โครงการวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2019

120

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

57

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

8

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

101

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 1 4 0 0
2019 การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรอินฟิวชันสูญญากาศแห้งแบบใหม่เพื่อเพิ่มคุณค่าของเมล็ดข้าวหอมมะลิ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนาไบโอเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดไนไทรต์ในอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การศึกษาและปรับปรุงสมบัติของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสจากจุลินทรีย์ทนร้อน สำหรับการสลายวัสดุชีวมวลในอุตสาหกรรมแปรรูปวัตถุดิบชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2019 นวัตกรรมการลดความชื้นและการเก็บรักษาข้าวเปลือกเพื่อชะลอการจำหน่ายในช่วงราคาตกต่ำสำหรับเกษตรกร 4.0 ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 คุณภาพข้าวหลังกระบวนการลดความชื้นและการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2019 การพัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์อย่างรวดเร็วทางชีวโมเลกุลมัลติเพล็กซ์โพลิเมอเรสเชนรีแอคชั่น สำหรับเชื้อแบคทีเรียก่อโรค enterotoxigenic Bacillus cereus, Shiga Toxin-producing Escherichia coli (STEC) และ Listeria monocytogenes เพื่อประเมินและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารของผักสด หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนาเทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ร่วมกับการเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเดียวเพื่อตรวจสอบ Shiga Toxin-producing Escherichia coli (STEC) และ Listeria monocytogenes อย่างจำเพาะและไวในผักสด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การผลิตและการใช้ถ่านและน้ำส้มควันไม้คุณภาพสูงจากชีวมวลที่มีศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปิ้งย่างและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์รมควัน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การศึกษาคุณภาพและความปลอดภัยของน้ำส้มควันไม้จากชีวมวลที่มีศักยภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การใช้ถ่านและน้ำสัมควันไม้คุณภาพสูงจากชีวมวลเพื่อลดการปนเปื้อนของสารก่อมะเร็งโพลีไซคลิกอะโรเมติกไฮโดรคาร์บอนในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปิ้งย่างและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์รมควัน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การวิจัยและนวัตกรรมการผลิตโคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยรองรับการค้าเสรี ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 ผลิตภัณฑ์ทางเลือกจากผลผลิตจากโคภายในประเทศ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year:

