การทดสอบประสิทธิภาพของเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและดินที่ปนเปื้อนในอุตสาหกรรมน้ำตาล

Publish Year International Conference 3
2020 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, exนางสาวบุษบา ปัญญาชน, exนางสาวศิริมาดา มงคลวิทย์, exนางสาวรุ่งทิวา วันศรีสุข, "The Efficiency of Near-Infrared Spectroscopy for Quality Inspection of Sugarcane Juices and Syrups during Evaporation Processes in the Sugar Industry", The 7th Asian Near-Infrared Symposium (ANS2020), 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2020, ขอนแก่น ประเทศไทย
2020 inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, exArisara Hiriotappa, exPatcharanun Suksangpanomrung, exMintra Nugthum, exRUTCHADAPORN NOOTAS, exPisittinee Chapanya, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Rapid Analysis of First Sugarcane Juice Qualities in Raw Sugar Milling Process Using Near-Infrared Spectroscopy", The 7th Asian NIR Symposium (ANS 2020), 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2020, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2020 exArisara Hiriotappa, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, exPatcharanun Suksangpanomrung, exMintra Nugthum, exRUTCHADAPORN NOOTAS, exPisittinee Chapanya, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Rapid Determination of Sugarcane Qualities Based on Shredded Cane Spectra Using Short Wavelength Near-Infrared Spectroscopy", The 7th Asian NIR Symposium (ANS 2020), 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2020, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2021 exArisara Hiriotappa, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, exPatcharanun Suksangpanomrung, exMintra Nugthum, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "Rapid analysis of sugarcane qualities in raw sugar milling process using near-infrared spectroscopy", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย