การใช้โซดาเอทานอลลิกนินจากเศษใบและยอดอ้อยในการผลิตแอโรเจล และคาร์โบเจล

Publish Year International Conference 1
2021 exMontita Wanamee, inดร.ประเทือง พุฒซ้อน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธีรัตว์ อาจสำอางค์, "Characteristics of Soda-Ethanol Organosolv Lignin from Sugarcane Straw", The 33rd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2021), 25 พฤศจิกายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย