คุณสมบัติการต้านการอักเสบของสารสกัดน้ำจากเปลือกถั่วเขียวในหลอดทดลอง