การศึกษาผลของวิธีการตกแต่งและโครงสร้างผ้าต่อประสิทธิภาพในการตกแต่งน้ำมันหอมมระเหยบนผ้าไหมด้วยเทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชั่น

Publish Year International Journal 2
2019 inนางผุสดี แซ่ลิ่ม, อาจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, "Factors Affecting Release of Microencapsulated Essential Oils from Finished Silk Fabric for Automotive and Home Textile Products", International Journal of Engineering and Advanced Technology, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3s, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 501-504
2019 inนางผุสดี แซ่ลิ่ม, อาจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, "Development of All-In Dyeing and Lemon Oil Microcapsule Finishing Process for Silk", International Journal of Engineering and Advanced Technology, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3s, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 505-508