<< 20222017 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 62 Project 24 28 1 0
2019 การวัดประสิทธิภาพของธุรกิจโดยใช้มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์และความสามารถในการทำกำไร: กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 1 9 0 0
2019 ผลของแมนโนโอลิโกแชคคาไรด์ที่เตรียมจากการเนื้อมะพร้าวต่อจุลินทรีย์ในลำไส้มนุษย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การสังเคราะห์ไขมันโครงสร้างด้วยวิธีการทางชีวภาพจากผลิตภัณฑ์ร่วมของอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันรำข้าวให้บริสุทธิ์ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 2 0 0 0
2019 การตรวจสอบความถูกต้องเชิงคุณภาพของวิธีมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ที่พัฒนาขึ้นร่วมกับอาหารเลี้ยงเชิงเดี่ยว เพื่อตรวจสอบ Shiga-toxin producing Escherichia coli (STEC), Listeria monocytogenes และ Salmonella spp. ในอาหารภายใต้ห้องปฏิบัติการดำเนินการ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 1 0 0
2019 การผลิตน้ำตาลดี-ไซโคส จากกากน้ำตาลโดยเชื้อ Agrobacterium tumefaciens หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การทดสอบประสิทธิภาพของเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและดินที่ปนเปื้อนในอุตสาหกรรมน้ำตาล หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 4 0 0
2019 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 2 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดิ่มฟังก์ชั่นจากจิงจูฉ่ายสำหรับผู้สูงอายุ กลุ่มที่ 24 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 ชุดโครงการ "อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ" หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 อิทธิพลของสารตัวเติมอนินทรีย์ต่อสมบัติของยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกที่ขี้นรูปโดยกระบวนการฉีดเข้าแม่พิมพ์ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 3 : การพัฒนาความคงตัวของเนื้อสัมผัสเจลลอดช่องในผลิตภัณฑ์ลอดช่องสิงคโปร์ด้วยไฮโดรคอลลอยด์ (กลุ่มที่5) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 1 0 0
2019 แผนกิจกรรมโครงการวิจัยและพัฒนาพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด : การสังเคราะห์ การดัดแปร และการประยุกต์ใช้งาน (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การพัฒนาอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีด้วยกระบวนการ High Pressure Processing (HPP) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การประยุกต์ใช้โพรไบโอติกในอุตสาหกรรมไก่เนื้อและบทบาทของโพรไบโอติกต่อการป้องกันเชื้อ Salmonella หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 2 0 0 0
2019 แนวทางการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกาแฟของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟถ้ำสิงห์ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 ผลของสารสกัดพอลิแซคคาไรด์จากสาหร่ายในประเทศไทยที่มีต่อการย่อยในระบบทางเดินอาหารและประโยชน์ต่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 0 0 0
2019 การพัฒนาแนวทางการใช้ประโยชน์ของสตาร์ซข้าวธรรมชาติในผลิตภัณฑ์อาหาร หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การประยุกต์ใช้ถ่านกัมมันต์ในบรรจุภัณฑ์และแผ่นชะลอการสุกของผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2019 การผลิตบรรจุภัณฑ์เทอร์โมฟอร์มฐานพอลิแลคติกแอซิด/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ชสำหรับเนยสดแช่เย็น หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยไหมอีรี่ปั่น ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 1 0 0
2019 แผนงานการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลพลอยได้ของอุตสาหกรรมน้ำตาลโดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ (ปีที่ 1) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การสังเคราะห์โครงร่างเลี้ยงเซลล์ต้นแบบสำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การศึกษาการใช้ประโยชน์ไซโลโอลิโกแซคคาไรด์จากชานอ้อย หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การเตรียมอนุภาคนาโนลิกนินจากชานอ้อยและการใช้เป็นระบบนำส่งวิตามินดี หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพจากเศษใบและยอดอ้อยในเชิงไบโอรีไฟเนอรี่เพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การผลิตกรดซัคซินิกจากเศษใบและยอดอ้อยด้วย Actinobacillus succinogenese ในถังหมักขนาด 1 ลิตร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การสังเคราะห์แอโรเจลนาโนคริสตรัลไรด์เซลลูโลสจากเศษใบและยอดอ้อยเพื่อใช้เป็นแผ่นปิดแผล หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การผลิตกรดไขมันโอเมกา-3 จากไฮโดรไลเสทของเศษใบและยอดอ้อยด้วยเชื้อ Aurantiochytrium limacinum ในถังหมักขนาด 1 ลิตร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การใช้โซดาเอทานอลลิกนินจากเศษใบและยอดอ้อยในการผลิตแอโรเจล และคาร์โบเจล ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 1 0 0
