สมบัติเชิงกลและเชิงความร้อนของโฟมคอมโพสิทที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ จากโพลิแลคติกแอซิดและยางพาราที่ส่วนผสมของเส้นใยมะพร้าว

Publish Year International Journal 2
2016 exThiti Kaisone, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, exThanawadee Leejarkpai, inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "Mechanical and Thermal Properties of Toughened PLA Composite Foams with Modified Coconut Fiber", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 851, ฉบับที่ "_", เมษายน 2016, หน้า 179-185
2016 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, ex Thiti Kaisone, exPran Hanthanon, exChanon Wiphanurat, "Compressive Properties of Polylactic Acid-based Nanocomposite Foams Reinforced with Coconut Fibers", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 851, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2016, หน้า 19-25
Publish Year International Conference 2
2016 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exThiti Kaisone, exPran Hanthanon, exChanon Wiphanurat, "Compressive Properties of Polylactic Acid-based Nanocomposite Foams Reinforced with Coconut Fibers", the International Conference on Advanced Materials, Structures and Mechanical Engineering (ICAMSME 2016), 20 - 22 พฤษภาคม 2016, Incheon สาธารณรัฐเกาหลี
2016 exThiti Kaisone, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, exThanawadee Leejarkpai, inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "The Mechanical and Thermal Properties of Toughened PLA Composite Foams with Modified Coconut Fiber", the International Conference on Advanced Materials, Structures and Mechanical Engineering (ICAMSME 2016), 20 - 22 พฤษภาคม 2016, Incheon สาธารณรัฐเกาหลี