อิทธิพลของสารตัวเติมอนินทรีย์ต่อสมบัติของยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกที่ขี้นรูปโดยกระบวนการฉีดเข้าแม่พิมพ์