โครงการศึกษาการตระหนักรับรู้ต่อพฤติกรรมการบริโภคสารให้ความหวานแทนน้ำตาลในเครื่องดื่ม

Publish Year National Conference 1
2019 exสุทธิกานต์ สายพิรุณทอง, inดร.ชญาดา ภัทราคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยการเปิดรับข้อมูลของผู้บริโภคต่อการตระหนักในการบริโภคสารทดแทนความหวาน", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16, 3 - 4 ธันวาคม 2019, นครปฐม ประเทศไทย