โครงการวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2004

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2004

29

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2004

6

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2004

30

Project

โครงการวิจัย ปี 2004

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2004

0

Award

รางวัล ปี 2004

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20222017 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 1 2 0 0
2004 ผลของการเพิ่มความเป็นกรดต่อการเกาะกลุ่มและการเกิดเจลของโปรตีนเคซีนกับโปรตีนถั่วเหลือง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 1 0 0
2004 การผลิตแบคทีเรียแคติคและยีสต์สำหับกระบวนการผลิตขนมจีนหมัก หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2004 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลทำความสะอาดมือขจัดแบคทีเรียโดยใช้สารสกัดจากขมิ้นชัน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2004 ผลของระดับแคลเซียมต่อคุณสมบัติเชิงกลของโครงสร้างประกอบของไข่ขาวกับแป้งข้าวเจ้าและแป้งมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2004 การปรับโครงสร้างทางเคมีของแป้งโดยการควบคุมความเป็นไฮโดรโฟบิกและไฮโดรฟิลิก: แนวทางเพื่อการประยุกต์ใช้งานทางอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 25 Project 11 9 1 0
2004 การลดการใช้สารกลุ่มซัลไฟต์ในอาหารกลุ่มเสี่ยง (โครงการบูรณาการนำร่อง โครงการวิจัยความปลอดภัยของอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2004 การศึกษาการอยู่รอดของ Salmonella spp. สายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาจุลชีพที่แยกได้จากเนื้อสุกรบริโภคภายในประเทศต่อสภาวะความเครียดแบบจำลองของระบบทางเดินอาหารมนุษย์ (Gastrointestinal Stress) (โครงการบูรณาการนำร่อง โครงการวิจัยความปลอดภัยของอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2004 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบ Salmonella spp. แบบว่องไวในเนื้อสดและผลิตภัณฑ์ไก่แช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออกโดยใช้ SIngle primer ร่วมกับ PCR (โครงการบูรณาการนำร่อง โครงการวิจัยความปลอดภัยของอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2004 ผลของ Probiotic Laxtobacillus reuteri KUB-AC5 ต่อการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ (โครงการนำร่องบูรณาการสัตว์ปีก) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2004 การประยุกต์ใช้เอนไซม์ย่อยสลายจากจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทยที่มีประสิทธิภาพสูงในอาหารสัตว์ปีก (โครงการนำร่องบูรณาการสัตว์ปีก) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2004 ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง ; โครงการย่อยที่ 9 : การใช้ประโยชน์ใบ กาบใบหุ้ม ลำต้นและหน่อไผ่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2004 การแช่เยือกแข็งสับประรดพันธุ์ตราดสีทองและปัตตาเวีย (ทุน IPUS) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2004 การผลิตอาหารว่างปรุงแต่งกลิ่นรสด้วยนมข้าวยาคู (ทุน IPUS) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2004 การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตขนมจีนจากข้าวกล้องในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2004 การควบคุมมวลโมเลกุลไคโตซานโดยกระบวนการย่อยด้วยกรด (ทุน IPUS) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2004 การเพิ่มประสิทธิภาพข้าวโพดอาหารสัตว์ด้วยการเอกซิทรูชั่น (ทุน IPUS) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2004 โครงการศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการจับตัวเป็นก้อนของน้ำตาลทรายระหว่างการเก็บรักษาและการขนส่ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2004 แนวทางการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างของผสมระหว่างโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตในเฟสของน้ำ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 7 2 1 0
2004 กระบวนการหมักกรดแอลแลกติกจากแป้งมันสำปะหลังด้วยเชื้อรา Rhizopus oryzae KPS 106 ด้วยระบบตรึงเซลล์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0
2004 การศึกษษความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทยในภาพรวม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2004 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2004 โครงการความร่วมมือ มก.-ธกส.การพัฒนาผ้าฝ้ายพื้นเมืองของเกษตรกรที่เป็นลุกค้า ธกส.ในจังหวัดเชียงใหม่ และเพชรบูรณ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2004 การสร้างและเปรียบเทียบแบบจำลองสำหรับกระบวนการผลิตไซลิทอล หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
เลือกข้อมูล 0 0 0 0
2004 การออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ขนมอบจากแป้งข้าวเจ้า หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2004 ความสามารถในการอยู่รอดและการเจริญเติบโตของ E.Coil : H7 ในแหนมและประสิทธิภาพในกรทำลายโดยใช้ความร้อน(ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่รใหม่) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2004 การพัฒนาขีดความสามารถในการต่อยอดเทคโนโลยี และทำแผนที่สิทธิบัตรนานาชาติ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2004 การออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ขนมอบจากแป้งข้าวเจ้า หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2004 ชนิดและปริมาณน้ำมัน อไมโลส และอไมโลเพคตินของเดือยสายพันธุ์ต่างๆ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2004 การปรับโครงสร้างทางเคมีของยางธรรมชาติ: แนวทางสำหรับการพัฒนากาว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2004 โครงการต่อเนื่องการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ไข่เค็มไชยา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0