิต หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 โครงการพัฒนาหลักการสร้างวิธีการชักตัวอย่างตามหลักสากลเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 โครงการศึกษาข้อมูลความสัมพันธ์ของปริมาณอาหารแปรรูป/กึ่งแปรรูปกับสินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบ เพื่อขยายฐานข้อมูลปริมาณอาหารที่คนไทยบริโภค หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2008 พลังงานฐานชีวภาพและพืชพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การปรับปรุงคุณภาพและการเพิ่มอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ปลากะตักทอด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2008 การพัฒนาสารเคลือบผิวสำหรับกล้วยหอมทอง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การพัฒนาสารป้องกันการเกาะติดสำหรับผลไม้อบแห้ง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การพัฒนามายองเนสเสริมสารต้านออกซิเดชั่นจากเปลือกมะนาว อบเชย และน้ำผึ้ง และอายุการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2008 การพัฒนาวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากกากรำสกัดน้ำมันเพื่อใช้ทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 1 0
2008 การทดสอบระดับการแตกเป็นส่วนของวัสดุพลาสติกภายใต้การหมักทางชีวภาพที่กำหนดเงื่อนไข หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การพัฒนากระบวนการลดสารพิษในกากเมล็ดสบู่ดำจากการผลิตไบโอดีเซลเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การพัฒนาเอนไซม์ย่อยสลายเพื่อการประยุกต์ใช้ในอาหารสัตว์ปีก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การพัฒนาสารเคลือบบริโภคได้ต้านจุลินทรีย์ร่วมกับสารสกัดพืชสมุนไพร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2008 การศึกษาเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพไข่เค็มและการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตไข่เค็มของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมกากรำข้าวหลังสกัดน้ำมัน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2008 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุบแป้งทอดจากปลาหมึก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การพัฒนาโครงสร้างในเจลสตาร์ชข้าวให้ทนต่อการแช่เยือกแข็งและทำละลายโดยการเติมสารพอลิแซคคาไรด์ของไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 5 0 0
2008 การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารไทยเกี่ยวกับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการค้าที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปและประเทศไทย อันเป็นการส่งเสริมการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2008 การพัฒนาอุปกรณ์แอฟฟินิตีคอลัมน์เพื่อลดต้นทุนการตรวจสอบอะฟลาทอกซิน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การใช้ประโยชน์จากเปลือกถั่วเขียวและโปรตีนถั่วเขียวเข้มข้นเป็นอาหารไก่เนื้อ ไก่ไข่ และสุกร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การเตรียมอนุภาคไคโตซานห่อหุ้มวิตามินอี เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมคอสเมติกส์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การเตรียมอนุภาคไคโตซานห่อหุ้มสารสกัดจากน้ำมันรำข้าว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การแสดงออกของยีนเซลลูเลส จากเชื้อ Aspergillus niger ในระบบการหมักแบบ solid state ด้วยของเหลือใช้ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2008 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ผักดอง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 อิทธิพลของรูปแบบการเติมโปรตีนกลูเตลินต่อคุณภาพของก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2008 การสำรวจความเข้าใจต่อแนวคิด Sustainability ในวงการเทคโนโลยีการบรรจุ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 แนวทางการใช้ใบรับของคลังสินค้า (Warehouse Receipt) ในตลาดจริง (Cash Market) และนำมาประยุกต์ใช้ ในกระบวนการส่งมอบรับมอบในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (Futures Market) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การศึกษาสภาวะอันตรายระหว่างการขนส่งในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2008 การสกัดและองค์ประกอบทางเคมีของกลิ่นดอกทุเรียน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การใช้โปตัสเซียมซอร์เบทและน้ำส้มควันไม้ป้องกันการเจริญของเชื้อราบนชิ้นไม้ยางพารา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การผลิตครีมนวดผสมน้ำมันหอมระเหยยับยั้งแบคทีเรียสาเหตุโรคเต้านมอักเสบในโคนม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 ความคงตัวระหว่างการเก็บรักษาของระบบนำส่งชนิดมัลติเฟสสำหรับนำส่งสารโภชนเภสัชและอาหารเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2008 การศึกษากระดาษต้านจุลินทรีย์สำหรับการประยุกต์ทางการบรรจุ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2008 เครื่องดื่มจากเวย์โปรตีน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือมะยงชิดเพื่อผลิตชาเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การคงคุณภาพตลอดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ข้าวกึ่งสำเร็จรูป หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2008 การศึกษาแนวทางการผลิตกำลังคนตามความต้องการของประเทศ : กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 แนวทางการพัฒนาศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 Extraction and utilization of OKRA polysaccharide as fat replacer in frozen food หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2008 การสกัดและใช้ประโยชน์โพลีแซคคาไรด์จากผลสำรองในผลิตภัณฑ์เนื้อหมูคืนรูป หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 3 0 0
2008 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่น 10: อิทธิพลของคาร์โบไฮเดรตต่อความคงตัวของเปบไทด์ถั่วเขียวต้านอนุมูลอิสระในสภาวะกลาส หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0
2008 การจัดตั้งศูนย์วิจัย ธ.ก.ส. (BAAC Research Center) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 โครงการพัฒนาการบริหารระบบห่วงโซ่อุปทานสำหรับ SMEs ในอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การศึกษาแรงจูงใจและระบบการจ่ายผลตอบแทนภาครัฐ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การพัฒนากระบวนการผลิตและการบรรจุของผลิตภัณฑ์น้ำพริก ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การใช้ชุดทดสอบสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ในอาหาร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 1 0 0 0
2008 การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ โครงการย่อย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากยอไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 1 0
2008 การผลิตขนไก่ป่นต้นทุนต่ำโดยการใช้เอนไซม์เคอราติเนสจากเชื้อเดี่ยว เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสำหรับอาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การผลิตและประยุกต์สารสกัดจากรำสกัดไขมันทางการค้าเพื่อใช้ในการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลเนื่องจากเอนไซม์ในผลไม้ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 3 0 0
2008 การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้แป้งมันสำปะหลังและแป้งข้าวโพดในอุตสาหกรรมกระดาษและกระดาษลูกฟูก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การพัฒนาภาชนะบรรจุเพื่อลดกลิ่นของทุเรียนเพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ที่เป็นสถาบันการศึกษา) 0 1 0 0
2008 การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบ (โครงการสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมโดยกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนและมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2551) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 3 0 0
2008 การเตรียมและคุณสมบัติของ Polyactic acid (PLA)/epoxicized natural rubber/organoclay นาโนคมโพสิท หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2008 การพัฒนากระบวนการผลิตกรดแลคติกจากน้ำอ้อยสด (3) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การลดพลังงานในการอบแห้งข้าวเปลือกโดยใช้วิธีการอบแห้งแบบผสม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0
2008 การสกัดเอนไซม์โบรมิเลนจากลำต้นสับปะรด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การผลิตโซเดียมคอปเปอร์คลอโรฟิลลินจากมูลไหม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การผลิตกรดแลคติกจากน้ำอ้อย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต (PHB) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 โครงการการบริหารจัดการด้านการวิจัยและพัฒนาพลาสติกชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การพัฒนาการใช้แป้งมันสำปะหลังดัดแปรเพื่อทดแทนแป้งข้าวโพดดัดแปรในการผลิตผลิตภัณฑ์เจลลี่ของบริษัทเจลลี เบลลี แคนดี้ คอมปานี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2008 การผลิตน้ำตาลฟรุกโทโอลิโกแซ็กคาไรด์จากน้ำตาลซูโครส หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 1 0