การจ้างสำรวจข้อมูลทางการตลาด โครงการขับเคลื่อนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร OTOP ในพื้นที่จังหวัดเมืองรองด้านการท่องเที่ยว ในเขตภาคกลางตามความต้องการนักท่องเที่ยวชาวจีน