การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยไหมอีรี่ปั่น

Publish Year International Journal 1
2020 exIntuon Pila, exKasorn Wongkasem, inดร.รังสิมา ชลคุป, exNattapol Poomsa-ad , "Development of an eri cocoon cutting and separating machine", วารสารนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 57-62
Publish Year International Conference 1
2019 inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, exรัตนพล มงคลชัยสิทธิ์, inดร.พิธาลัย ผู้พัฒน์, อาจารย์, exNawarat Chartvivatporncha, exSivilai Sirimungkararat, exKasorn Wongkasem, inดร.ปวริน ตันตริยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNattawat Nithithongsakol, inดร.รังสิมา ชลคุป, "UV-protection property of Eri silk fabric dyed with natural dyes for eco-friendly textiles", The International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI), 16 - 18 ธันวาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย