การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 3 : การพัฒนาความคงตัวของเนื้อสัมผัสเจลลอดช่องในผลิตภัณฑ์ลอดช่องสิงคโปร์ด้วยไฮโดรคอลลอยด์ (กลุ่มที่5)

Publish Year National Conference 1
2020 exDuanggamol Jullapanya, exPattharasuda Hanucharoenkul, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Effect of Calcium Concentration on Properties of Tapioca Starch Gel Containing Alginate", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย