โครงการวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2015

103

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

111

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

23

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

127

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

14

Award

รางวัล ปี 2015

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 15 Project 4 7 0 0
2015 โครงการติดตามประเมินผลและขยายผลโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อผลผลิตและปริมาณแป้งในหัว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 ระบบการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณสำหรับหน่วยวิจัย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การพัฒนากระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกันเพื่อการผลิตเอทานอล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2015 การพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าแบบสองขั้นตอนเพื่อผลิตโพลิแซคคาไรด์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การดัดแปรสตาร์ชข้าวเพื่อใช้เป็นวัสดุผนังในการเอ็นแคปซูเลทและปลดปล่อยโทโคฟีรอลในระบบทางเดินอาหารจำลอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2015 การให้ความร้อนแบบโอห์มมิคสำหรับอาหารเหลวผสมชิ้นอาหารในภาชนะบรรจุ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2015 สมบัติการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของผ้าถักเส้นด้ายควบฝ้ายผสมสเตนเลส หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การพัฒนากระบวนการหมักเอทานอลจากลำต้นปาล์มน้ำมันที่ผ่านพรีทรีตเมนต์โดยใช้ระบบการเพาะเลี้ยงร่วมของยีสต์และแบคทีเรีย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2015 การพัฒนาวัสดุคอมพอสิทของเส้นใยลำต้นปาล์มเพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับเสียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาหัวมันสำปะหลังสดของไทยและแนวโน้มความสัมพันธ์ของราคาหัวมันสำปะหลังกับราคาของพืชชนิดอื่น ๆ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 การประเมินเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อช่วยในการคัดเลือกมันสำปะหลังลูกผสมที่มีค่าอุณหภูมิแป้งสุกต่ำ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์ไบโอแอคทีฟจากฟิล์มโปรตีนร่วมกับนาโนเซลลูโลสสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีรูพรุนเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ (3DOM TiO2) ในการตกแต่งเพื่อเพิ่มสมบัติพิเศษบนสิ่งทอประเภทผ้าพอลิเอสเตอร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การศึกษาผลของการตกแต่งด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์อนุภาคขนาดนาโนเมตรต่อสมบัติการทำความสะอาดด้วยตัวเองและการย้อมสีดีสเพิร์สบนผ้าพอลิเอสเตอร์และพอลิแล็กติกแอซิด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0

External Active Project

Year:

<< 20222017 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 42 Project 27 27 25 0
2015 ปัจจัยในการกำหนดราคามันสำปะหลังสดของไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2015 อิทธิพลของสารไบโอพอลิเมอร์บางชนิดที่มีต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ไก่ชุบทอดไก่แช่แข็งที่ผ่านการอุ่นด้วยไมโครเวฟ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 ผลของความถี่และความแรงของสนามไฟฟ้าแบบปานกลางต่อการตายของ Escherichia coli O157:H7 ในน้ำส้ม หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 ความผันผวนของราคา ปริมาณซ์้อขาย และความลึกของตลาดในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าของเอเชีย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2015 ผลประกอบการทางการเงินของอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและขนาดใหญ่ของไทย การสร้างประสิทธิภาพด้านการลดต้นทุนและการสร้างมูลค่าเพิ่ม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 การประเมินเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อช่วยในการคัดเลือกมันสำปะหลังลูกผสมที่มีค่าอุณหภูมิแป้งสุกต่ำ ที่ปรึกษาโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 การกำจัดซัลโมเนลลาและเอสเชอริเชีย โคไลบนผักใบโดยใช้เทคโนโลยีไมโครบับเบิลร่วมกับสารฆ่าเชื้อ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 ผลของไอน้ำร้อนยวดยิ่งที่มีต่อคุณภาพ สารต้านอนุมูลอิสระ และการนำไปใช้ประโยชน์ในรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 1 1 0 0
2015 การกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารทะเลโดยใช้เทคโนโลยีไมโครบับเบิลร่วมกับสารฆ่าเชื้อ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 โครงการศูนย์วิจัยความปลอดภัยอาหารมาตรฐานสากล หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 โครงการวิจัยเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 3 2 4 0
2015 ผลของกระบวนการปรับสภาพและการทำแห้งต่อลักษณะของผลิตภัณฑ์อบแห้งที่ทำจากกระดูกปลาแซลมอน หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 การเพิ่มผลผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมแบบไร้อากาศระหว่างกากไขมันกับเศษอาหาร: การเติมแบคทีเรียย่อยสลายกรดไขมันอิสระสายยาว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2015 การใช้ด่างเพื่อทดแทนบอแรกซ์ในขนมจากข้าวเหนียว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2015 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กแบบมิกโซโทรฟิกเพื่อผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การวัดคุณสมบัติต้านการเกิดออกซิเดชันเพื่อใช้เป็นแนวโน้มในการเป็นตัวบ่งชี้คุณสมบัติต้านการอักเสบ : กรณีศึกษาในสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การพัฒนาระบบให้ความร้อนแบบโอห์มมิคสำหรับอาหารในบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 การศึกษาการเตรียมอะราบิโนไซโล-ออลิโกแซ็กคาไรด์จากรำข้าวสายพันธุ์ไทยที่มีปริมาณอะราบิโนไซแลนสูงโดยการใช้เอนไซม์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2015 โครงการการพัฒนายางธรรมชาติชนิดความหนืดคงที่และการนำไปใช้งานสำหรับยางล้อรถยนต์ประหยัดพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2015 การปรับปรุงความสามารถในการต้านทานความชื้นของวัสดุผสมระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและพอลิบิวทิลีนอะดิเพทโคเทเรฟทาเลทด้วยการใช้น้ำตาลแอลกอฮอล์เป็นพลาสติไซเซอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การหมักพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตจากไฮโดรไลเสตลำต้นปาล์มเพื่อผลิตโคพอลิเมอร์ชีวภาพ (PHB-PLA) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 6 0
2015 เครื่องวัดระดับน้ำทะเลและภูมิอากาศอัตโนมัติในป่าชายเลน ส่งผ่านข้อมูลด้วยระบบ 3 G ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การตกแต่งผ้าพอลิเอสเทอร์ด้วย 3DOM ซิลิกาเพื่อให้มีสมบัติยับยั้งจุลินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การบ่งชี้องค์ประกอบและปริมาณกรดไขมันในน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์และการปลอมปนด้วยวิธีแบบรวดเร็วและไม่ทำลายตัวอย่าง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 ผลของกะทิและชนิดน้ำตาลต่อคุณภาพของเจลที่มีแป้งข้าวเจ้าเป็นส่วนผสมหลักโดยใช้ลอดช่องไทยแช่เยือกแข็งเป็นแบบจำลอง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2015 การวิเคราะห์ผลของไฮโดรคอลลอยด์และแป้งมันสำปะหลังต่อสมบัติทางกายภาพของเค้ก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2015 ผลของอุณหภูมิและเวลาของการย่างต่อคุณภาพพริกแห้งและพริกป่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2015 การสังเคราะห์สีรีแอคทีฟ-ดิสเพิร์สสำหรับการย้อมผ้าถักผสม PLA/ฝ้ายขั้นตอนเดียว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2015 การผลิตพอลิแกมมากลูตามิกแอสิดไฮโดรเจลจากการหมักกากผงชูรส (อามิอามิ) เพื่อใช้ผลิตปุ๋ยชีวภาพสำหรับกล้วยไม้ส่งออก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 0 3 0
2015 การรักษาเสถียรภาพของแอนโทไซยานินจากสารสกัดจากรำข้าวที่มีสีด้วยการห่อหุ้มด้วยโปรตีนรำข้าวเข้มข้น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 การผลิตกรดแกมมาอะมิโนบิวทิริก(GABA)จากรำข้าวร่วมกับโปรตีนใบหม่อนเข้มข้นเพื่อเสริมในผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลือง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2015 ผลของน้ำตาลและอุณหภูมิต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของกะทิ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2015 ผลของความร้อน ความเป็นกรดด่าง และสภาวะทางเดินอาหารจำลองต่อความคงตัวของกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งการเจริญแบคทีเรียของน้ำมันหอมระเหยกะเพรา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การศึกษากลยุทธ์ในการทำลายสปอร์ของแบคทีเรียตัวแทนของ Clostridium botulinum ที่ยึดเกาะอยู่กับพื้นผิวสัมผัสอาหารชนิดต่างๆ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 การศึกษาสารให้กลิ่นใบมะกรูดที่กักเก็บด้วยสตาร์ชเพื่อเพิ่มความคงตัวของสารให้กลิ่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2015 ผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าต่อการรอดชีวิตของแลคติกแอซิดแบคทีเรียในการทำแห้งแบบ Freeze-drying ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 2 0
2015 ไส้บรรจุต้านจุลินทรีย์ชนิดคอลลาเจนที่ผ่านการอิมเพรคด้วยไนซิน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2015 การใช้ประโยชน์จากกากอ้อยสำหรับผลิตฟิล์มนำไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การคัดแยกและการจำแนกแบคทีเรียบาซิลลัสสายพันธุ์ที่เป็นโพรไบโอทิกจาก กระบวนการหมักกะปิแบบพื้นเมือง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2015 การสกัดสารประกอบฟีนอลิกจากกากเมล็ดทานตะวันโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2015 โครงการติดตามประเมินผลและขยายผลโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเชื่อมและผงพรีไบโอติกจากแก่นตะวันสู่เชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 3 10 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 70 Project 27 19 2 0
2015 การศึกษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ FS ชนิดต่างๆ ระหว่างการเก็บ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ IC-ISP ระหว่างการเก็บ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำตาลทรายบริสุทธิ์ระหว่างการเก็บ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การพัฒนาอาหารว่างจากแป้งข้าวกล้องงอกและแป้งฟักทองโดยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2015 โครงการพัฒนาและยกระดับความน่าเชื่อถือด้านสุขอนามัยของสินค้าอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออกในตลาดเอเซียและสหภาพยุโรป หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 THAIGERM-037: AgroFibre(Thai-German Agro-based Fibre Exchange Programme-Sustainable Development: From Plant to Product) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 1 0 0 0
2015 การส่งเสริมธุรกิจการตลาดผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมครามเพื่อการจับคู่ธุรกิจ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 โครงการศึกษาความชอบด้านคุณลักษณะ(Preference Test)ของผู้บริโภคต่อซอสพริก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 สำนักประสานงานชุดโครงการ "อ้อยและน้ำตาล" หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการศึกษาและกำหนดพื้นที่อุตสาหกรรม (Zoning) เพื่อรองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมเป้าหมายในภูมิภาค : ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการศึกษาการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราในเครื่องเทศและโลหะหนักในสาหร่ายและผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายใต้กิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเข้าสู่ AEC ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่รุก AEC ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การผลิตมัลติเพิลอิมัลชันที่มีผิวสัมผัสหลายชั้นเพื่อเอ็นแคปซูเลทสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 การพัฒนาเทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์เพื่อตรวจวิเคราะห์ Shiga-toxin producing Escherichia coli (STEC),Listeria monocytogenes และ Salmonella spp. ในอาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2015 การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาขึดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมเกษตรไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด และโลจิสติกส์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 วัสดุผสมฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ซสำหรับอุปกรณ์พลาสติกบนโต๊ะอาหารแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การพัฒนาแยมข้าวและโยเกิร์ตผสมแยมข้าว หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การศึกษาโครงสร้างทางเคมีและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของข้าวท้องไข่ และการดัดแปรสตาร์ชข้าวท้องไข่ (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและอุตสาหกรรมอาหารในประเทศอินโดนีเซีย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2015 การสร้างเครื่องหมายการค้าเชิงยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญระดับประเทศ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 พฤติกรรมที่สะท้อนจากจิตวิญญาณองค์กร สู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ระดับนานาชาติ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 the Researcher Links Workshop ‘Internationalisation of Higher Education: Developing values-based inter-cultural research approaches’ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 2 0 0 0
2015 การพัฒนาแผ่นปิดแผลจากน้ำยางและสมุนไพรไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การพัฒนากระบวนการหมักน้ำส้มสายชูจากข้าวไรซ์เบอร์รี่แบบต่อเนื่อง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 1 0
2015 โครงการการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านข้าวและด้านหม่อนไหม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 ปริมาณ ผลกระทบ และการป้องกันการปนเปื้อนของดินทรายในอ้อยและอุตสาหกรรมน้ำตาลของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2015 การผลิตไบโอเอทานอล เฟอร์ฟูรอล และแอนตี้ออกซิแดนต์จากลำต้นปาล์มน้ำมันในแนวคิดแบบไบโอรีไฟน์เนอรี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การพัฒนาอาหารขบเคี้ยวที่มีคุณค่าทางโภชนาการจากข้าวกล้องและเห็ดด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 4 1 0
2015 การศึกษาเปปไทด์ต้านอนูมูลอิสระและ non starch polysaccharide ที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันในช่วงการพัฒนาของน้ำนมข้าวเพื่อเอนแคปซูเลตเป็นผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวผง (ต่อยอดจากปี 2556) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0
2015 การประเมินความสามารถของโพรไบโอติกต่อการกำจัด vancomycin-resistant enterococci และผลต่อจุลินทรีย์ในระบบลำไส้จำลองของมนุษย์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 การสำรวจเอกสารเรื่อง ข้าวนึ่ง: กระบวนการผลิต สมบัติเชิงหน้าที่ และปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพข้าวนึ่ง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและไซลาเนสโดยใช้ชานอ้อยเป็นแหล่งคาร์บอนและสารเหนี่ยวนำ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2015 การผลิตขนมขบเคี้ยวสำหรับสุนัขจากเนื้อไก่ด้วยวิธีการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยกล้วยสำหรับเคหะสิ่งทอ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การพัฒนาฟิล์มห่ออาหารจากวัสดุผสมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/พอลิบิวทิลีนอะดิเพทโคเทเรฟทาเทล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การประเมินศักยภาพของน้ำตาลทรายดิบเพื่อการผลิตเอทานอล หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การเพิ่มคุณค่าทางโภชนะของกากเนื้อมะพร้าวด้วยเอนไซม์แมนนาเนสและยีสต์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 การใช้คลื่นเหนือเสียงช่วยสกัดสารต้านอนุมลูอสิระและสารต้านจุลินทรีย์จาก ชานอ้อยที่ผ่านการระเบิดด้วยไอน้ำ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การประยุกต์ใช้เศษเหลือจากปลาหมึกแห้งเพื่อผลิตเป็นส่วนผสมเปปไทด์ที่ให้กลิ่นรสและออกฤทธิ์เชิงหน้าที่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 การเตรียมและสมบัติของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงและพลาสติกชีวภาพที่มีส่วนผสมของยางธรรมชาติดัดแปร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2015 การพัฒนาโฟมที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากพอลิแลคติกแอซิดผสมยางธรรมชาติดัดแปร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 การจัดการความรู้ปริมาณความต้องการใช้ยางธรรมชาติในอุตสาหกรรมยางในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มปริมาณการใช้ยางธรรมชาติภายในประเทศ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2015 การสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 พอลิเมอร์สีเขียวที่ยั่งยืน: บนความท้าทายของประเทศไทยที่อุดมด้วยทรัพยากรหมุนเวียน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 2 0 0
2015 การพัฒนาเส้นอุด้งอบแห้งจากแป้งข้าวท้องไข่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการรักษาคุณภาพความหอมของข้าวหอมมะลิมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานสู่ตลาดแบบยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของน้ำเชื่อมจากหัวแก่นตะวัน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การตรวจวิเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากข้าวท้องไข่ ปี 2558 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการพัฒนาโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารจากเกษตรสู่อุตสาหกรรมการค้าและการส่งออก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการผลิต BHP Liquid ด้วยเอนไซม์ Alcalase และ Flavoruzyme หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการวิจัยทางประสาทสัมผัสและผู้บริโภคเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านงานนวัตกรรมอาหารทะเล หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การคัดเลือกผู้ทดสอบสำหรับการทดสอบทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนาของผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการการศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มแฟชั่นเทรนด์ (Fashion Trend) และการกำหนดแนวทางหลักการออกแบบ (Design Theme) ในกิจกรรมการสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การเคลื่อนย้ายและ/หรือการปลดปล่อยของสารต้านเชื้อแบคทีเรียจากตัวอย่างพลาสติก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การพัฒนาชุดคำศัพท์สำหรับบรรยายลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวแห้งเส้นตรง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการศึกษาห่วงโซ่อุปทานในระบบการค้ามันสำปะหลังเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2015 โครงการพัฒนาหาวัสดุทดแทนในกระบวนการการผลิตของทานเล่นสุนัข หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากชานอ้อยสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2015 การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชานอ้อยด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2015 การพัฒนาโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่อุปทานไหมไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ AEC ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประจำปีงบประมาณ 2558 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 การประเมินผลการวิจัยด้านข้าว มันสำปะหลัง และยางพารา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 การเตรียมและการใช้ซาโปนินจากผนังผลประคำดีควายและรากชะเอมเทศในกระบวนการเคมีสิ่งทอ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 การผลิตเซราไมด์ ไฟโตสเตอรอล และสควาลีน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2015 การสลายตัวของกล้ามเนื้อหลังการเชือดที่ส่งผลต่อคุณภาพของเนื้อไก่ไข่ปลดระวาง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0