การใช้ประโยชน์จากวิตามินอีที่สกัดจากน้ำมันปาล์มดิบสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อสุขภาพ

Publish Year International Conference 1
2020 inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุพัตรา มิตรภานนท์, อาจารย์, inดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exละอองดาว วิถี, "Synthesis of anionic surfactant from oleic acid", The Pure and Applied Chemistry International Conference 2020 (PACCON2020), 13 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2020 exนางสาวมิรันตึ บุดดีเสาร์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธิตินันท์ กาพย์เกิด, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, "การเตรียมสารประกอบเชิงซ้อนแบบอินคลูชันของไซโคลเด็กซ์ตรินและวิตามินอีจากนํ้ามันปาล์ม", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย