การผลิตมัลติเพิลอิมัลชันที่มีผิวสัมผัสหลายชั้นเพื่อเอ็นแคปซูเลทสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

Publish Year International Journal 1
2018 exNattapong Prichapan, exDavid Julian McClements, inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, "Iron Encapsulation in Water-in-Oil Emulsions: Effect of Ferrous Sulfate Concentration and Fat Crystal Formation on Oxidative Stability", Journal of Food Science, ปีที่ 83, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 309-317