โครงการวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2012

128

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

209

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

6

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

153

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

18

Award

รางวัล ปี 2012

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 16 Project 10 13 0 0
2012 เคยู-ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 7 8 0 0
2012 การศึกษาการแยกบริสุทธิ์ คุณลักษณะเอนไซม์แมนนาเนส จาก Acinetobacter sp. และประเมินศักยภาพการเป็นสารพรีไบโอติกของแมนโน-โอลิโกแซคคาไรด์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2012 การเปลี่ยนเป็นน้ำตาลพร้อมกับการหมักกรดแลกติกจากแป้งมันสำปะหลังโดยเชลล์ตรึงเชื้อรา Rhizopus oryzae ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายฟีนอลและความเข้มข้นของฟีนอลที่สามารถย่อยสลายได้โดยแบคทีเรีย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อผลผลิตและปริมาณแป้งในหัว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2012 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงแดงเพื่อลดปริมาณอะฟลาทอกซิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของสตาร์ชโปรตีนและไขมัน และการใช้ไมโครเวฟร่วมกับการอบด้วยลมร้อน สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากแป้งข้าวที่มีค่าอัตราการย่อยได้ของแป้งต่ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 ผลของกระบวนการเอกซ์ทรูชันต่อปริมาณและสมบัติด้านพรีไบโอติกของเส้นใยอาหารที่ละลายน้ำได้จากกากมะพร้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 แบบจำลองทฤษฎีแถวคอยสำหรับโรงงานอ้อยในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2012 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่อิ่มอบแห้งด้วยส่วนประกอบอาหาร กระบวนการและการใช้แบบจำลอง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การวิเคราะห์ผลของส่วนประกอบอาหารและกระบวนการแช่อิ่มต่อคุณภาพของผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2012 การออกแบบกระบวนการอบแห้งผลไม้แช่อิ่มโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2012 แผนผังความชอบผู้บริโภคและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้สเปโตรสโคปีย่านใกล้อินฟาเรดแบบรวดเร็วของสมบัติทางกายภาพเคมีในผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 สมบัติทางเคมีและชีวภาพของสารพฤกษเคมีที่ละลายในน้ำมันจากรำข้าวพันธุ์สี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 ชนิดและปริมาณของไฟโตสเตอรอลและองค์ประกอบของไขมันในข้าวพันธุ์สี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2012 ประสิทธิผลของสารพฤกษเคมีที่ละลายในน้ำมันจากรำข้าวพันธุ์สีที่ถูกห่อหุ้มในลิโพโซมด้นการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันในเซลล์โมเดล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20222017 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 63 Project 32 56 4 0
2012 การเคลือบผักและผลไม้ด้วยเซอีนโปรตีนในรูปแบบนาโนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพด้านประสาทสัมผัสของมะม่วงสุกหลังผ่านกระบวนการให้ความร้อนเพื่อแปรรูปเป็นมะม่วงพิวเร่ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2012 การศึกษาลักษณะทางประสาทสัมผัสด้านกลิ่นรสและเนื้อสัมผัสของมะมะวงสายพันธุ์ต่างๆ ที่ระดับความสุกต่างกัน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคชาวไทยต่อผลิตภัณฑ์ปลาปรุงรส ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2012 การศึกษาชนิดของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของพุดดิ้งมอนไข่ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2012 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังมอนไข่ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 ผลของไคโตแซนในการเคลือบ Lentinus polychrous Lev. ต่อการกำจัดสีรีแอคทีฟ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 การเสริมฤทธิ์ระหว่างน้ำมันกะเพราและเมทาบอไลท์ของ Lactobacillus reuteri KUB-AC: กิจกรรมการยับยั้งแบคทีเรียและการเป็นสารแอนติออกซิแดนท์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 การเพิ่มกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันปาล์มด้วยการเติมน้ำมันกะเพรา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดน้ำมันกะเพราด้วยน้ำโดนการใช้ ultranosication ร่วมกับ tween 80 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 ผลของเอนไซม์ในการสกัดน้ำมันหอมระเหยกะเพราด้วยน้ำมันปาล์ม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมสารผสมระหว่างเมทาบอไลท์ของ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 และน้ำมันกะเพราสำหรับการทำแห้งแบบพ่นฝอย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 การติดตามกระบวนการหมักเอทานอลโดยการวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 ไวน์หวานจากผลหม่อน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 การผลิตพอลิ-บีตา-ไฮดรอกซีบิวทิเรต โดยจุลินทรีย์เพื่อใช้ผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์อาหาร หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 3 1 0
2012 การเพิ่มผลิตภาพทางการผลิตด้วยตัวแบบการผลิตเพื่อลูกค้าแบบมวลรวม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2012 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำสลัดครีมจากน้ำส้มสายชูหมักเมล่อน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญญาหารชนิดแท่งเสริมใยอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 ผลของกรใช้ความร้อนแบบโอห์มมิคต่อคุณภาพสับปะรดพร้อมบริโภค หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 2 0 0
2012 ผลของการทดแทนแป้งสาลีบางส่วนด้วยแป้งเผือกต่อคุณสมบัติด้านรีโอโลยีของส่วนผสมและคุณภาพโดนัทเค้ก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2012 การประยุกต์ใช้สเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดคลื่นสั้นวัดปริมาณน้ำในน้ำผึ้งดอกลำไย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 3 0 0
2012 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้สเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณน้ำ โปรตีน และไขมันแบบไม่ทำลายตัวอย่างในโดนัทเค้กจากแป้งข้าว หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 2 0 0
2012 จลพลศาสตร์การสูญเสียน้ำและการอมน้ำมันในระหว่างการทอดเผือกแบบน้ำมันท่วม หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2012 The Production of Palmyrah Palm Powder by Foam-mat Drying หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2012 การผลิตอาหารเพื่อความมั่นคงด้านโภชนาการ: นวัตกรรมระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสารผสมอาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 4 1 0 0
2012 ผลของการเคลือบฟักทองและการใช้อัลตราซาวด์ก่อนการออสโมติกฟักทอง หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2012 การพัฒนากระบวนการผลิตลูกจากแช่อิ่มอบแห้ง หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2012 โครงการพัฒนาระบบการขายและแผนการตลาดโปรตีนเกษตร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2012 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของสารผสมระหว่างแป้งมันสำปะหลังและไฮโดรคอลลอยด์ที่มีส่วนประกอบอาหารอื่นเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 4 0 0
2012 ผลของการดัดแปรสตาร์ชข้าวที่ระดับโพลีเมอไรเซชันต่างๆต่อวิทยากระแสของเจลและการเสริมกันกับสารไฮโดรคอลลอยด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2012 การศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนในข้าวขาวหักเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้ข้าวในการผลิตเบียร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2012 อิทธิพลของการลอกกาวแบบใหม่ที่มีผลต่อสมบัติเชิงเคมีและกายภาพของไหมจากแหล่งภายในและต่างประเทศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 สภาพของบรรยากาศต่อการเจริญของเชื้อที่สร้างอะฟลาทอกซิน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2012 การสร้างมูลค่าจากวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งเจิร์มถั่วเหลืองที่มีไอโซฟลาโวนชนิดอะไกลโคนสูงและการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2012 การใช้ประโยชน์จากน้ำมันทีทรีที่ผลิตในประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีระดับนาโน : 1. ผลิตภัณฑ์แผ่นป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ระงับกลิ่นในรองเท้า 2. ผลิตภัณฑ์สเปรย์ป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ระงับกลิ่นเท้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 1 0
2012 ผลของการเชื่อมข้ามของโปรตีนข้าวโดยเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสและทรานส์เฟอเรสต่อคุณสมบัติของเจลข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2012 การศึกษาปรากฎการณ์ไมเกรชันของฟิล์มที่ย่อยสลายได้จากยางธรรมชาติและโพลีแลคติกแอซิด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 สารต้านออกซิเดชันจากสารสกัดจากน้ำมันกานพลูในฟิล์มพอลิเอทิลีน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2012 ผลของสารเติมแต่งต่อเสถียรภาพทางแสงและสมบัติเชิงกลของแผ่นวัสดุเชิงประกอบผงไม้/พอลิไวนิลคลอไรด์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2012 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับกระบวนการแช่เยือกแข็งข้าวหุงสุกบรรจุกล่อง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2012 ความเสถียรต่อแสงของสีดิสเพิร์สชนิดโมโนเอโซบนผ้าพอลิเอสเทอร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2012 ใช้ประโยชน์กากเบียร์เพื่อการพัฒนากระถางต้นไม้ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2012 การผลิตผงไฮโดรไลเซทจากสารสกัดโปรตีนรำข้าวเพื่อเป็นสารยับยั้งการเกิดกลิ่นผิดปกติเนื่องจากเอนไซม์ไลพอกซีจีเนส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2012 การผลิตและวิเคราะห์คุณลักษณะสารให้กลิ่นจากโปรตีนรำข้าวเข้มข้นที่ผ่านการไฮโดรไลซ์ด้วยเอนไซม์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 5 0 0
2012 การเคลือบผักและผลไม้ด้วยเซอีนโปรตีนขนาดนาโนเมตรเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 ผลกระทบของสัมปสิทธิการถ่ายเทความร้อนของการอบต่อคุณภาพขนมเค้กเนยสด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การสกัดกรดไฮยาลูโรนิคจากลูกนัยน์ตาปลาทูนา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2012 ผลของการใช้เทคนิคการแทรกซึมภายใต้ภาวะสุญญากาศสำหรับการแช่อิ่มผลแก้วมังกร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การพัฒนาเทคนิคมัลติเพล็กซ์ เรียล-ไทม์ ไซเบอร์ กรีน พีซีอาร์ ร่วมกับอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวชนิดเดียว เพื่อตรวจสอบ Salmonella spp., Listeria monocytogenes และ Escherichia coli O157:H7 ในอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2012 การใช้ไคโตซานเป็นสารทดแทนวัตถุกันเสียในก๋วยเตี๋ยว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2012 ผลของธาตุอาหารเสริมต่อการเจริญเติบโตและปริมาณโปรตีนของสาหร่าย Spirulina maxima ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 2 0
2012 การศึกษาคุณสมบัติทางโครงสร้าง สัณฐานวิทยา และอุณหภาพของเส้นใยนาโนเซลลูโลสจากเปลือกผลไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2012 การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการย้อมสีดีสเพิร์สบนผ้าพอลิเอสเตอร์โดยใช้เทคนิคการปั่นผสมความเร็วสูงและอัลตราซาวด์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0
2012 ผลของสายพันธุ์และกระบวนการผลิตน้ำผลไม้ต่อคุณสมบัติการต้านออกซิเดชันและสารประกอบฟีนอลิกในน้ำองุ่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การศึกษาสารกลุ่มฟลาโวนอยด์จากสารสกัดกระชายเหลืองเพื่อใช้เป็นสารต้านออกซิเดชันในอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การปลดปล่อยสารต้านอนุมูลอิสระและคุณสมบัติของฟิล์มเจลาตินที่ใส่สารต้านอนุมูลอิสระ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2012 การเตรียมและศึกษาคุณสมบัติของสารสกัดเอนไซม์โปรติเอสในเปลือกมะม่วงและการนำไปปรับปรุงความนุ่มของเนื้อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2012 ผลของผงคอร์นเค้กต่อคุณภาพแบทเทอร์และผลิตภัณฑ์ไก่ชุบทอด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2012 การพัฒนาคณะผู้ทดสอบและสร้างมาตราฐานการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์ซอสและเครื่องปรุงรสเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสนับสนุนนโยบาย Thailand Food Valley หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การเตรียมฟิล์มฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชโดยกระบวนการอัดรีดฟิล์มเป่า หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2012 การรักษาความสดใหม่ของมะพร้าวน้ำหอม: การใช้กรรมวิธีทางเลือกใหม่และการเก็บรักษาในสภาพบรรยากาศดัดแปลงเพื่อลดการใช้สารกลุ่มซัลไฟท์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2012 การใช้เครื่องอบไมโครเวฟอุตสาหกรรมแบบสายพานต่อเนื่องในการผลิตแคบหมูสำเร็จรูปในเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 74 Project 31 58 8 0
2012 การออกแบบคลังสินค้าสำหรับผู้กระจายสินค้ารายย่อย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2012 ภาชนะบรรจุสำหรับไมโครเวฟ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การเตรียมถ่านกัมมันต์จากเศษยางรถยนต์ด้วยกระบวนการกายภาพ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2012 กระบวนการหมักกรดแลกติกและการทำให้แลกติกบริสิทธิ์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2012 การวิเคราะห์ภาวะการตลาดบรรจุภัณฑ์ในระบบห่วงโช่อุทานอาหารแช่เย็นแช่เข็ง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกินเล่นสำหรับสุนัขชนิดแท่งกึ่งเปียกจากเนื้ออกไก่ผสมเนื้อไก่แยกกระดูกด้วยเครื่องเสริมสารเพิ่มความน่ากินสำหรับสุนัข หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2012 กระบวนการเอ็นแคปซูเลชันของสาร 2-Phenylethyl isothiocyanate หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การเพิ่มศักยภาพของชุดตรวจสอบสารพิษเชื้อราซีราลีโนนและอิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์สำหรับอะฟลาทอกซินเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 2 0 0
2012 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์การปลอมปนในข้าวหอมมะลิเปลือกและข้าวหอมมะลิขาวอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด ที่ปรึกษาโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2012 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากผ้าไหมเพื่อการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การพัฒนาฟิล์มเป่าแตกสลายได้ทางชีวภาพจากวัสดุผสมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/พอลิแลคติกแอซิด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2012 การพัฒนาวัสดุทางการบรรจุแบบแอคตีฟและอินเทลลิเจนท์ฐานอนุภาคนาโน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 7 0 0
2012 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเคลือบไมโครแคปซูลเจลาตินที่ห่อหุ้มน้ำมันกระเพราเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2012 การศึกษาการสกัดน้ำมันหอมระเหยและสารหอมจากจันทน์กระพ้อ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การสังเคราะห์พอลิแลกติกแอซิดโดยใช้เอนไซม์ไลเพสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันแบบเปิดวง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 4 13 7 0
2012 การปรับรูปแบบโซ่อุปทานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 4 0 0
2012 การปรับรูปแบบโซ่อุปทานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การพัฒนาข้าวเหนียวเปียกบรรจุกระป๋องจากข้าวเหนียวกล้องงอก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2012 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากข้าวกล้องงอกสำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 1 0
2012 การพัฒนาแยมแครอทสูตรน้ำตาลน้อย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 หมู่บ้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี-หมู่บ้านผักและผลไม้อินทรีย์ ที่ปรึกษาโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การศึกษาการเกิดสีน้ำตาลโดยไม่อาศัยเอนไซม์ในกระบวนการเก็บรักษาน้ำมะพร้าว UHT หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2012 การจัดทำร่างมาตรฐานการตามสอบและกระบวนการพัฒนาความสามารถตามสอบ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การพัฒนาเครื่องเขียนที่สามารถย่อยสลายได้จากยางพาราและโพลิแลคติกแอซิด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การวิิเคราะห์ปฎิสัมพันธ์ของสตาร์ซ โปรตีน และไขมัน และการใช้ไมโครเวฟร่วมกับการอบด้วยลมร้อนสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากแป้งข้าวที่มีค่าอัตราการย่อยไ้ด้ของแป้งต่ำ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2012 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงแดงเพื่อลดปริมาณอะฟลาทอกซิน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2012 การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากวัสดุผสมพอลิแลคติกแอซิด/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ชโดยการขึ้นรูปแบบฉีด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2012 การพัฒนาผลไม้แช่เยือกแข็งของไทยให้ทนต่อการแช่เยือกแข็งและทำละลาย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2012 การขยายกำลังการหีบอ้อยที่เหมาะสมในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2012 Risk profile of aflatoxin producing fungi contaminated in husked and color rice in Thailand: Impoct from climate change หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2012 การวิจัยคุณลักษณะจำเพาะต่อการแปรรูปของข้าว 84 พันธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ: ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพมูลค่าเพิ่มจากข้าวสายพันธุ์เด่นของมหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2012 การพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มแบบเกษตรอินทรีย์ และการศึกษากระบวนการผลิตข้าวฮางเพื่อยกระดับความปลอดภัยและโภชนาการ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 2 0 0
2012 นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าเมล็ดปาล์มน้ำมัน/การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนยถั่วลิสงเลียนแบบจากเนื้อเมล็ดในปาล์ม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0
2012 แผนงานวิจัย: การพัฒนาแถบชี้วัดปริมาณเอทานอลสำหรับติดตามการเสื่อมเสียของผลไม้ที่เก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ: กรณีศึกษา มะม่วงน้ำดอกไม้โครงการวิจัย: การพัฒนาแถบชี้วัดเอทานอล ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การวิจัยคุณลักษณะจำเพาะต่อการแปรรูปของข้าว 84 พันธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ: ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพมูลเพิ่มจากข้าวสายพันธุ์เด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2012 เทคโนโลยีทางเลือกใหม่สำหรับการวิเคราะห์คุณภาพมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การวิเคราะห์คุณภาพแป้งมันสำปะหลังแบบรวดเร็วและไม่ทำลายตัวอย่างโดยใช้เทคนิคสเปกโตรสโกปีิิอินฟราเรดย่านใกล้ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพของพริกชี้ฟ้าแห้งเพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2012 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากข้าวไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 3 0 0
2012 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพริกชี้ฟ้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกสู่ภูมิภาคอาเซียนและลดปัญหาวัตถุดิบล้นตลาด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2012 Valorization of stabilized and recycled natural rubber (NR) and blends of NR/hydrogenated acrylonitrile butadienne rubber (HNBR) through their adhesive and frictional properties หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 4 0 0
2012 การพัฒนาตัวชี้วัดเปลี่ยนสีได้สำหรับช่วยการออกแบบกระบวนการผลิตทางความร้อนของอาหาร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 4 0 0 0
2012 ผลิตภัณฑ์น้ำสลัดน้ำใสจากน้ำมันรำข้าวบีบเย็น หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากข้าวกล้องธัญพืชที่ได้จากกระบวนการ MED TECH หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การพัฒนาคุณภาพก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่และสดเส้นเล็ก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2012 ความเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคระหว่างประเทศและกลยุทธ์การทดสอบเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 3 0 0 0
2012 การทดสอบผลิตภัณฑ์ไอศกรีมด้วยวิธีทางประสาทสัมผัส หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 โครงการพิเศษการเตรียมการสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย เข้าร่วมงาน BIFF & BIL 2012 (Workshop) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2012 การทดสอบความชอบรวมของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์นมเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์คู่แข่ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 โครงการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การวิเคราะห์เดกแตรนในอุตสาหกรรมน้ำตาล หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2012 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวที่ปราศจากกลูเตน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การทดสอบทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนาของผลิตภัณฑ์น้ำส้ม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ที่ก่อให้เกิดขยะบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2012 การออกแบบบรรจุภัณฑ์เวชภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 Market study on laminated materials for packaging application หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การพัฒนากระบวนการผลิตกรดเลคติก ชนิด แอล และ ดี จากแป้งมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 PCA and its application หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวพร้อมดื่ม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การประยุกต์ใช้เอนไซม์เดกเตรนเนสเพื่อย่อยเดกเตรนในกระบวนการผลิต หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2012 การวิจัยและพัฒนาเนื้อหาข้อมูลอาหารท้องถิ่น โครงการจัดแสดงสินค้าแนวคิดการพัฒนาร้านค้า (Concept Shop) และผลิตภัณฑ์ต้นแบบ OTOP หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การพัฒนาสูตรแป้งปอเปี๊ยะโดยใช้แป้งข้าวโพดหรือแป้งมันสำปะหลังสำหรับเครื่องผลิตปอเปี๊ยะแบบอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 โครงการคูปองนวัตกรรมเรื่อง แผ่นกำจัดเอทิลีนในบรรจุภัณฑ์ขนส่งเพื่อยืดอายุของสินค้าเพื่อการเกษตร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวเพื่อขัดหินปูนสำหรับสุนัขแบบเนื้อเหนียวหยุ่น หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้ากษตรและอาหารเพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลในโรงงาน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การพัฒนาสูตรน้ำแป้งปอเปี๊ยะเพื่อการผลิตด้วยเครื่องจักร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 โครงการทดสอบความชอบของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์น้ำแครนเบอรี่เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์คู่แข่ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนาของสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาล หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 โครงการศึกษาและพัฒนาตัวแบบการประเมินแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ปี 2556-2559 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของนีโอโซมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากไหมอีรี่ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2012 Gains from Losses of Root and Tuber Crops ที่ปรึกษาโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 1 0 0
2012 การสร้างคุณค่าในโซ่อุปทานอาหารพร้อมบริโภค หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การปรับรูปแบบโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0