การพัฒนาไบโอเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดเอทานอล

Publish Year International Journal 1
2019 exManatsapon Tipmanee, inดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Amperometric Biosensors Using Different Alcohol Oxidases", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 891, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2019, หน้า 90-95
Publish Year International Conference 1
2017 exมนัสพล ทิพย์มณี, inดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "COMPARISION OF ENZYME IMMOBILIZATION METHODS FOR THE DEVELOPMENT OF ALCOHOL OXIDASE BASED BIOSENSORS", 1st International Conference (ITECH 2017), 27 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย