การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งทางเกษตรเพื่อผลิตสารพรีไบโอติกแมนโน-โอลิโกแซคคาไรด์โดย Acinetobacter sp. ST1-1 สำหรับอาหารเสริมของสุนัข