2019 การศึกษาการบริหารจัดการโซ่อุปทานวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปลอดภัย : กรณีศึกษาปศุสัตว์อินทรีย์ภาคตะวันตก หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 1 0 0
2019 แนวคิดการสร้างเศรษฐศาสตร์คุณค่าจากแหล่งโปรตีน หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การศึกษาผลของวิธีการตกแต่งและโครงสร้างผ้าต่อประสิทธิภาพในการตกแต่งน้ำมันหอมมระเหยบนผ้าไหมด้วยเทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชั่น หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2019 การคัดเลือกแบคทีเรียผลิตกรดบิวทิริกเพื่อศึกษาสมบัติโพรไบโอติก ฤทธิ์ต้านทานการอักเสบต้านทานเซลล์มะเร็ง พิษเฉียบพลันและกึ่งเฉียบพลันในสัตว์ทดลอง หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 เมืองนวัตกรรมอาหารภาคกลาง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2019 บทบาทด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้ “เกษตรศาสตร์ สร้างคน พัฒนาชาติ อย่างยั่งยืน” ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 แมงจิเฟอรินที่ห่อหุ้มด้วยด้วยนาโนไบโลโซมเพื่อการใช้เป็นสารออกฤทธิ์เชิง หน้าที่ในอาหาร: การละลายนา ความคงตัวต่อการย่อย และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระในเซลล์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 การสกัดเซลลูโลสนาโนคริสตัลที่มีลิกนินจากชานอ้อย และการประยุกต์ใช้เป็นโครงร่างเลี้ยงเซลล์สำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนาคอมพาวนด์ของพอลิแลคติกแอซิตผสมพอลิเอสเทอร์แตกสลายได้ทางชีวภาพ สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารแช่เย็น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การผลิตและคุณสมบัติของฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์และฟรุกแทนที่ได้จากการหมักน้ำอ้อยด้วยเชื้อ Bacillus subtilis เพื่อผลิตเป็นเครื่องดื่มฟังชั่นนอลดริ๊ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 เปรียบเทียบความสามารถในการช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลของโพรไบโอติกหลายสายพันธุ์ในเซลล์ผนังลำไส้มนุษย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 ผลของสารสกัดจากสาหร่ายสีเขียว Ulva rigida ในประเทศไทยที่มีต่อการย่อยและการดูดซึมไขมัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 คุณสมบัติการต้านการอักเสบของสารสกัดน้ำจากเปลือกถั่วเขียวในหลอดทดลอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 ผลของการลวกและการเคลือบคาร์บอกซีเมลทิลเซลลูโลสต่อปริมาณอะคริลาไมด์ในมันเทศสีม่วงทอดกรอบ ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนาแป้งข้าวผสมสำเร็จรูปที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำและปราศจากกลูเต็นสำหรับทำโดนัท แพนเค้ก วัฟเฟิล และเค้กนึ่ง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2019 ผลของอาหารเสริมพรีไบโอติกต่อไมโครไบโอมและหน้าที่ในลำไส้คนสุขภาพดีด้วยการใช้เมแทจีโนมิกส์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2019 นวัตกรรมการผลิตเส้นใยและการใช้ประโยชน์เศษเหลือทิ้งจากใบสับปะรดอย่างครบวงจร เพื่อรองรับอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคและบรรจุภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนาเครื่องต้นแบบขูดใบสับปะรดแบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเส้นใย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 1 0
2019 การพัฒนาวัสดุฉนวนดูดซับเสียงและกันความร้อนภายในอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากเส้นใยสับปะรด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2019 การพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตและนวัตกรรมไหมไทยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 อย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนาต้นแบบศักยภาพการรวมกลุ่มเกษตรผู้ผลิตหม่อนไหมเพื่อขับเคลื่อนระบบการผลิตและนวัตกรรมไหมไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2019 การพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่เพิ่มคุณภาพเส้นไหมไทยหัตถกรรมเพื่อผลิตเส้นไหมย้อมสีพร้อมใช้ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2019 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ต้นทุนต่ำเพื่อสังคมเกษตร 4.0 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2019 การลดอุณหภูมิขั้นต้นแบบต้นทุนต่ำเพื่อรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตผลการเกษตร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
อื่นๆ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนาอุปกรณ์/ระบบทำความเย็นและอุปกรณ์/ระบบดัดแปลงบรรยากาศเพื่อการขนส่งกระจายสินค้า หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนาระบบบรรจุภัณฑ์สมาร์ทเพื่อธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 นวัตกรรมในการผลิตสาหร่ายทะเลเพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 ผลของการทำแห้งและอายุการเก็บรักษาต่อคุณค่าทางโภชนาการและสมบัติเชิงฟังก์ชั่นของสาหร่ายทะเล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันต้นแบบที่ใช้สาหร่ายทะเลเป็นส่วนผสม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 โครงการการสร้างความมั่นคงของอาหารโปรตีน (เนื้อ, นม และไข่) ด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2019 ระบบการจัดการผลิตผลจากสัตว์ (เนื้อ, นม และไข่) ครบวงจร เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 โครงการการสร้างระบบศูนย์น้ำนมแพะดิบต้นแบบและห้องผลิตนม, ผลิตภัณฑ์จากน้ำนมแพะต้นแบบมาตรฐาน GMP ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การสำรวจยีสต์และแบคทีเรียของเพี้ยในโคเนื้อ ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 การประยุกต์ใช้ถ่านกัมมันต์ในบรรจุภัณฑ์และแผ่นชะลอการสุกของผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 27 Project 0 3 0 0
2019 นวัตกรรมโปรตีนไฮโดรไลเซทจากของเหลือใช้จากปลาเพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำ หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 การใช้ประโยชน์จากวิตามินอีที่สกัดจากน้ำมันปาล์มดิบสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 2 0 0
2019 การทดสอบการผลิตเส้นจากแป้งข้าวคล้ายบะหมี่ในระดับอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 การพัฒนากระบวนการผลิตและสร้างผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกบนฐานอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMS) ในอุตสาหกรรมบริการอำเภอคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างมีส่วนร่วม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับมาตฐานผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มราชธานีเจริญศรีโสธร ด้วยเทคนิคการฟอก ย้อม พิมพ์ ทอ ตกแต่งสาเร็จ และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 การพัฒนาฟิล์มรับประทานได้ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 การพัฒนามาตรฐานการผลิตจิ้งหรีดเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจจากพลาสติกฐานชีวภาพและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 การผลิตผ้าไผ่สำหรับทำกระเป๋าและอุปกรณ์ประกอบ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 โครงการศึกษาการตระหนักรับรู้ต่อพฤติกรรมการบริโภคสารให้ความหวานแทนน้ำตาลในเครื่องดื่ม ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 1 0 0
2019 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ (ภาคเหนือ) ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley ภาคกลาง ประจำปี 2562 หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 โครงการศึกษาแผนภาพอนาคตของภาคอุตสาหกรรม (Industry Foresight) เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 ระบบช่วยตัดสินใจในการจัดชุดอาหารสำหรับผู้มีข้อจำกัดด้านคุณค่าทางอาหาร หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 ตู้ขายอาหารอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมช่วยตัดสินใจสำหรับผู้มีข้อจำกัดด้านคุณค่าทางอาหาร หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 การจ้างสำรวจข้อมูลทางการตลาด โครงการขับเคลื่อนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร OTOP ในพื้นที่จังหวัดเมืองรองด้านการท่องเที่ยว ในเขตภาคกลางตามความต้องการนักท่องเที่ยวชาวจีน หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากสารสกัดจากปลิงทะเล ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 สำนักประสานงานชุดโครงการ "อ้อยและน้ำตาล" หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 การผลิตโอลิโกแซคคาไรด์โดยวิธีการทางเอนไซม์จากอะราบิโนไซแลนในรำสกัดน้ำมันที่ผ่านการสกัดโปรตีนและการศึกษาศักยภาพการเป็นพรีไบโอติกภายใต้สภาวะจำลองการย่อยอาหาร ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำพริกอ่องเพื่อยืดอายุการเก็บ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 การพัฒนาระบบการผลิตแป้งมันสำปะหลังอินทรีย์ตลอดโซ่อุปทานการผลิตของเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นศูนย์กลางเกษตรอินทรีย์ในภูมิภาคอาเซียน ระยะที่ 2 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 การพัฒนาเคมีเทคโนโลยีเพื่อการผลิตข้าวยีสต์แดงคุณภาพสูงที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 ผลิตภัณฑ์อาหารจากเศษเหลือของกระบวนการแปรรูปเนื้อปลา หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 แนวทางเตรียมความพร้อมรับมือกับมาตรการควบคุมสาร BPA ในแลกเกอร์เพื่อสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องไทยในตลาดสากล หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 แนวทางควบคุมปริมาณสาร BPA ในอาหารกระป๋องไทย และการสำรวจการใช้แลกเกอร์ BPA-NI ในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องไทย หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 การวิจัยขั้นสูงเชิงกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหาการบวมพองของแลกเกอร์ชนิด BPA-NI ในอุตสาหกรรรมอาหารกระป๋องไทย ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0