การผลิตและคุณสมบัติของฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์และฟรุกแทนที่ได้จากการหมักน้ำอ้อยด้วยเชื้อ Bacillus subtilis เพื่อผลิตเป็นเครื่องดื่มฟังชั่นนอลดริ๊ง