การศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพระหว่างการเก็บของอาหารขบเคี้ยวจากข้าว

Publish Year International Journal 1
2021 exPattharasuda Hanucharoenkul, exChuthawan Theerathanan, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Influence of soaking temperature and time on the kinetics of water absorption and pasting properties of glutinous rice", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2021, หน้า 193-200
Publish Year International Conference 1
2018 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exPattharasuda Hanucharoenkul, "Quality enhancement of fried rice cracker using hydrocolloid", International Food Machinery and Technology Exhibition 2018, 12 - 15 มิถุนายน 2018, Tokyo ญี่ปุ่น