การศึกษาการบริหารจัดการโซ่อุปทานวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปลอดภัย : กรณีศึกษาปศุสัตว์อินทรีย์ภาคตะวันตก

Publish Year National Conference 1
2020 exวราลี พุทธรัสสุ, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, "การคำนวณสูตรอาหารไก่อินทรีย์ด้วยกำหนดการเชิงเส้น", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร), 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย