โครงการวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2005

42

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2005

52

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2005

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2005

55

Project

โครงการวิจัย ปี 2005

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2005

1

Award

รางวัล ปี 2005

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 30 Project 6 6 0 0
2005 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการบรรจุอาหารและผลิตผลเกษตร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2005 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2005 โครงการสร้างหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีรักษาความสดใหม่ของอาหาร หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2005 คุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาผักผลไม้พร้อมบริโภคโดยใช้ความรู้ทางสรีรวิทยา และ Hurdle Technology หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2005 การใช้สารธรรมชาติและไบโอพอลิเมอร์เพื่อรักษาคุณภาพของผักและผลไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2005 ผลของการใช้วัสดุและระบบการบรรจุแบบแอคทีฟร่วมกับการใช้อุณหภูมิต่ำต่อคุณภาพของผักและผลไม้สดชนิดตัดแต่งพร้อมบริโภค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2005 การพัฒนาคุณภาพผลไม้แช่เยือกแข็งด้วยหลักการลดผลึกน้ำแข็ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2005 การลดความเปลี่ยนแปลงจากการแช่เยือกแข็งเจลสตาร์ช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2005 โครงการวิจัยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยของอาหาร หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2005 การพัฒนาชุดตรวจสอบฮีสตามินในผลิตภัณฑ์ประมง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2005 การพัฒนาไบโอเซ็นเซอร์เพื่อตรวจสอบสารป้องกันกำจัดศัตรพืชในผักและผลไม้สด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2005 การประยุกต์ใช้สารสกัดจากสมุนไพรไทยในฟิล์มบรรจุอาหารเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและยืดอายุการเก็บอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2005 การใช้สารฆ่าเชื้อทดแทนสารประกอบคลอรีนในกระบวนการผลิตอาหารทะเล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2005 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการวิจัยการยอมรับของผู้บริโภค หัวหน้าโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2005 การพัฒนามาตรฐานวิธีการทดสอบความแตกต่างในการชี้บ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ OTOP ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2005 การพัฒนามาตรฐานวิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนาในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ อาหาร และผลิตภัณฑ์ OTOP ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2005 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2005 การเปรียบเทียบคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินทางประสาทสัมผัสของประเทศไทยกับต่างประเทศบางประเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2005 วิธีการประเมินทางประสาทสัมผัสในการวิเคราะห์อายุการเก็บรักษาของผลไม้แผ่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2005 คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของน้ำจิ้มไก่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2005 คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของขนมไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2005 แผนผังความชอบของผลิตภัณฑ์ถนอมผิว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2005 การวิจัยวิธีการมาตรฐานในการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ OTOP ในประเทศไทย และการรวบรวมฐานข้อมูลผู้บริโภค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2005 การเปรียบเทียบการยอมรับในด้านสีและลักษณะปรากฎของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดไม่อัดแกสในประเทศไทยของกลุ่มผู้บริโภคต่าง ๆ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2005 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านข้าวและคาร์โบไฮเดรต หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2005 อิทธิพลของโครงสร้างละเอียดของสตาร์ชข้าวที่มีระดับแอมิโลสต่างกันต่อสมบัติการละลายน้ำเย็นและการดัดแปรสตาร์ชข้าวให้ละลายในน้ำเย็น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2005 การพัฒนาสารข้นพิมพ์ผ้าจากสตาร์ชข้าวที่ละลายในน้ำเย็นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2005 การผลิตสตาร์ชข้าวจากข้าวหักโดยวิธีทางกายภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2005 อิทธิพลของการดัดแปรแป้งด้วยกระบวนการใช้ความร้อนชื้นต่อลักษณะของผลิตภัณฑ์บะหมี่จากแป้งข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2005 ผลของการดัดแปรสตาร์ชทางเคมีต่อสมบัติของสตาร์ชจากกล้วยดิบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20222017 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 23 Project 14 24 1 0
2005 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2005 การผลิตไบโอดีเซลจากอัลคิลเอสเทอร์จากผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันพืชเศรษฐกิจแบบต่อเนื่องด้วยวิธีชีวภาพ หัวหน้าโครงการ เลือกข้อมูล 0 3 0 0
2005 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างละเอียดของสตาร์ชข้าวแอมิโลสสูงและสมบัติทางกายภาพและทางกลของฟิล์ม หัวหน้าโครงการ เลือกข้อมูล 0 1 0 0
2005 อิทธิพลของการแยกเฟสระหว่างโปรตีนกับโพลีแซคคาไรด์ที่ละลายน้ำได้ต่อสมบัติเชิงหน้าที่ของเนื้อถั่วเหลืองที่เหลือจากการผลิตน้ำถั่วเหลือง (โอการะ) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 5 0 0
2005 การพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟเพื่อยืดอายุผักและผลไม้สด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2005 การผลิตเส้นด้ายและผ้าจากไหมอีรี่ผสมกับฝ้ายในระดับหัตถอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 5 4 0 0
2005 ผลของกระบวนการเอกซ์ทรูชั่นต่อการใช้ประโยชน์ได้ของแป้งในข้าวโพดฯ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2005 การพัฒนากระบวนการผลิตขนไก่ป่นด้วยวิธีทางเอนไซม์ร่วมกับการใช้ความร้อน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2005 ผลของความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงสารให้กลิ่นสำคัญในรูปอิสระและยึดจับกับสารไกลโคไซด์ในตะไคร้ และใบมะกรูด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2005 การออกแบบผลิตภัณฑ์ข้าวมูลค่าเพิ่มไปยังประเทศสหภาพยุโรปที่มีศักยภาพในการส่งออก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 0 0 0
2005 การพัฒนาฟิล์มต่อต้านจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2005 การพัฒนาสารเคลือบเพื่อใช้ยืดอายุผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2005 แนวทางการสร้างความสามารถด้านการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2005 การพัฒนากระบวนการทำแห้งและประเมินอายุการเก็บรักษาเม็ดเชื้อ Lactobacilluse reutieri KUB-AC5 ที่ได้จากการเอ็นแคปซูเลชัน เพื่อใช้ผสมในอาหารไก่อัดเม็ด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2005 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตบ๊วยแผ่น หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2005 ผลของอายุและกระบวนการแปรรูปต่อปริมาณฟลาโวนอยด์ในมะกอกน้ำและมะขามป้อม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2005 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงปลอดแอลฟลาท๊อกซิน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2005 Development of Biological Probes to Assure traceability of Tropical products : Application to the Fresh Water Fish from Thailand. หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2005 การเพิ่มปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวสายสั้นในน้ำมันlสบู่ดำดิบด้วยเอนไซม์ไลเปสสำหรับไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ เลือกข้อมูล 0 1 0 0
2005 ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อสมบัติทางกายภาพและความคงตัวของระบบที่มีแป้งมันสำปะหลังเป็นส่วนประกอบ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 6 1 0
2005 เทคโนโลยีและมาตรฐานการตัดเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรมในระดับสากล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2005 7. การใช้ประโยชน์ใบ กาบใบหุ้มลำต้นและหน่อไผ่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2005 โครงการศึกษาการขยายผลการผลิตโปรไบโอติกระดับโรงงานต้นแบบเพื่อใช้ทดแทนสารปฏิชีวนะในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่และกุ้ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0