คุณภาพข้าวหลังกระบวนการลดความชื้นและการเก็บรักษา

Publish Year National Conference 2
2020 exจันทนา ทองสุก, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.สวิตา สุวรรณรัตน์, อาจารย์, inนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ลดความชื้นและเก็บรักษาในระบบที่ออกแบบด้วยพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10, 25 - 26 มิถุนายน 2020, อื่นๆ ประเทศไทย
2019 inนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การยกระดับความงอกของมันสำปะหลังด้วยการอบแห้งเมล็ดพันธุ์", การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 18 - 21 มิถุนายน 2019, เมือง ลพบุรี ประเทศไทย