การผลิตน้ำตาลดี-ไซโคส จากกากน้ำตาลโดยเชื้อ Agrobacterium tumefaciens