การสร้างมูลค่าบนการจัดการโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ฮาลาลจากสมุนไพรสำหรับธุรกิจสปา

Publish Year National Conference 4
2017 exนางสาวจุฑาทิพ สำอางค์อินทร์, inดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สปาที่มีตราสินค้า", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยพายัพพศ.2560, 10 กุมภาพันธ์ 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 exนางสาวณัฐฑาภรณ์ สินชัย, inดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาผู้บริโภคชาวต่างชาติเชิงลึกในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สปาที่มีตราสินค้า", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยพายัพพ.ศ.2560, 10 กุมภาพันธ์ 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 ex พิริยะ ทรัพย์เจริญ, inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สปาจากสมุนไพรไทย", การประชุมทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3. มหาวิทยาลัยทักษิณ, สงขลา, 2-5 พฤษภาคม 2560., 2 - 5 พฤษภาคม 2017, สงขลา ประเทศไทย
2017 exปิยะนันท์ รุ่งเรืองบูรณะกุล, inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, รองศาสตราจารย์, "การสร้างคุณค่าในการผลิตตะไคร้ผ่านการใช้มาตรฐาน GAP", การประชุมทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3. มหาวิทยาลัยทักษิณ, สงขลา, 2-5 พฤษภาคม 2560, 2 - 5 พฤษภาคม 2017, สงขลา ประเทศไทย