การพัฒนาต้นแบบศักยภาพการรวมกลุ่มเกษตรผู้ผลิตหม่อนไหมเพื่อขับเคลื่อนระบบการผลิตและนวัตกรรมไหมไทย

Publish Year National Journal 1
2020 inดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณุกานดา เชิดชูธีรกุล, "ความสามารถในการทำกำไรของเกษตรกรตามรูปแบบโซ่คุณค่าไหมไทยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนหม่อนไหมในจังหวัดนครราชสีมา", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี , ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 25-49
Publish Year National Conference 1
2020 exณุกานดา เชิดชูธีรกุล, inดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมผลิตภัณฑ์ไหมไทย: กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านคึมมะอุ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย