การวัดประสิทธิภาพของธุรกิจโดยใช้มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์และความสามารถในการทำกำไร: กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

Publish Year National Journal 1
2020 exสุธาสินี ยอดอุดม, inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล, อาจารย์, "ปัจจัยในการพัฒนาศักยภาพทางด้านนวัตกรรมของประเทศไทย", จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์, ปีที่ 42, ฉบับที่ 165, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 19-38
Publish Year National Conference 12
2023 exมนสิชา ศุภกิจ, inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพคล่องทางธุรกิจและการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ให้กับกิจการ : กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดเอ็มเอไอ", 17th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 27 มีนาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exปวริศา เชื้อทอง, inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าเพิ่มของกิจการและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มหุ้นยั่งยืน", 17th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 27 มีนาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exอชิรญา มหาสินไพศาล, "ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนผู้ถือหุ้น คะแนนปิโอโทรสกี และทรัพย์สินไม่มีตัวตน กรณีศึกษาหลักทรัพย์กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12, 23 - 24 มิถุนายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exกัญญาณัฐ ริ้วรุ่งเรือง, inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกหลักทรัพย์ด้วยผลตอบแทนหลักทรัพย์และคะแนนปิ โอโทรสกี ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ", งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจําปี ๒๕๖๔, 30 เมษายน 2021, ปทุมธานี ประเทศไทย
2021 exอาทิตยา จันตานนท์, inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์และมูลค่าตลาดที่เพิ่มขึ้นในทรัพย์สินของธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ", งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจําปี ๒๕๖๔, 30 เมษายน 2021, ปทุมธานี ประเทศไทย
2021 exอัญชิษฐา เตชะอุบล, inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ไม่มีตัวตนกับความสามารถในการทํากําไรของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ", งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจําปี ๒๕๖๔, 30 เมษายน 2021, ปทุมธานี ประเทศไทย
2020 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exสุภัทรา ทัศนกิจ, "ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ความสามารถในการทำกำไร ทรัพย์สินไม่มีตัวตนและมูลค่าหลักทรัพย์ กรณีศึกษาธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exเรือนเพชร มีมุสิก, "ความสามารถในการทำกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์กับมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 8 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, 16 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exณัฐชา ชัยวัฒน, "การวัดประสิทธิภาพของธุรกิจโดยใช้มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์และความสามารถในการทำกำไร: กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 "Safety Culture in Aviation and Tourism, 6 กันยายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exพันธุ์ทิพา พงษ์ธีรมิตร, "การสร้างมูลค่าเพิ่มในหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ", การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิทยาการจัดการ, 24 สิงหาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล, อาจารย์, exสุธาสินี ยอดอุดม, "ปัจจัยในการเพิ่มศักยภาพทางด้านนวัตกรรมของประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิทยาการจัดการ, 24 สิงหาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exศราวุธ ศิลปศร, inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, "การวัดประสิทธิภาพของธุรกิจโดยใช้มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์และความสามารถในการทำกำไร: กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47, 6 ธันวาคม 2018, ขอนแก่น ประเทศไทย