โครงการวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2022

71

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

90

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 86 Project 1 1 0 0
2022 ระบบบรรจุและบรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับขนส่งและกระจายผลิตผลเกษตรมูลค่าสูงในโซ่ความเย็นระดับภูมิภาคและนานาชาติ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 อุปกรณ์บันทึกข้อมูลเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง และโปรแกรมช่วยตัดสินใจในการจัดการโซ่ความเย็นเพื่อลดการใช้พลังงานและความสูญเสีย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การพัฒนาการปลูกพืชผักเมืองหนาวคุณภาพสุูงโดยโรงงานผลิตพืชด้วยแสงเทียม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การศึกษาผลของการเสริมฤทธิ์ร่วมกันของสารวิทีซินและไอโซวิทีซินจากเปลือกถั่วเขียวในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง: การเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของการออกฤทธิ์การต้านน้ำตาลในเลือดและกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ และผลต่อองค์ประกอบของจุลินทรีย์ในลำไส้ (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2564) หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 แผนงานการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มเรื่อง อ้อยและน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 กระบวนการทำแมนโนโอลิโกแซ็คคาไรด์จากกากเนื้อมะพร้าวให้บริสุทธิ์ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การขับเคลื่อนโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์สับปะรดแบบครบวงจรเพื่อสร้างคุณค่าและความยั่งยืนแก่เกษตรกรไทยสู่สากล ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 1 0 0
2022 การปรับปรุงสมรรถนะและคุณภาพของพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลทรีไซเคิลเพื่ออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการเลี้ยงไหมอีรี่ เพื่อสนับสนุนการผลิตรังไหมสู่การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนสิ่งทอและอาหาร ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากสตาร์ชมันสำปะหลังดัดแปร ผสม PBAT ด้วยกระบวนการอัดรีดแบบเป่าฟิล์ม หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพฐานสตาร์ชมันสำปะหลังสำหรับการบรรจุอาหารแบบสุญญากาศ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การพัฒนารูปแบบการผลิตไซเลจสมบูรณ์รูปเป็นอาหารโคเนื้อ โดยเทคโนโลยีหัวเชื้อเพื่อการผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์เชิงธุรกิจ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ใหม่ พันธุ์สุวรรณ 5720 สุวรรณ 5731 สุวรรณ 5819 และสุวรรณ 5821 (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ปี 2565 หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การพัฒนาและเมินวิธีทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การพัฒนาดิจิทัลแพลทฟอร์มทางชีววิทยาระบบบูรณาการเพื่อศึกษาเครือข่ายเมแทบอลิกของไมโครไบโอมในลำไส้คนไทยกับองค์ประกอบอาหารเชิงหน้าที่ (ทุนอัฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ปี 2565) ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การเพิ่มมูลค่าชานอ้อยเพื่อการผลิตไมโครไฟบริลเลเท็ดเซลลูโลสและการประยุกต์ใช้ในโครงเลี้ยงเซลล์สำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อ (ทุนอัฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ปี 2565) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเซลลูโลสเพื่อวัสดุและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่2) หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณมหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2022 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงเพื่อความปลอดภัยอาหาร ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่2) หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณมหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2022 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตและการนำส่งสารชีวโมเลกุลเชิงหน้าที่ ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่2) หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณมหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2022 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีนวัตกรรมของโปรไบโอติกและสารสกัดจากพืชเพื่ออาหารเชิงหน้าที่ ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่2) หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณมหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2022 หน่วยวิจัยทางเทคโนโลยีการบรรจุอัจฉริยะเพื่ออาหาร ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่2) หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณมหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2022 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ฟังก์ชันขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่2) หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณมหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2022 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฎิบัติการ ปีที่ 6 ที่ปรึกษาโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การใช้ประโยชน์เศษเหลือจากการผลิตข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มและการต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 แผนงานขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์มันสำปะหลังเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การประเมินทางประสาทสัมผัสของผ้าสำหรับใช้ทำผลิตภัณฑ์สิ่งทอช่วยในการทรงตัว สำหรับผู้สูงวัยที่มีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ และเด็กพิการที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว (โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท ปี 2563) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAIN for Thailand Food Valley ภาคกลาง ประจำปี 2565 หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 นวัตกรรมการผลิตกัญชงสู่การเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 โครงการสำนักประสานงานชุดโครงการวิจัย อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การพัฒนาสารชีวภาพมูลค่าสูงจากชานอ้อยเพื่อการแข่งขันได้ของอุตสาหกรรมน้ำตาลประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การผลิตชุดตรวจอย่างรวดเร็วเพื่อเฝ้าระวังภาวะหัวใจล้มเหลวและพร่องวิตามินดีเพื่อสุขภาวะที่ดีในผู้สูงวัย ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 ระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านอาหารเพื่ออนาคต หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 นวัตกรรมระบบฟาร์มเลี้ยงและพัฒนาอาหารจากจิ้งหรีดเพื่อเป็นอาหารแห่งอนาคต หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาวัคซีน ระบบนำส่งวัคซีน และโปรไบโอติคส์ เพื่อควบคุมโรคในสัตว์น้ำ (Development of delivery system and probiotics for the control of aquatic animals) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 นวัตกรรมการใช้ประโยชน์แหนเป็ดและจุลินทรีย์ร่วมอาศัยเพื่อบำบัดน้ำเสียและพัฒนาเป็นพลาสติกชีวภาพ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาพลาสติกชีวภาพจากแหนเป็ด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนากระบวนการทำบริสุทธิ์สารอนุพันธ์ของแซนโทนที่สกัดได้จากเปลือกมังคุดโดยใช้เบดเคลื่อนที่จำลองแบบสามโซน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ครีมเทียมคืนรูปเร็วจากน้ำกะทิโดยประยุกต์ใช้เทคนิคการรวมกลุ่มของอนุภาคผงด้วยเครื่องทำแห้งแบบผสมที่มีการดัดแปลง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การสืบค้นเส้นทางการปนเปื้อนแบคทีเรียก่อโรคในลำไส้และเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส จากฟาร์มสุกรสู่โรงชำแหละและความสัมพันธ์กับการติดเชื้อมนุษย์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การตกแต่งสำเร็จผ้าไหมเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลรักษาด้วยสารตกแต่งสำเร็จที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 อิทธิพลของการจัดเรียงตัวอนุภาคในชั้นเคลือบต่อสมบัติการป้องกันการซึมผ่านของบรรจุภัณฑ์ฐานชีวภาพ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 เทคโนโลยีเพิ่มสมรรถนะเชิงหน้าที่สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารจากพลาสติกชีวภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แอคทีฟจากพลาสติกชีวภาพที่มีประสิทธิภาพดูดซับออกซิเจน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาวัสดุนาโนคอมโพสิตจากพลาสติกชีวภาพสำหรับบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การออกแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์สำหรับระบบการบรรจุแบบ ดัดแปลงสภาพบรรยากาศเพื่อการยืดอายุผลิตผลสด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 ผลของส่วนผสมพลาสติกชีวภาพต่อการไมเกรชัน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การปรับเปลี่ยนสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้และความสัมพันธ์กับโรคอ้วนโดยพรีโอติกส์และโปรไบโอติกส์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การศึกษาตัวบ่งชี้ชีวภาพเชิงเมตาบอลิกและภาวะการอักเสบ เและจุลินทรีย์ในลำไส้ของผู้ใหญ่ ไทยที่มีภาวะนํ้าหนักเกิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การประยุกต์ใช้โปรไบโอติกส์เพื่อการปรับเปลี่ยนสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ของผู้ที่มีภาวะอ้วน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 ผลของสารสกัดตรีผลาต่อการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเชื้อจุลชีพในลำไส้ของผู้ที่มีภาวะอ้วน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 อิทธิพลของการประยุกต์ใช้พรีไบโอติกส์จากสารสกัดผำต่อการปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ของผู้ที่มีภาวะอ้วน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 สาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida): องค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและบูรณาการกระ บวนการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 ผลของส่วนประกอบสารสกัดสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida) ต่อคุณสมบัติฟิล์มเพื่อการ พัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ชีวฐาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การย่อยสลายขยะจากสิ่งทอด้วยเทคโนโลยีสีเขียวและการประยุกต์ใช้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การเพิ่มมูลค่าของขยะสิ่งทอประเภทฝ้าย-พอลีเอสเทอร์ สำหรับใช้เป็นเส้นใยรีไซเคิล PETเพื่อประยุกต์ใช้ในผ้ายืด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การประยุกต์ใช้นาโนเซลลูโลสที่ได้จากขยะสิ่งทอ สำหรับวัตถุดิบชีวภาพเพื่อใช้ในฟิล์มคอมโพสิต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาพรีไบโอติกจากสาหร่ายทะเลเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 สารกระตุ้นกลิ่นรสและรสชาติอาหารสำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดวานิลลาไทยด้วยเทคโนโลยีใหม่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 ผลของกลิ่นรสวานิลลาในโมเดลอาหารที่มีนํ้าตาลที่แตกต่างกันต่อการรับรู้รสหวานของผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การศึกษาผลของวิธีการเตรียมต่อรสอูมามิและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของเห็ดแครง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 ผลของเห็ดแครงในการเสริมรสเค็มของโซเดียมคลอไรด์ในโมเดลสารละลายและ โมเดลอาหารเพื่อการพัฒนาอาหารลดโซเดียมสำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 ผลของกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อนต่อลักษณะของกลิ่นรสวนิลาและรสอูมามิ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2022 ผลของการใช้สารเสริมกลิ่นรสวานิลลาและรสอูมามิในอาหารลดนํ้าตาลและลดโซเดียมต่อการรับรู้ กลิ่นรสของผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนากระบวนการผลิตพลาสติกชีวภาพพอลิแลกติกแอซิด (PLA) จากชีวมวลทางการเกษตรและการใช้ประโยชน์เป็นบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมประมง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนากระบวนการผลิตกรดแลคติกด้วยกระบวนการเฟอร์เมนเตชั่นและการโพลิเมอร์ไรซ์เซชั่นเพื่อพัฒนาพลาสติกชีวภาพพอลิแลกติกแอซิด (PLA) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 นวัตกรรมพอลิเมอร์ปลดปล่อยสารระเหยเพื่อเสริมคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์อาหารฐาน PLA สำหรับผลิตภัณฑ์ประมง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 แนวทางใหม่ในการลดความเสี่ยงจากการได้รับสัมผัสสารไนไทรต์และสารก่อมะเร็งไนโตรซามีนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปของคนไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 คุณภาพและความปลอดภัยทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปไนไทรต์ตํ่าและแนวทางการลดสารก่อมะเร็งไนโตรซามีนในผลิตภัณฑ์ปรุงสุก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปด้วยวิธีการให้ความร้อนแบบโอห์มมิก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การใช้เทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดและฟลูออเรสเซนส์ในการวิเคราะห์การกระจายตัวและปริมาณไนไทรต์คงเหลือผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนา Lactobacillus reuteri KUB-AC5 สายพันธุ์ใหม่ด้วยแนวทางชีววิทยาสังเคราะห์ สำหรับการหมักเซลล์ความหนาแน่นสูงของการผลิตโปรไบโอติก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาแบบจำลองเมแทบอลิกระดับจีโนมเพื่อเพิ่มการผลิตชีวมวลของ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การศึกษายีนที่มีผลต่อ oxidative stress ใน Lactobacillus reuteri KUB-AC5 และการใช้เทคนิคการตัดต่อพันธุกรรมเพื่อลด oxidative stress เพื่อเพิ่มผลผลิตชีวมวล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การทดสอบคุณสมบัติความเป็นโปรไบโอติกของ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 ที่ปรับเปลี่ยนพันธุกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อและการหมักชีวมวลความเข้มข้นสูงของ Lactibacillus reuteri KUB-AC5 สายพันธุ์ใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาวัสดุฐานพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การศึกษาโครงสร้างจุลภาคที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการผ่านได้ของแก๊สและสมบัติทางกายภาพของฟิล์มฐานพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่ผ่านการดึงยืด สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การปรับปรุงความเหนียวของวัสดุผสม PLA/TPS โดยการเติม PBS ร่วมกับการดึงยืดสองทิศทาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การเตรียมฟิล์มหายใจได้ฐานพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต สำหรับการเก็บผักและผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติทางการบรรจุของวัสดุฐานพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาวิธีการเตรียมตัวอย่างแบบ QuEChERs สำหรับการตรวจสอบการปนเปื้อนสารพิษเชื้อราในสมุนไพรด้วยวิธี HPLC และการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในการได้รับสารพิษเชื้อราจากการบริโภคสมุนไพร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2022 นวัตกรรมการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์จากกระดาษผ้ายีนส์รีไซเคิลเคลือบสารตกแต่งกันน้ำและกันไฟด้วยเทคนิคขึ้นรูปโมลเย็น ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การพัฒนาส่วนผสมฟังก์ชั่น เพื่อเป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0