การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำพริกอ่องเพื่อยืดอายุการเก็บ