การสังเคราะห์โครงร่างเลี้ยงเซลล์ต้นแบบสำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก